RANCANGAN SYARIAH

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

 (STPM)

 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SYARIAH

 930 SYARIAH

  

 

Matlamat

Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan, kefahaman. dan penghayatan dalam bidang Syariah. Sukatan pelajaran ini bertujuan juga untuk memupuk sikap dan minat pelajar yang berterusan dalam ilmu-ilmu Syariah untuk membolehkan pelajar meneruskan pengajian dalam bidang berkenaan ke peringkat yang lebih tinggi serta melahirkan pelajar yang beriman, beramal soleh, berperibadi mulia, dan mempunyai kebolehan beristinbat secara matang tentang segala hukum yang berkaitan dengan amalan harian.

 

 

 

 

Objektif

Objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan pelajar

(a) meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang Fikah, Usul Fikah, Ayat-ayat Ahkam. dan Hadis-hadis Ahkam,

(b) menentukan hukum-hukum syarak bagi membantunya menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit,

(e) mengistinbatkan hukum-hukum syarak daripada al-Quran, al-Sunnah, Ijmak, dan Qiyas.

(d) meningkatkan kemahiran pelajar dari segi penggunaan kaedah Fiqhiyyah.

(e) membuat penilaian dan rumusan tentang isu-isu dalam bidang Syariah.

 

 

 

 

Kandungan

Sukatan pelajaran Syariah terdiri daripada Fikah, Usul Fikah, Ayat Ahkam, dan Hadis Ahkam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senarai Rujukan

A. Fikah dan Usul Fikah

1. Al-Quran

2. Hadis-hadis

3. Al-Sharbini. Mughni al-Muhtaj, Dar al-Fikr.

4. Al-Tantawi, Mahmud Muhammad. al-Ahwal al-Shakhsiyyah, Matha’ah al-Sa’adah, Cairo, 1399H/1979.

5. Al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Cetakan Dar al-Fikr.

6. Ibn Qayyim. Zad al-Ma’ad, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1402H/1982.

7. Al-Sayyed Sabiq. Fiqh al-Sunnah, Maktabah al-Khadamat al-Hadithan. Saudi Arabia. 1404H/I984.

8. Al-Milbari, Zainuddin. I’amah al-Talibin, Dar al-Fikri.

9. Abd. Aziz ‘Amir. al-Ta’ir, Dar al-Fikri Al-rabi.

10. Al-Sayuti. al-Ashbah wa al-Nazair.

11. Al-Shaukani. Nail al-Autar.

12. Muhammad Ali Quthb. Tahfatu al-‘aris wa al-‘urus (Mutiara Perkahwinan Menurut Ajaran Islam) Terjemahan oleh Tn. Hj. Taib Azamudden Md. Taib, Pustaka Haji Abdul Majid, Kuala Lumpur.

13. Al-Sayuti. al-Ashbah wa al-Nazair.

14. Ibn AI-Talla’. Aqdhiyah Rasul Allah SAW Dar al-Kitab al-Lubnani, Cetakan 2. 1402H/1982.

15. Al-Zarqa. Mustafa Ahmad. AI-Fiqh AI-Islamy Fi Thaubihi Al-Jahid (Juz. 2).

16. Al-Ramli. Muhammad bin Abu Al-Abbas. Nihayah al-Muhtaj, Mustafa al-Ha’labi, Cairo, 1386H/l968 (Juz. 6, 7).

17. Al-Shirazi. Ibrahim bin Ali. al-Muhazzab. Dar al-Fikr.

18. Al-Ansari. Abu Yahya. Fath al-Wahhab, Dar al-Fikr.

19. Al-Oumyati. Al-Sayyed Al-Bakri. Hashiyah I’anah al-Talibin, Dar al-Fikr.

20. Ibn Hazm, Ali bin Muhammad. al-Muhalla, Dar al-Fikr.

21. Umar Ibn Al-Khattab. Fatawa wa Aqdhiyah ‘Umar, Maktabah Al-Quran, Cairo, 1405H.

22. Al-Nawawi. Yahya bin Sharaf. Fatawa al-Imam al-Nawawi. Dar aI-Salam, cetakan 3. 1405H/1985.

23. Al-Sayuti, Abdu Rahman bin Abu Bakr. al-Hawi … , Dar al-Kutub, Beirut, 1402H/l982 (Juz. l ).

24. Al-Subki. Abi bin Abdul Kafi. Fatawa Ai-Subki, Dar al Ma’rufah. Beirut.

25. Al-Haitami Ibn Hajar. al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah, Dar al-Fikr, Beirut, 1403H/1983.

26. Fatwa Qadhikhan.

27. al-Um.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s