TAZKIRAH

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 1

Rintangan Perjuangan Dalam

Kehidupan Pendakwah

Oleh Fathi Yakan

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 2

MUQADDIMAH

Buku ini adalah ringkasan dan intisari kuliah yang telah saya sampaikan

dalam beberapa pertemuan yang membincangkan masalah pendidikan. Dalam

huraiannya saya menyentuh beberapa halangan dan penderitaan yang sering

dihadapi oleh para pendakwah Islam. Saya juga menyentuh beberapa ciri-ciri

dan sifat Imaniyyah yang wajib dimiliki oleh seorang Da’ei yang menyeru

kepada Allah Subhanahu Wata’ala, supaya mereka menjadi golongan Rabbani,

mampu menghadapi sebarang cabaran dan dapat mengatasinya dengan berkat

pertolongan Allah Subhanahu Wata’ala. Buku ini mengandungi 4 persoalan asas:

PERTAMA — Menyentuh 5 jenis dugaan yang kerap menimpa seorang Muslim

lebih-lebih lagi Da’ei yang beriman kepada Allah Subhanahu Wata’ala sebagai

Tuhan, kepada Nabi Muhammad Sallallahu’alaihi Wasallam dan Al Qur’an;

sebagai perlembagaan, serta ingin ‘committed’ dengan apa yang diyakininya. 5

jenis dugaan yang tersebut di dalam hadith Rasulullah Sallallahu’alaihi

Wasallam

itu ialah:

i) Orang Mukmin yang dengki kepadanya

ii) Orang Munafiq yang membencinya

iii) Orang kafir yang mahu memeranginya

iv) Syaitan yang hendak menyesatkannya

v) Nafsu yang sentiasa bertarung dengannya

KEDUA — Menyentuh muasafat Imaniyyah yang mesti dimiliki oleh para

aktivis Muslim dan Da’ei di setiap zaman dan tempat untuk menjadi manusia

yang Rabbani, iaitu beberapa sifat-sifat yang terkandung di dalam ayat suci:

i) Orang yang sentiasa bertaubat

ii) Orang yang ‘abid

iii) Orang yang sentiasa bertahmid memuji Allah Subhanahu Wata’ala

iv) Orang yang berpuasa atau berkelana

v) Orang yang rukuk dan sujud

vi) Orang yang sentiasa menyuruh yang ma’ruf, mencegah yang munkar

vii) Orang yang sentiasa menghormati batasan-batasan Allah Subhanahu

Wata’ala

KETIGA — Menghuraikan bekalan yang harus ada pada penyeru ke jalan Allah

Subhanahu Wata’ala untuk menuju hari pembalasan. Bekalan-bekalan tersebut

dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam dengan sabdanya:

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 3

i) Puasalah pada hari yang amat panas demi hari kebangkitan kelak

ii) Sembahyang 2 raka’at di malam yang gelap demi kelengangan kubur

iii) Tunaikanlah Haji demi kegigihan melaksanakan hal-hal yang sukar

iv) Bertuturlah dengan perkataan yang benar dan kuasailah diri dan

memperkatakan yang bathil

v) Hulurkanlah sedekah dan tunaikan secara senyap-senyap

KEEMPAT —Huraian ini juga mengajukan beberapa dayung dan bahtera

penyelamat. Para Da’ei Muslim, hendaklah mengenderainya moga-moga mereka

sampai ke pantai bahagia di dunia dan di akhirat. Antara dayung dan bahtera

tersebut ialah:

i) Mengenal Allah Subhanahu Wata’ala dan beriman kepadaNya

ii) Beribadah kepada Allah Subhnahu Wata’ala dan cenderung

kepadaNya

iii) Mengingati Allah Subhanahu Wata’ala

iv) Takut kepada Allah Subhanahu Wata’ala

v) Sentiasa bermuraqabah dengan Allah Subhanahu Wata’ala

vi) Ikhlas kepada Allah Subhanahu Wata’ala

vii) Redha

viii) Mengasihi Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam

ix) Mengasihi para sahabat Rasulullah Sallahu’alaihi Wasallam

Tujuan asas buku ini dan perbahasan yang terkandung di dalamnya ialah

untuk menegaskan bahawa para Da’ei Muslim tidak akan mencapai kejayaan

selama mereka belum bersifat “Rabbaniyyin” Sesungguhnya banyak persoalan

penyelewengan, fitnah yang berlaku di dalam kehidupan dan perkembangan

dakwah di sana sini. Hal ini adalah pertamanya kerana kecuaian para Da’ei itu

sendiri menunaikan hak dan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Kesibukan

mereka di dalam kerja-kerja penyampaian dakwah telah mengurangkan

‘commitment’ mereka sendiri dan penyertaan mereka dengan kandungan

dakwah itu sendiri. Selama belum tercapai interaksi antara Du’at dan Hidayah

yang dikembangkan oleh mereka selagi itulah mereka tidak akan dapat menjadi

penunjuk dan pembimbing orang lain.

Orang yang tidak memiliki sesuatu pasti tidak akan dapat memberikan

apa-apa. OIeh sebab itu, hendaklah para Du’at memberi perhatian yang besar

kepada proses penggarapan; lebih dari usaha penyampaian. Mereka hendaklah

meningkatkan usaha-usaha penjernihan diri sendiri sebagai usaha untuk

meningkatkan orang lain. Orang yang mendidik dirinya lebih wajar mendapat

penghormatan dan orang yang mendidik manusia lain.

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 4

Sesungguhnya para Du’at dalam konteks menanggung beban perjuangan

untuk menegakkan kebenaran Allah Subhanahu Wata’ala dan menyebarkan

panji Allah Subhanahu Wata’ala bagi menegak negara Al Qur’an hendaklah

menginsafi hakikat yang fundamental ini. Hal ini telah pun disebut oleh salah

seorang pemimpin harakah semasa yang mendapat petunjuk dari Allah

Subhanahu Wata’ala. Beliau berpesan:

“Wahai saudara, dirikanlah negara Al Qur’an di dalam hati sanubari saudara, niscaya Ia

akan terbina pula di tanahair saudara.”

Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wata’ala agar

memberi taufiq dalam amalan kita serta menganugerahkan keikhlasan dalam

mengerjakannya. Di samping itu kita sentiasa beramal dan istiqamah dalam

hidup.

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:

ِمِلاَع ىَلِإ َنو.دَرُتَسَو َنوُنِمْؤُمْلاَو ُهُل وُسَرَو ْمُكَلَمَع ُهّل ل ا ىَرَيَسَف ْاوُلَمْعا ِلُقَو

َنوُلَمْعَت ْمُتنُآ اَمِب مُكُئ.بَنُيَف ِةَداَه.شلاَو ِبْيَغْلا ) 105 (

“Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah kalian berusaha, nescaya Allah Subhanahu

Wata’ala, RasulNya dan orang-orang beriman akan melihat usaha kalian, kelak kalian

akan dikembalikan ke alam ghaib dan syahadah lalu Allah Subhahahu Wata’ala

menjelaskan kepada kalian apa sebenarnya yang telah kalian usahakan.”

