Analisa Soalan

ANALISIS PENGAGIHAN SOALAN SYARIAH KERTAS SATU    2000 – 2010


 
BIL


 


 (BAHAGIAN   A.)   MUAMALAH


00


01


02


03


04


05


 


06


07


08


09


10


1.1


*


Mukadimah muamalat 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.2


*


Jual beli


 


  


 


 


 


 


  


 


1.3


 


Riba


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


1.4


 


Khiyar


 


 


 


  


 


 


 


  


1.5


 


Salam & istisna’


 


 


 


 


  


 


 


  


1.6


*


Gadai (al-Rahn)


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


1.7


 


Syarikat


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


1.8


*


Mudharabah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1.9


 


Wakalah


  


 


 


 


 


  


 


 


1.10


 


Ijarah


  


 


 


 


 


 


  


 


1.11


*


Wakaf


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


1.12


*


Wadi’ah


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


1.13


*


Wasiat


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


1.14


 


Nazar


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


MUNAKAHAT


00


01


02


03


04


05


 


06


07


08


09


10


2.1


*


Mukadimah munakahat


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.2


* 1. Praperkahwinan Pilih jodoh

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Meminang / Pertunangan

 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Mahar

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Hantaran

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Walimah

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.3


*


Akad, Rukun, Syarat, Wali, Perempuan


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.4


 


Tang jawab suami, isteri .bersama


 


 
 


 


 


  


 


 


2.5


 


Punca krisis dan penyelesaian


 


 


 


  


 


 


 


  


 


* 1. Nusyuz

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. Lia’an

 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


* 1. Zihar

 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Illa’

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


2.6


 


Talak


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


2.7


 


Idah 


 


 


 


 


 


 


 


  


2.8


 


Rujuk


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


2.9


*


R.tangga Jiran, Keluarga, masyarakat


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.10


*


Poligami 


 


 


  


 


 


 


 


 


2.11


  1. (Semasa) UU Keluarga 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


* 1. Nikah muta’ah

 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. Kahwin lari

 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


  1. muhallil

 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


JENAYAH


00


01


02


03


04


05


 


06


07


08


09


10


3.1


*


Mukadimah jenayah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3.2


*


Jenis jenayah kena  qisas, diyat,kafarah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3.3


*


Qisas / Bunuh / Cedera


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


3.4


*


Diyat


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


3.5


 


Kafarah


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


3.6


 


Hudud


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


  1. Zina

 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


  1. Menuduh zina (Qazaf)


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


* 1. Arak ( AlKhamr)

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Mencuri

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


3.7


 


(Semasa)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Rogol

 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Liwat

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Bersekedudukan

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Penyalahgunaan dadah

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. rasuah

 


  


 


 


 


 


 


  


3.8


*


Ta’zir


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


*


Denda dengan wang dan wati syubhah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MIRATH


00


01


02


03


04


05


 


06


07


08


09


10


4.1


 


Mukadimah mirath


 


 


 


 


 


 


  


  


4.2


 


Ketentuan kadar dan waris


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. Halangan mendapat pusaka

 


 


   


  


 


 


 


  1. Waris lelaki,perempuan,semua

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. Ketentuan kadar dan waris

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. Hajb (Terhalang)

 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


  1. Waris yang mendapat habuan

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. Waris ahl-furudh dan ahl-asabah

 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


  1. Susunan waris asabah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. Habuan waris asabah

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4.5


 


Pembahagian pusaka


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(BAHAGIAN B)   USUL FEKAH


00


01


02


03


04


05


 


06


07


08


09


10


1.1


*


Mukadimah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.1


 


Hukum syarak.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. Hukum Taklifi

 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


* 1. Hukum Wad’ie

 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. Rukhsah dan Azimah

 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


  1. Alhakim

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


  1. Mahkum Fih

  


  


 


 


 


  


 


  1. Mahkum Alaih dan syarat taklif

 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


00


01


02


03


04


05


 


06


07


08


09


10


3.1


 


Sumber hukum yg disepakati (Qat’ie)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Al-Quran

  


  


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Al-Sunnah

 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. Ijmak


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


* 1. Qiyas

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


3.2


 


Sumber hukum T. disepakati (Zanni)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Istihsan

 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Masalih al-mursalah

 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. ‘Uruf

 


 


 


 


 


 


  


  


 


  1. Istishab


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


00


01


02


03


04


05


 


06


07


08


09


10


4.1


*


Al-Khas


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  1. Mutlak dan Muqayyat

  


 


 


 


 


 
 


 


 


  1. Amr dan Nahi

 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


4.2


*


Al-‘Am


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


4.3


*


Al-Mustarak


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


5.0


*


Nasakh


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


6.0


 


Ijtihad


 


  


 


 


 


 


 


  


7.0


*


Taklid, Ittibak 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


00


01


02


03


04


05


 


06


07


08


09


10


8.0


 


