Soalan Syariah 1

Bahagian A: Fikah

.

1.

(a)        Nyatakan maksud ijab dan qabul, dan terangkan empat syarat Ijab dan qabul dalam Jual beli Islam.                                                                                                               [10]                                                                                                                      

(b)        Dengan memberikan contoh, jelaskan sejauh mana ijab dan qabul mampu memberikan

kepuasan kepada penjual dan pembeli.                                                                           [10]

2

(a)        Nyatakan konsep Ijarah dari segi pengertian, dalil, dan rukun, serta huraikan dua hikmat

Ijarah.                                                                                                                          [10]

(b)        Berdasarkan contoh semasa, nyatakan jenis manfaat Ijarah , dan huraikan empat syarat

manfaat kontrak ijarah.                                                                              [10]

3          (a)      (i) Nyatakan rukun talak.                                                                  [3]

          (ii) Dengan memberikan dalil, Jelaskan tiga syarat seorang suami boleh menjatuhkan

   Talak terhadap Isterinya                                                                           [7]

(b)        Bincangkan lima faktor yang menyebabkan peningkatan kes perceraian di Malaysia.

4         

(a)                    (i) Nyatakan konsep m halil dari segi pengertian dan dalil.                                     [4]

(ii)Huraikan tiga syarat untuk menghalalkan suami berkahwin semula dengan bekas

isterinya yang telah dijatuhi talak tiga.                                                             [6]

(b)        Ulas pandangan ulama tentang hukum nikah muhalil secara bersyarat dan secara tidak

bersyarat.                                                                                                         10]

5

(a)        Huraikan konsep kqfarah dari segi pengertian, dalil, dan hukum.                                [10]

(b)        Ulas pandangan ulama tentang tanggungjawab bayaran kafarah dalam kes pembunuhan.  [10]

6

(a) Nyatakan maksud Ashab 1 al-Furudh, dan terangkan empat golongan Ashabul al-Furudh

serta kadar bahagiannya.                                                                                                                                  

(b)        Huraikan pembahagian harta pusaka untuk ahli waris yang berikut:

(i)         Seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak lelaki, scorang

anak perempuan, ibu, bapa, dan tiga orang saudara lelaki scibu sebapa.                                [5]

(ii) Seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan suami, ibu, bapa, dan tiga

saudara lelaki seibu.                                                                                 [51

Bahagian B: Usul Fikah

Jawab dua soalan sahqja.

7 (a) Nyatakan pengertian hukum taklifi, dan bandingkan dua perbezaan antara hukum taklifi

dengan hukum wad’ie.                                                                                 [10]

(b)        Dengan memberikan contoh, huraikan lima bahagian hukum taklifi menurut ‘umhur

ulama.                                                                                               [101

8 (a)    Dengan memberikan contoh, nyatakan pengertian Istishab, dan huraikan pandangan ulama

tentang kedudukan Istishab.      [10]

            (b) Dengan memberikan contoh, terangkan lima bahagian Istishab.         [10]

9 (a) Nyatakan konsep Muqayyad dari segi pengert.ian dan hukum,  serta berikan dua contoh

daripada al-Quran.       [81

(b)               Berdasarkan Pandangan ulama,jelaskan tiga bentuk mutlak dan muqayyad yang berkaitan

dengan hukum dan sebab.                                                                              [12]

10        Firman Allah SWT:

Ertinya: Dan Dia tidak sekali-kali menjadikan kesempitan bagi kamu dalam agama.

(a)        Merujuk kepada dalil di atas, nyatakan kaedah dalil tersebut dan berikan lima bentuk

keringanan yang diperuntukkan oleh syara                                                             [12]

(b)        Berdasarkan kaedah fiqh, nyatakan hukum dan kaedah bagi persoalan yang berikut:

(i) Seorang pelajar perempuan ditemani oleh rakan-rakan lelaki yang bukan mahram semasa perjalanan mereka ke dewan kuliah.

            (ii)        Tentera Islam memusnahkan kereta kebal musuh dan kekayaan yang dimiliki olch

                        Musuh Islam

            (iii)       Seorang wanita, yang dalam tempoh idah kerana kematian suaminya, keluar rumah

                        Untuk mencari nafkah diri dan anak-anak.

            (iv)       Seorang lelaki mempertahankan dirinya daripada peragut Ialu menyebabkan peragut

                        tersebut meninggal dunia.

[81

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s