(Surah Al-Taubah: Ayat 105)

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 5

RINTANGAN PERJUANGAN KEHIDUPAN PENDAKWAH

Ketahuillah wahai saudaraku para juru dakwah, sesungguhnya Allah

Subhanahu Wata’ala pasti mengenakan cubaan kepadamu. Dia akan menguji

hakikatmu. Benar-benar seperti yang pernah dinyatakannya di dalam Al Qur’an

dengan firmanNya:

ملا ) 1 ( َنوُنَتْفُي اَل ْمُهَو ا.نَمآ اوُلوُقَي نَأ ا وُآَرْتُي نَأ ُسا.نل ا َبِسَحَأ ) 2 ( ْدَقَلَو

.نَمَلْعَيَلَو اوُقَدَص َنيِذ.لا ُه.للا .نَمَلْعَيَلَف ْمِهِلْبَق نِم َنيِذ.لا ا.نَتَف َنيِبِذاَكْلا ) 3 (

“Aiff lam mim, Adakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan saja untuk

mengaku bahawa ‘Kami telah beriman dan sedangkan mereka tidak diuji lagi?

Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka

sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia

mengetahui orang-orang yang dusta.”

(Surah Al Ankabut 1-3)

Di dalam hadith dinyatakan:

دشلا نلا ا ء.ب سا لثم .اف لثم .ا مث ءايبن .

“Orang yang paling berat dicuba ialah para Nabi kemudian yang paling baik selepasnya,

kemudian orang yang paling baik selepas itu.”

مه .تبا ًام ِِِق بحأ اذا ىل اعت .ا نا . نمو ىض رلا هلف يضر نمف

ةخسلا هلف طخس

Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata‘ala, apabila mengasihi satu kaum, dicubanya

mereka itu (dengan berbagai cubaan), barangsiapa yang rela dengan cubaan itu maka

mereka mendapat kerelaanNya (Allah Subhanahu Wata’ala) Barangsiapa yang benci

(marah) maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu Wata‘ala.

Pengakuan keimanan sebenarnya memerlukan kepada bukti. Jalan

perjuangan (JIHAD) adalah jalan yang panjang penuh dengan derita dan

sengsara.

رانلا تفحو ه ر اكمل اب ةنجلأ تفح تا وهشل اب

Jalan Syurga dihampiri oleh kesusahan manakala jalan ke Neraka dihampiri oleh

keghairahan syahwat.

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 6

Dalam meniti liku dan lurah-lurah perjalanan ini kalaulah seorang Da’ei

tidak berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wata’ala, tidak berhubung

terus dengan Nya, tidak bertawakkal kepadaNya, tidak berpegang kepada

KitabNya dan tidak pula mengikuti Sunnah NabiNya maka sebenarnya ia

sedang berada di ambang bencana dan musibah yang besar.

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam telah meramalkan cabaran dan

dugaan-dugaan yang dihadapi oleh para Mukmin, Da’ei dan Mujahidin di jalan

Allah Subhanahu Wata’ala.

Beliau bersabda:

Orang Mukmin sentiasa diambang 5 dugaan yang susah:

1. Mukmin yang dengki padanya

2. Munafiq yang benci kepadanya

3. Kafir yang memeranginya

4. Syaitan yang menyesatkannya

5. Nafsu yang sering bertarung untuk mengalahkannya

(Hadith ini telah ditakhrijkan oleh Abu Bakar Ibnu Lal dan hadith Anas

dalam tajuk: “Akhlak Yang Luhur.”)

Dalam hadith ini Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam, telah

menghuraikan tentang fitnah dan kesusahan yang sewaktu-waktu boleh

menimpa para Da’ei; supaya mereka dapat berhati-hati dan bersiap sedia.

Mereka hendaklah menyiapkan bekalan yang cukup. Kiranya dengan demikian,

mereka dapat mengatasi segala halangan dan rintangan dengan selamat.

Marilah kita melihat rintangan tersebut satu persatu mengkaji betapa

bahayanya dan betapa pula kesannya. Dengan itu dapat kita menemukan caracara

yang boleh diikuti untuk melepaskan diri daripadanya.

اهب قحأ وهف اه دخو ىنأ نم ؤلملا ةلاض ةمكحلاو

Sungguhnya kebijaksanaan adalah laksana barang yang hilang dari seorang Mukmin.

Maka di mana saja ia temui dialah yang berhak mengambilnya

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 7

RINTANGAN PERTAMA:

ORANG MUKMIN YANG DENGKI KEPADANYA

Sebagaimana lumrah diketahui hasad adalah penyakit hati yang amat

berbahaya. Hasad boleh mengikis Iman seseorang Mukmin jika ia tidak cepat

kembali siuman, bertaubat kepada Tuhan dan tidak dilimpahi ‘Inayah dan

Rahmat Subhanahu Wata’ala. Tepat seperti yang apa disabdakan oleh Rasulullah

Sallallahu’alaihi Wasallam:

مآابق مم .ا ءاد مكيلا بد , ءاضغبلا و دسحلا . ةقل احلا يه ءاضغبلاو

. نيدلا قلحت نكلو رعشلا قلحت لوقأ . ينا امأ

“Penyakit umat sebelum kamu telah menular kepada kamu; iaitu hasad dengki dan

permusuhan. Permusuhan tersebut ialah pengikis atau pencukur, Saya tidak maksudkan

ia mencukur rambut, tetapi (yang saya maksudkan) ialah ia mengikis agama.”

(Hadith riwayat Al-Baihaqi)

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam bersabda lagi:

ىلع صرحلا نم اهل دسفأب منغ ةبيرز يف .سرأ ناعئاج ن ابئ ذ ام

لا يف دسلاو لام ملسملا نيد . بطلا رانلا لآ أت امآ تانسحلا ناو

“Bencana melepaskan dua ekor serigala lapar di dalam kandang kambing tidak lebih

besar daripada bencana yang menimpa pegangan agama seorang Muslim dan sifat

serakah terhadap harta (tamakkan harta) dan hasad dengki. Sesungguhnya sifat hasad

memamah segala kebaikan persis seperti api menjilat kayu kering.”

(Hadith riwayat Al-Tirmizi)

Para Du’at menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu Wata’ala, khasnya

yang mendapat sambutan baik, yang cergas, yang masyhur dan berbakat

sentiasa terdedah kepada cacian lidah orang-orang yang hasad serta tipu-daya

mereka. Golongan tersebut merasa dengki pada ilmu dan kelebihan-kelebihan

yang ada pada para du’at. Mereka sentiasa mengintai dan menunggu-nunggu

masa yang baik untuk mencetuskan pertembungan antara mereka dan

menjatuhkan imej mereka.