Mukadimah Qawaid fiqhiyyah


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Al-umur bimaqasidiha

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* 1. Al-yakin layuzal bissyakki

 


 


  


 


  


 


 


 


 


  1. La dharara wala dhirar


 


 


 


 


 


 


   


 


  1. Al-masyaqqah tajlibut taysir

 


 


 


  


 


 


 
 


 


* 1. Al-‘Adatu muhakkamat

 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANALISIS PENGAGIHAN SOALAN KERTAS DUA   2000 – 2010


 


 
 


 


(BAHAGIAN   A.)   AYAT AHKAM


00


01


02


03


04


05


06


07


 


08


09


10


1


 


PENDIDIKAN


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


*


1. Tanggung jawab bapa terhadap keluarga


  


 


  


 


 


 


 


 


 


 


2. Nasihat Lukman 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


*


3.  Adab pergaulan dalam rumah


 


  


 


 


  


 


 


 


 


*


4.  Tanggung jawab anak terhadap ibu bapa


 


 


  


  


 


 


 


 


2


 


SAHSIAH MUSLIM


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. Ciri – ciri orang beriman


 


   


 


 


 


  


 


*


2. Kelebihan infak 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


*


3. Kelebihan akhirat dari dunia


  


 


 


 


  


 


 


 


3


 


KEMASYARAKATAN


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. Larangan membuat tuduhan palsu


 


  


 


 


 


 


 


  


 


*


2. Adab ziarah rumah orang 


   


 


 


 


 


 


 


 


3. Larangan makan harta secara batil


  


 


 


 


 


 


  


 


4


 


KELUARGA


00


01


02


03


04


05


06


07


 


08


09


10


 


*


1. Talak, Idah dan Rujuk


  


 


 


 


  


 


 


 


 


 


2. Hukum penyususan 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


3. Zihar dan kafarah


 


   


 


 


 


  


 


*


4. Sumpah, nazar dan ‘Illa’


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


5


 


EKONOMI


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


*


1. Pengharaman riba


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


*


2. Membazir 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


*


3. Pengurusan sumber ekonomi


 


 


   


 


 


 


 


 


 


 


4. Hutang dan gadaian


 


 


 


  


 


 


  


 


6


 


JENAYAH


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


*


1. Qisas


 


 


 


   


 


 


 


 


 


 


2. Membunuh


 


 


  


 


 


 


  


 


7


 


SIASAH


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. Orang yang berhak menjadi pemimpin


  


  


 


 


 


  


 


*


2. Amanah dalam kepimpinan


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


8


 


JIHAD


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. Perintah Jihat


 


 


 


 


 


  


 


  


 


*


2. Peperangan


 


  


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(BAHAGIAN   B.)   HADIS AHKAM


00


01


02


03


04


05


06


07


 


08


09


10


1


 


PENDIDIKAN


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


*


1. Syirik,hubungan sesama manusia


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


2. Ilmu dan ulamak


  


 


 


 


 


 


  


 


 


*


3. Dengki yang diharuskan 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


*


4. Memakai sutera


 


  


 


 


  


 


 


 


2


 


SAHSIAH MUSLIM


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. Gandaan  amalan kebajikan 


 
 


 


 


 


  


 


 


2. Iman


 


  


 


 


 


 


  


 


 


*


3. Sifat munafik


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


3


 


KEMASYARAKATAN


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


*


1. Hutang jenazah


 


  


 


 


  


 


 


 


 


 


2. Sederhana dalam Islam


  


 


 


 


 


 


  


 


 


*


3. Salam 


   


 


 


 


 


 


4


 


KELUARGA


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


*


1. Tabiat dan perangai wanita


 


 


   


 


 


 


 


 


 


 


2. Susuan 


 


  


 


 


  


 


 


 


3. Mendidik anak menunai ibadah


 


 


 


 


 


  


 


  


5


 


EKONOMI


00


01


02


03


04


05


06


07


 


08


09


10


 


 


1. Khiyar majlis


  


 


  


 


 


  


 


*


2. Tegahan jualan tipu


 


  


 


 


  


 


 


 


6


 


JENAYAH


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. Zina


 


 


 


 


 


  


 


  


 


*


2. Hukuman mencuri 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


*


3. Hukuman arak


  


 


 


 


  


 


 


 


7


 


SIASAH


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. Pemimpin


 


 


   


 


 


  


 


*


2. keadilan dalam pemerintahan


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


*


3. Melantik kerabat sebagai penguasa


 


 


 


   


 


 


 


 


8


 


JIHAD


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


*


1. Jihad dan syahid dalam Perang


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


2. Tegahan membunuh wanita dan kanak


 


  


 


 


 


 


  


 


 


*


3. Penyertaan wanita di medan perang


 


 


   


 


 


 


 


 


 

© Disediakan oleh Abdul wahab Che Amat,  Penyelaras Syariah STPM,  SMK Baling.   Tel: 019-4026718

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s