Ibnu Mu’taz pernah berkata:

“Orang yang hasad itu marah kepada orang yang tidak berdosa, kikir terhadap sesuatu

yang bukan kepunyaannya dan sentiasa mencari atau meminta sesuatu yang tidak akan

diperolehinya.”

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 8

Dalam hubungan ini Allah Subhanahu Wata’ala telah memerintahkan

Nabi dan umatnya supaya berlindung dari bencana golongan pendengki.

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:

ِقَلَفْلا .بَرِب ُذوُعَأ ْلُق ) 1 ( َقَلَخ اَم .رَش نِم ) 2 ( َبَقَو اَذِإ ٍقِساَغ .رَش نِمَو

) 3 ( ِدَقُعْلا يِف ِتاَثا.ف.نل ا .رَش نِمَو ) 4 ( َدَسَح اَذِإ ٍدِساَح .رَش نِمَو ) 5 (

“Katakanlah: ‘Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai Subuh, dan kejahatan

makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan dari kejahatan

wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dan kejahatan

orang yang dengki apabila ia dengki. ”

(Surah Al-Falaq: Ayat 1-5)

Rasulullah sendiri melarang sifat hasad dengki dan saling dengki

mendengki. Beliau melarang sifat benci dan saling menimbulkan kebencian.

Beliau juga melarang sifat saling membesar diri dan jebak-menjebak antara satu

sama lain.

Beliau bersabda:

يدحلا بذآأ نظلا ناف نظلاو مآ ايا انت .و اوسسجت .و اوسسحت .و ث

.ا دابع اونوآو ، لاوربادت .و اوضغ ابت.و اودساحت .و اوسف ًاناوخإ

رماامآ . هرقحي .و هلذخي .و هملظي. ملسملا وخأ ملسملا . انهه ىوقتلا .

هردص ىلإ راشأو .. ملسملا هاخأ رقحي نا رشلا نم ءىرما بسحب .. لآ

هلامو هض رعو همد مارح ملسملا ىلع ملسملا

Maksudnya:

“Awas kalian daripada sifat prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah kata-kata

yang paling dusta. Jangan saling olok-mengolok, intai-mengjntai, atas-mengatasi, dengki

mendengki, benci-membenci dan jebak menjebak. Jadilah kalian laksana hamba-hamba

Allah yang bersaudara seperti yang telah diperintahkan kepada kalian. Seorang Muslim

itu adalah saudara bagi seorang Muslim yang lain. Janganlah ia menzalimi saudaranya;

janganlah ia membiarkannya (apabila ia dizalimi); janganlah ia menghina saudaranya.

Taqwa itu (letaknya) di sini, seraya baginda menunjuk ke dadanya. Cukuplah bagi

seorang Muslim itu kejahatan (dosa) menghina saudaranya yang Mukmin haram bagi

seseorang Muslim itu (menceroboh) darah (nyawa) nama baik dan harta seseorang

Muslim yang lain.”

(Hadith riwayat Malek, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tarmizi)

Sebenarnya orang-orang yang dengkikan kelebihan, kebolehan dan ilmu

yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala kepada para Du’at

mempunyai jiwa yang berpenyakit, hati yang berkarat. Mereka sanggup

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 9

membuat tipu-daya terhadap saudara mereka sendiri demi melepaskan

kemarahan dan sentimen yang meluap dalam dada mereka. Sikap inilah yang

pernah mendorong Qabil membunuh saudara kandungnya Habil.

Perasaan dengki, marah dan dendam yang meluap-luap inilah yang

mendorong berlakunya kejahatan tersebut.

Allah Subhanahu Wata’ala:

ِهِدَحَأ نِم َل.بُقُتَف اًناَبْرُق اَب.رَق ْذِإ .قَحْل اِب َمَدآ ْيَنْبا َأَبَن ْمِهْيَلَع ُلْتا َو ْل.بَقَتُي ْمَلَو اَم

َنيِق.تُمْلا َنِم ُهّل ل ا ُل.بَقَتَي اَم.نِإ َلاَق َك.نَلُتْقَأَل َلاَق ِرَخ.ا َنِم ) 27 ( َتطَسَب نِئَل

.بَر َهّللا ُفاَخَأ ي.نِإ َكَلُتْقَأَل َكْيَلِإ َيِدَي ٍطِساَبِب ْاَنَأ اَم يِنَلُتْقَتِل َكَدَي .يَلِإ

َنيِمَلاَعْلا ) 28 ( ِرا.نلا ِباَحْصَأ ْنِم َنوُكَتَف َكِمْثِإَو يِمْثِإِب َءوُبَت نَأ ُديِرُأ ي.نِإ

َنيِمِلا.ظلا ءاَزَج َكِلَذَو ) 29 ( َنِم َحَبْصَأَف ُهَلَتَقَف ِهيِخَأ َلْتَق ُهُسْفَن ُهَل ْتَع.وَطَف

َنيِرِساَخْلا ) 30 (

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang

sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dan salah seorang

dan mereka (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku

pasti membunuhmu!” “Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk

membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk

membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian ‘alam.”

“Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku

dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian

itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya

menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia

seorang di antara orang-orang yang merugi.”

(SurahAl-Ma’idah: Ayat 27-30)

Babak-babak dakwah Islam yang dilalui sepanjang sejarah zaman dahulu

dan kini banyak memperlihatkan peristiwa-peristiwa tragis di mana penyebab

utamanya ialah sifat hasad dengki. Bukan sifat dengki dan orang jauh tetapi

yang datang dan kalangan sahabat handai sendiri. Salah seorang penyair

bermadah:

و دنهملا ماسحلا عقونم ءرملا ىلع ةض اضم دشأ ىبرقلا يوذ ملظ

Penganiayaan oleh kaum kerabat

lebih berbisa dirasakan,

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 10

oleh seseorang,

dari tusukan pedang waja India.

Sekian banyak para pemimpin dan penguasa yang telah difitnah dan

dicela, khabar-khabar angin dan kata nista dihadapkan kepada diri mereka;

terbit dari rasa dengki orang yang sakit jiwa dan tidak mengendahkan maruah

orang dan tanggungjawab akhlak terhadap orang lain. Sekian banyak tuduhantuduhan

palsu dicipta untuk mengobarkan kebencian dan permusuhan yang

didorong oleh perasaan dengki dan khianat. Banyak jamaah yang berpecahbelah

kerana angkara manusia pendengki yang busuk hati; membawa fitnah ke

sana ke mari tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu Wata’ala, — Tuhan alam

semesta; tanpa mengambil pusing akan peringatan Rasulullah Sallallahu’alaihi

Wasallam. Beliau bersabda mengingatkan:

.و ةميمغ .و دسح وذ ينم سيل هنمانأ .و ةناهآ

“Orang yang berhati dengki, yang menjadi batu api, beramal dengan yang karut-marut

bukan daripada umatku dan aku bukan ikutan mereka.”

Kemudian baginda membaca firman Allah Subhanahu Wata’ala yang berbunyi:

ِمْؤُمْلا َنوُذْؤُي َنيِذ.لاَو اًناَتْهُب اوُلَمَتْحا ِدَقَف اوُبَسَتْآا اَم ِرْيَغِب ِتاَنِمْؤُمْلاَو َنيِن

اًنيِب.م اًمْثِإَو ) 58 (

“Orang-orang yang menyakiti para Mu‘min lelaki dan perempuan (dengan membuat

fitnah) padahal mereka (orang-orang yang beriman tersebut) tidak berdosa maka

sesungguhnya pembawa fitnah tersebut telah memikul beban pendustaan dan dosa yang

nyata.”

(Surah Al-Ahzab: Ayat 58)

Bencana hasad dengki ini apabila telah berkobar boleh mendorong orang

yang berkenaan melakukan berbagai-bagai kebodohan, boleh melakukan apa

saja keburukan dan hal-hal yang dilarang; persis seperti api apabila ia berkobar

marak; ia membakar daun-daun yang kening dan basah tanpa kecuali.

Manusia yang hasad sewaktu-waktu boleh berdusta mencipta

kebohongan dan fitnah untuk merugikan manusia lain yang menjadi lawannya.

Alangkah baiknya, kalau sebelum ia berbuat demikian ia menginsafi

bencananya. Alangkah baiknya, jika ia mendengar Hadith Rasulullah

Sallallahu’alaihi Wasallam yang menyelar orang-orang sepertinya.

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 11

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

اميا يف اهب هنيشي ءيرب اهنموه هملكب ملسم لجر ىلع عاشأ لجر

أي ىتح رانلا ةمايقلا موي هبيذي نا .ا ىلع أقح ناآ ،ايندلا لاقام دافنب يت

“Sesiapa yang mengembar-gemburkan (pada orang ramai) sesuatu perkara (perkataan)

terhadap seseorang Muslim untuk menjatuhkan maruah orang tersebut di dunia pada hal

ia tidak demikian maka wajiblah Allah mencairkan pembawa fitnah tersebut pada hari

Qiamat dalam api neraka sehinggalah ia dapat membuktikah kebenaran apa yang telah

dikatakannya.”

(Hadith riwayat Al-Thabarani)

Orang yang dengki itu mungkin akan mengumpat dan menjadi batu api

padahal ia menyangka ia telah berbuat baik, syaitan pula mengajukan alasanalasan

kepadanya untuk membenarkan perbuatan buruk tersebut supaya dia

terus terjebak di dalam fitnah.

Firman Allah Subhanahu Wata’ala:

َم.نَهَج .نِإَو ْاوُطَقَس ِةَنْتِفْلا يِف َ.َأ ي.نِتْفَت َ.َو ي.ل نَذْئا ُلوُقَي ن.م مُهْنِمَو

َنيِرِفاَكْلاِب ٌةَطيِحُمَل ) 49 ( ٌةَبيِصُم َكْبِصُت نِإَو ْمُهْؤُسَت ٌةَنَسَح َكْبِصُت نِإ

َنْذَخَأ ْدَق ْاوُلوُقَي َنوُحِرَف ْمُه.و ْاو.لَوَتَيَو ُلْبَق نِم اَنَرْمَأ ا ) 50 ( اَنَبيِصُي ن.ل لُق

َنوُنِمْؤُمْلا ِل.آَوَتَيْلَف ِهّللا ىَلَعَو اَنَ.ْوَم َوُه اَنَل ُهّل ل ا َبَتَآ اَم ..ِإ ) 51 (

Maksudnya:

“Ada di antara mereka yang berkata izinkan saya pergi dan jangan melibatkan aku dalam

fitnah. Bahkan mereka telah pun terjebak dalam fitnah dan sesunguhnya neraka itu

melingkari orang-orang kafir. Seandainya, engkau; hai Muhammad mendapat kebaikan

maka hal itu merunsingkan mereka tetapi sekiranya engkau mendapat bencana kesusahan

mereka akan berkata:

Kami telah pun menyedari dan menghindari bencana tersebut awal-awal lagi. Kemudian

mereka beredar dengan riang gembira. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang

akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dialah Tuhan kami

dan hendaklah orang-orang Mukmin bertawakkal kepada Allah.”

(Surah Al-Taubah: Ayat 49-51)

Alangkah baiknya kalau manusia pendengki tersebut memahami betapa

ruginya akibat dengki khianat tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu

Wata’ala telah menjanjikan untuk orang-orang sepertinya siksa yang pedih.

Lebih-lebih lagi untuk orang yang terus-menerus mengembangkan fitnah tanpa

bertaubat dan sedar diri.

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 12

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam menyatakan:

انثا ابرلا ابرلا ىبرا ناو هما لجرلا نايتا لثم اهاندا ،أباب نوعبسو ن

هيخأ ضرع يف لجرلا ةلاطتسا

‘Riba itu ada 72 pintu, yang paling kecil dosanya ialah seperti melakukan hubungan

Jenis dengan ibu sendiri dan sebesar-besar riba’ ialah seorang itu menghakis nama baik

saudaranya.’

(Hadith riwayat A1-Tabrani)

Sabda Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam:

لآاأم اقيف ةمايقلا موي هيلا برق ايندلا يف هيخا محل هل ل : امآ أتيم هلآ

خضيو هلآ أيف ،أيح هتلآا .

Barangsiapa yang memakan daging saudaranya di dunia (mengumpat) kelak pada hari

Qiamat dibawakan kepadanya, makanlah daging bangkai ini sebagaimana engkau makan

dagingnya ketika dia hidup dahulu. Lalu ia pun makan memakan daging itu sambil

berteriak-teriak.

(Hadith riwayat A1-Tabrani dan lain-lain)

Sabda Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam:

ةبيغلا انزلا نم دشأ . ليق : .ا بوتيف بوتي مث ينزي لجرلا لاق ؟فيآو

هبحاص هل رفغي ىتح ،هل رفغي .ةبيغلا بحاص ناو ،هيلع

Mengumpat itu lebih buruk daripada zina. Sahbat bertanya bagaimana? Rasulullah

menjawab: seorang yang berzina itu kalau bertaubat mungkin taubatnya itu diterima

oleh Allah. Akan tetapi orang yang mengumpat tidak akan Allah ampunkan dosanya

sehinggalah orang yang diumpatinya itu memaafkannya.”

(Hadith riwayat Tabrani dan Baihaqi)

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam menerangkan lagi pengertian mengumpat

dengan sabdanya:

نوردتا اولاق ؟ةبيغلا ام : ملعأ هلرسرو .ا : هركي امب كاخأ كرآذ . ليق :

لاق ؟لوقأام يخأ يف ناآ نإ تيأرأ : هتحب دقف لوقت ام هيف ناآ نا

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 13

“Tahukah kalian apa ertinya mengumpat?” Sahabat menjawab: “Allah dan RasulNya

yang lebih tahu.” Ujar Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam lagi:(Mengumpat

ialah)“Engkau mengatakan tentang saudaramu sesuatu yang tidak disukainya.” Lalu

ditanyakan: “Bagaimana kalau ada sesuatu yang patut saya kata tentang saudara saya

itu?” Jawab Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam: “Sekiranya apa yang engkau

sebutkan tentang saudaramu itu betul-betul ada padanya, maka itu bermaknna engkau

telah mengumpatnya tetapi jika tidak betul maka itu bererti engkau telah mengadaadakan

kebohongan terhadapnya.”

FAKTOR YANG MENYEBABKAN HASAD DENGKI

Di dalam Kitab Ihya’ ‘Ulumuddin karangan Imam Al Ghazzali

radiyalla’anhu ada disimpulkan sebab-sebab yang menimbulkan perasaan hasad

dengki tersebut.

Antara lain:

i)Perasaan Permusuhan dan Kebencian

Ini adalah sebab yang paling banyak menimbulkan kedengkian. Kerana

sesiapa yang telah disakiti oleh seseorang lain atas sebab-sebab tertentu atau

menyangkalnya dalam tujuan-tujuan tertentu lantaran alasan-alasan tertentu,

hatinya pasti marah lalu membenci orang yang menyakitinya itu, maka

tertanamlah bibit dengki dalam dirinya. Dengki mengundang perlakuan yang

aggresif untuk memuaskan hatinya.

Pendekata perasaan hasad dengki sentiasa bergandingan dengan

perasaan marah dan permusuhan.

ii) Merasa Diri Mulia

Perasaan ini manifestasinya ialah seseorang itu merasa keberatan kalau

ada sesiapa yang dianggapnya mengatasi dirinya. Dia tidak rela kalau ada orang

lain melebihinya. Kalau ada orang-orang sepertinya yang mendapat lebih

pangkat, kuasa, ilmu dan harta; dia bimbang kalau-kalau orang tersebut akan

bersikap takabbur terhadapnya. Dia tidak boleh tahan dengan sikap mengatasi

yang ditunjukkan oleh saingannya itu. Malah ia tidak boleh menerima apa yang

dirasakannya sebagai sikap mengatasinya.

iii) Takabbur

Jelasnya seorang itu mempunyai watak membesarkan diri terhadap orang

lain, selalu memperkecilkan dan memperhambakan seseorang. Ia

menganggarkan seseorang itu mematuhinya. Apabila orang berkenaan

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 14

menerima atau memperolehi sesuatu kurnia ia khuatir kalau-kalau orang itu

tidak lagi dapat merelakan kepongahannya. Akhirnya orang yang telah

mendapat kurnia tersebut akan enggan mengikutinya. Atau boleh jadi ia

menganggap orang tersebut akan cuba pula menyainginya.

iv)Ujub

Pernah Allah Subbanahu Wata’ala jelaskan kepada kita perihal umatumat

dizaman silam. Mereka merasa takjub dengan diri mereka sendiri. Hal ini

menghalang mereka menurut kebenaran. Hujah mereka selalunya ialah seperti

yang tertera di dalam Al Qur’an:

“Bukankah kamu tak lebih dari

manusia (biasa) seperti kami juga?”

Dan ungkapan yang berbunyi:

“Dan mereka berkata adakah wajar kami mempercayai manusia

yang seperti kami juga?”

Golongan tersebut merasa anih melihat orang yang berjaya mendapat

pangkat ke Rasulan, menerima wahyu dan martabat yang dekat di sisi Allah

Subhanahu Wata’ala ialah manusia seperti mereka. Sebab itu mereka menaruh

rasa dengki kepada Rasul-Rasul tersebut.

v)Takut Terlepas Sesuatu Tujuan dan Habuan

Biasanya perasaan ini ujud dalam kalangan orang yang saling berlumbalumba

merebut sesuatu habuan. Tiap orang akan merasa dengki kepada

saingannya apabila saingannya mendapat suatu kelebihan yang boleh

membantu dirinya sahaja membolot habuan yang menjadi tujuan mereka tadi.

vi)Ghairah Menjadi Ketua dan Mencari Populariti

Umpamanya seseorang yang bercita-cita untuk menjadi manusia pertama

yang tidak ada tolok bandingannya dalam salah satu cabang seni. Apabila

keghairahan terhadap pujian dan jolokan bahawa dialah satu-satunya pakar

yang tidak ada taranya di zaman itu telah menguasai dirinya, tiba-tiba dia

mendengar ada orang lain yang dapat menandinginya di tempat lain. Hal ini

nescaya akan menyusahkan hati perutnya. Ia bercita-cita kalau tandingannya itu

mati sahaja atau kemahirannya menurun dan pupus.

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 15

vii) Busuk Hati

Keadaan ini kalau ada pada seseorang maka ia akan bersikap tidak suka

sesuatu kebaikan diperolehi oleh hamba Allah yang lain. Apabila disebutkan di

hadapannya tentang kesenangan mana-mana hamba Allah, sempit hatinya

mendengar hal tersebut. Akan tetapi apabila dinyatakan pula sebaliknya,

umpamanya tentang kekacauan, kegagalan dan nasib malang menimpa orang

lain maka ia merasa gembira dan suka hati.

BAGAIMANA KITA MENGHADAPI PENDENGKI

Antara langkah-langkah yang dianjurkan oleh Islam selaras dengan

kaedah akhlaknya dan contoh yang ditunjukkan oleh Nabi-nabi ialah berhatihati

terhadap golongan pendengki, menjauhkan diri dan golongan pengumpat,

mengelakkan pergaulan dengan mereka atau mendengar kata-kata mereka.

Semoga dengan ini mereka dapat menginsafi keburukan perangai mereka.

Islam mewajibkan sesiapa yang mendengar apa-apa sebutan yang berdosa

supaya menyelar orang-orang yang membeberkannya. Islam mewajibkan

seorang Muslim mempertahankan nama baik saudaranya. Islam menggalakkan

supaya orang-orang yang menghakis maruah dan nama baik orang lain diberi

pengajaran yang sesuai dengan syara’ dan akhlak Islam. Rasulullah

Sallallahu’alaihi Wasallam pernah bersabda:

“Barangsiapa yang mempertahankan maruah saudaranya ketika saudaranya itu tidak

ada maka wajiblah Allah melepaskannya dari siksa neraka.”

(Hadith riwayat Ahmad)

Orang-orang yang suka mengikut perangai pendengki dan golongan

pengumpat, yang menjadi batu api, suka mendengar kata-kata mereka dan

menyampaikan fitnah bawaan mereka, hendaklah mengambil ingatan tentang

sabda Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam yang berbunyi:

Barangsiapa yang mendengar saudaranya diumpat namun dia tidak membelanya

padahal ia mampu maka ia ikut menanggung dosa pengumpatan itu di dunia dan di

akhirat.

(Hadith Asfahani)

Sabdanya lagi:

“Sesiapa dan kalangan orang Islam yang tidak membela orang Islam lain apabila

kehormatannya dicerobohi dan nama baiknya dicacati maka nescaya Allah membiarkan

nasibnya ketika ia sangat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wata’ala. Dan

mana-mana orang Islam yang menolong orang Islam lain ketika nama baiknya dan

kehormatannya diceroboh nescaya Allah akan menolongnya ketika ia sangat-sangat

memerlukan pertolonganNya (Allah).”

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 16

(Hadith riwayat Abu Daud)

Orang-orang yang suka mengintai-intai aib orang lain dan mencerobohi

serta menghakis nama baik mereka hendaklah merasa takut terhadap balasan

murka Allah Subhanahu Wata’ala serta janji-janji siksaNya yang telah

dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam.

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam menjelaskan:

Wahai orang-orang yang beriman dengan lisan; akan tetapi Iman belum menyerap ke

dalam hati, janganlah kalian menyakiti orang lain. Jangan mengintai-intai aurat (cacat

cela mereka), sesungguhnya barangsiapa yang berbuat demikian, orang lain akan

mengintai-intai pula cacat celanya sendiri. Barangsiapa yang cacat celanya diintai oleh

Allah nescaya Allah akan bukakan pekungnya walaupun dalam kenderaannya sendiri.”

Dalam riwayat lain disebutkan:

“Walaupun di tengah rumahnya sendiri.”

(Hadith ini adalah riwayat Abu Daud)

Adapun sikap yang perlu diambil oleh para Da’ie Muslim apabila

berhadapan dengan orang yang menaruh perasaan hasad dengki ialah sentiasa

bersabar menunaikan solat, berlindung diri dengan Allah Subhanahu Wata’ala

dari kejahatan orang lain dan bencana prasangka dan hasad-dengki mereka.

Hendaklah ia menguasai dirinya dari sifat amarah atau membalas dengan

berbagai helah dan tipu daya dengan tidak mengikut cara dan akhlak sebagai

seorang Mukmin. Kalaulah para Da’ie Muslim rela menurut jejak langkah

perbuatan mereka yang buruk itu, nescaya ia akan setanding pula dengan

mereka. Dengan demikian jatuhlah nilai akhlak dan agamanya, di samping

tercemarlah pula ciri-ciri yang membezakannya, dengan orang-orang jahat. Yang

lebih utama dan elok dilakukan umpamanya, ialah menyumbangkan apa-apa

yang baik yang dapat disumbangkan kepada masyarakat. Segala penanggungan

dan penderitaan serahkanlah sahaja kepada Allah Subhanahu Wata’ala Yang

Maha Mengetahui. Tidak ada yang luput dan pengetahuanNya baik di langit

maupun di bumi. Allah Subhanahu Wata’ala tidak pernah alpa terhadap

perbuatan golongan yang zalim. Para Da’ie hendaklah sentiasa ingat sabda

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam:

“Tidak ada satu penanggungan yang lebih dikasihi Allah daripada seteguk kemarahan

yang ditelan oleh seseorang. Mana-mana perasaan marah yang dikawal oleh seseorang

semata-mata kerana Allah nescaya Allah akan penuhkan batinnya dengan keimanan.

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 17

Biarlah pegangan dan perinsip hidup seorang Da’ie itu sesuai seperti apa

yang pernah dilafazkan oleh orang yang soleh dengan doa yang berbunyi:

Ya Allah! Saksikanlah bahawa nama baikku telah aku sedekahkan kepada orang.”

Para Pendakwah Islam hendaklah berbeza dari makhluk Allah

Subhanahu Wata’ala yang lain dengan ciri akhlak yang baik. Sesungguhnya

akhlak yang baik ialah buah dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah

Sallallahu’alaihi Wasallam. Ini bersesuaian benar dengan sabda baginda:

“Sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam menjelaskan:

Sesungguhnya seseorang hamba Allah itu dengan akhlaknya yang baik boleh mencapai

darjat yang paling agung di akhirat dan mencapai darjat yang paling mulia meskipun ia

lemah dan segi ibadat. Dan sesungguhnya seseorang hamba Allah itu dengan keburukan

akhlaknya boleh menjunam ke dasar neraka yang paling bawah.

(Hadith riwayat At Tabrani)

Anas bin Malik meriwayatkan bahawa pada suatu ketika kami duduk

bersama Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau bersabda:

“Sekarang akan muncul seorang lelaki ahli syurga menjenguk kalian.”

Tiba-tiba muncullah seorang lelaki Ansar.

Pada esok harinya dalam kesempatan yang sama. Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam

pun berkata seperti itu juga, lantas muncullah orang lelaki yang sama seperti semalam.

Pada hari ketiga, Nabi pun berkata demikian juga, lalu muncul lelaki hari pertama

tersebut juga. Apabila Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam beredar, ‘Abdullah Amar

pun mengekori lelaki tersebut. Beliau mengatakan kepadanya: “Saya telah bergaduh

dengan bapa saya dan saya bersumpah tidak mahu bersamanya selama tiga hari. Kalau

saudara sudi menumpangkan diri saya dalam tempoh itu nescaya saya akan turut

saudara pulang.” “Baiklah, saya sudi, “jawab lelaki itu. Anas radiyAllahu‘anhu

meriwayatkan bahawa Abdullah menceritakan yang beliau tinggal bersama lelaki

tersebut selama tiga malam tetapi tidak pernah melihatnya bangun sembahyang malam.

Cuma apa yang diihatnya ialah apabila lelaki tersebut bertukar kedudukan di tempat

tidurnya, ia sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu Wata’ala dan bertakbir,

sehinggalah akhirnya ia bangun menunaikan Solat Fajar. Abdullah menambah: “Aku

tidak pernah mendengar lelaki tersebut berkata kecuali dengan perkataan yang baik

sahaja.”

“Apabila berselang tiga malam maka aku pun hampir-hampir meremehkan amalannya,

kata Abdullah. Selepas itu aku pun berkata kepadanya: “Wahai hamba Allah, sebenarnya

antara aku dan bapaku tidak ada apa-apa sengketa dan pergaduhan. Cuma aku telah

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 18

mendengar Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam menyebut perihal dirimu sebanyak

tiga kali. Beiau berkata: “Sekarang tampil menjengol seorang ahli syurga “. Tiap-tiap kali

orang yang muncul itu ialah saudara. Lantaran itulah saya ingin menumpang di rumah

saudara untuk melihat apakah amalan saudara supaya dapat saya contohi. Tapi saya

tidak nampak saudara melakukan apa-apa amal yang besar” “Apakah yang menyebabkan

saudara mencapai martabat seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu’alaihi

Wasallam itu. Jawab lelaki itu: “Tidak ada apa-apa yang saya lakukan selain dari apa

yang telah saudara lihat. Kata Abdullah, “Ketika saya berpaling dan beredar lelaki

tersebut memanggil saya dan berkata lagi: “Tidak ada apa-apa yang saya lakukan,

kecuali, apa yang telah saudara lihat. Cuma saya tidak pernah menyimpan dalam hati

saya hasrat menipu orang lslam yang lain atau rasa dengki terhadap sesiapa, lantaran

inilah yang telah meningkatkan martabat saya.”

(Hadith: riwayat Ahmad dengan Sanad perawi, mengikut Bukhari, Muslim dan

Nasai’e).

Seorang Da’ie memang amat memerlukan kepada hati yang sihat. Akan

tetapi ia hendaklah sentiasa bersikap waspada. Ia memerlukan akhlak yang

lurus dengan kesedaran. Ia harus kuat dan tidak dapat ditawan oleh sifat marah

sehingga kecundang; melakukan perbuatan yang lumrah dilakukan oleh para

juhala’ dan orang yang rendah peribadinya. Ia hendaklah yakin bahawa Allah

Subhanahu Wata’ala yang Maha Mengetahui segala rahsia akan menguruskan

segala-galanya.

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:

ىَوْج.ن نِم ُنوُكَي اَم ِضْرَأْلا يِف اَمَو ِتاَواَم.سلا يِف اَم ُمَلْعَي َه.للا .نَأ َرَت ْمَلَأ

َرَثْآَأ اَلَو َكِلَذ نِم ىَنْدَأ اَلَو ْمُهُسِداَس َوُه ا.لِإ ٍةَسْمَخ اَلَو ْمُهُعِبا َر َوُه ا.لِإ ٍةَثاَلَث

ُث اوُناَآ اَم َنْيَأ ْمُهَعَم َوُه ا.لِإ .لُكِب َه.للا .نِإ ِةَماَيِقْلا َمْوَي اوُلِمَع اَمِب مُهُئ.بَنُي .م

ٌميِل َع ٍءْيَش ) 7 (

“Tidak ada tiga orang yang berpakat rahsia kecuali Allah pihak yang keempat. Tidak juga

lima kecuali Allah pihak yang keenam. Tidak kurang dan bilangan itu atau lebih kecuali

Allah bersama mereka di mana sahaja mereka berada. Kemudian Allah menyatakan apa

yang mereka lakukan pada hari Qiamat kelak. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

segala sesuatu.”

(Surah Al-Mujadilah: Ayat 7)

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 19

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:

ٍجوُرُف نِم اَهَل اَمَو اَها.ن.يَزَو اَهاَنْيَنَب َفْيَآ ْمُهَقْوَف ءاَم.سلا ىَلِإ ا وُرُظنَي ْمَلَفَأ

) 6 (

“Dan telah Kami ciptakan manusia dan Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh

hatinya kepadanya. Kami yang lebih hampir kepadanya dan urat lehernya sendiri.

(Surah Qaf: Ayat 6)

Tepatlah seperti yang ungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu’alaihi

Wasallam:

“(Pada suatu ketika) Allah mengingatkan Nabi lbrahim ‘alaihissalam melalui wahyu

dengan peringatan (berikut):Wahai Khalil, elokanlah akhlakmu walaupun terhadap

orang-orang kafir, kelak engkau akan menempati tempat orang-orang baik.

Sesungguhnya telah tersurat dalam ketetapanku untuk melindungi orang-orang yang

baik akhlaknya di bawah lembayung arasyKu. Akan Aku jamu mereka dengan minuman

dari sumber kudus milikku. AkanKu hampirkan (tempat duduknya) di sampingKu.”

(Hadith ini diriwayatkan oleh Tabrani)

Benarlah seperti apa yang dikatakan oleh da’ie ulung Muhammad

Sallallahu’alaihi Wasallam:

“Orang yang diransang kemarahannya tetapi dapat mengawal runtunan marah dan

bersikap hilm, wajib mendapat kasih sayang Allah.”

(Riwayat Asfahani)

Rasulullah bersabda lagi:

Maksudnya:

“Apabila Allah menghimpunkan para makhluk kelak maka terbitlah suatu suara

menyeru dan mengumumkan; wahai Ahlu‘l fadli: (orang-orang mempunyai keutamaan).

Maka bangunlah beberapa orang yang bilangannya tidak terlalu ramai dan mereka terus

bengerak masuk ke syurga. Mereka disambut oleh para Malaikat. Malaikat bertanya:

Kami nampak saudara-saudara begitu cepat masuk syurga maka siapakah sebenarnya

saudara semua. Mereka menjawab: “Kami ialah Ahlu’l fadli:” Malaikat bertanya lagi:

“Apakah keutamaan saudara-saudara ?“Mereka menjawab: “Dulu, (ketika kami di

dunia) kami bersifat sabar bila dianiaya. Kami bersifat hilm (tidak membalas keburukkan

walaupun kami mampu berbuat demiikian) apabila diperlakukan secara tidak wajar.

“Malaikat pun berkata: “Masuklah kalian dalam syunga. Inilah sebaik-baik ganjaran

untuk orang-orang yang berbuat baik.”

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 20

Rasulullah pernah menerangkan:

“Mahukah kalian (mendengar saya terangkan perkara yang menambahkan kemuliaan

dan meninggikan martabat. Sahabat baginda menjawab: “Mahu wahai Rasulullah!”

Baginda pun berkata: “(Yang menaikkan martabat ialah) anda bersifat hilm terhadap

orang yang memperlakukan anda sebagai orang bodoh, anda memaafkan orang yang

menzalimi anda, memberi kepada orang yang tidak sudi memberi apa-apa kepada anda,

menyambung silaturrahim dengan orang yang tidak sudi mempunyai perhubungan

dengan anda.”

(Riwayat Tabrani)

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 21

RINTANGAN KEDUA:

ORANG MUNAFIQ YANG BENCI KEPADANYA:

Halangan kedua yang dihadapi oleh para da’ei Muslim ialah kebencian

dan tipu-daya golongan munafiqun.

Orang-orang yang munafiq memang ada di mana-mana dan dalam

zaman apa pun sepanjang sejarah tidak sunyi dan kewujudan mereka. Ini adalah

kerana motif dan karenah kemunculan golongan ini memang ada dan mungkin

wujud bila-bila masa.

Ada yang menjadi munafiq didorong oleh pertimbangan untuk

merangkul kepentingan duniawi. Kadang-kadang ia berselindung di sebalik

taqwa dan agama untuk sampai kepada tujuannya. Ada yang menjadi Munafiq

dengan tujuan mencetuskan krisis, melaga-laga dan memecahbelahkan barisan

umat Islam. Ada yang berbuat demikian kerana niat jahatnya sendiri. Ada pula

yang mendapat arahan dan orang lain. Mereka pun meresapi jamaah untuk

tujuan-tujuan tadi. Terdapat juga golongan yang sifat Munafiq telah mendarah

daging dalam dirinya hingga sukar untuk melepaskan diri dari sifat ini. Ada

yang menjadi haipokrit untuk berkuasa atau melepaskan diri dan penindasan

penguasa. Dengan sifat ini orang Munafiq cuba merangkul habuan dunia yang

fana, atau pangkat kebesaran yang tidak kekal. Ia malah sanggup menjual

agamanya dengan mendapat bayaran kesenangan dunia. Kadang-kadang sifat

ini ditimbulkan oleh rasa dendam, atau dengki atau kedua-duanya sekali.

Manusia Munafiq mempunyai sifat-sifat dan perwatakan tertentu.

Rasulullah telah menerangkan ciri-ciri mereka supaya dikenali oleh para

Mukminin. Dengan demikian mereka dapat menghindarkan diri dari bahaya

mereka. Antara Hadith Rasulullah yang berkaitan ialah sabda beliau:

“Ada tiga sifat; siapa yang.memilikinya maka dia adalah Munafiq walaupun ia berpuasa,

solat, naik haji, mengerjakan umrah dan mengaku muslim. Iaitu orang yang berdusta

bila berkata, mungkir bila berjanji dan mengkhianati amanah.”

(Riwayat Abu Ya’li)

Dalam riwayat Ahmad beliau menerangkan:

“Empat sifat; siapa yang bersifat dengan keempat-empatnya maka dia adalah Munafiq

tulen. Siapa yang ada salah satu dan sifat ini maka ia mempunyam satu ciri dari ciri

Munafiq sehinggalah ia membuangkannya iaitu apabila ia berkata ia berdusta, apabila

berjanji ia mungkir, apabila membuat janji setia, ia khianati, apabila bertikai ia bersikap

nyinyir.”

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau berkata:

Tanda munäfiq ada tiga:Jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mungkir bjla mengikat

janji setia ia khianat.”

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 22

Angkatan dakwah Islam sepanjang sejarah tidak pernah terlepas dari

ancaman dan angkara golongan manusia seperti ini. Mereka tampil untuk

merosak, menimbulkan keraguan terhadap pendakwah. Kadang-kadang mereka

membonceng untuk meraih untung dan mendapat matlamat tertentu.

Semasa hayat Rasulullah golongan Munafiq ini tidak pernah diam. Asal ada

sahaja kesempatan pasti mereka eksploit untuk tujuan-tujuan mereka yang

tersendiri. Allah mengungkapkan niat mereka dengan firmannya:

ُن .مِتُم ُه.للاَو ْمِهِهاَوْفَأِب ِه.للا َروُن ا وُؤِفْطُيِل َنوُديِرُي َنوُرِفاَكْلا َهِرَآ ْوَلَو ِهِرو

) 8 (

Mereka hendak memadamkan nur Allah dengan mulut mereka namun Allah pasti

menyempurnakan cahayaNya meskipun orang-orang kafir benci”

(Surah Al-Saf: Ayat 8)

Hadith Al-Ifk (berita dusta)

Tersebut dalam buku-buku Sirah bahawa Aishah telah ikut serta bersamasama

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam dalam peperangan menentang

Yahudi Bani Al Mustaliq. Ketika rombongan Muslimin berhenti Aishah keluar

dan tunggangannya untuk buang air. Setelah buang air beliau kembali dan

kemudian beliau menyedari loketnya keciciran ,lantas beliau kembali semula ke

tempat di mana beliau lalu untuk mencari loket tersebut. Pemergian beliau kali

kedua itu tidak disedari oleh ahli rombongan. Akhirnya mereka berangkat

membawa tunggangan khas Aishah dengan sangkaan bahwa beliau berada di

dalamnya. Apabila Sayyidatina Aishah kembali semula ke tempat perhentian

rombongan beliau tidak menemui seorang pun di sana. Beliau pun duduk

menunggu dengan harapan bahawa apabila rombongan itu nanti sedar yang

beliau tidak ada, mereka akan berpatah semula mencarinya. Oleh kerana beliau

amat sangat mengantuk akhirnya beliau tertidur. Beliau terjaga apabila Safwan

Bin Mu’attal lalu di sisinya sambil berkata: “Inna lillahi wainna ilaihi rajiuun,

isteri Rasulullah rupa-rupanya.” Safwan sebenarnya telah terlewat dari

rombongan itu. Sebab itu beliau mengekorinya dari belakang. Apabila beliau

menyedari dengan pasti bahawa isteri Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam

telah tertinggal dari rombongan maka beliau pun merendahkan untanya dan

turun dari tunggangan tersebut. Beliau menghampirkan unta tersebut kepada

Aishah tanpa menghamburkan sepatah kalimat pun. Aishah lantas

menunggangnya, tidak ada yang didengarnya dari Safwan melainkan ucapan

istirja’nya. Safwan membawa Aishah sehinggalah bertemu dengan rombongan

tentera

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 23

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam yang kebetulan berhenti rehat di

suatu tempat yang bernama Nahru Azzahirah. Apabila anggota-anggota

rombongan mengetahui perkara ini masing-masing membuat telahan yang

berbagai-bagai. Ketika itu Ibn Ubai bin Salul; iaitu seorang Munafiq yang lihai,

sedar bahawa inilah peluang baginya untuk melepaskan dendam dan bencinya

terhadap Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam. Ia menghebohkan cerita-cerita

dusta berhubung dengan peristiwa tersebut. Apabila mereka pulang ke

Madinah, berita-berita buruk sekitar peristiwa tersebut begitu berleluasa menjadi

bahan percakapan orang-orang yang gemar dengan cerita-cerita dusta seperti

itu. Dalam pada itu Rasulullah tetap berdiam diri dan tidak berkata apa-apa.

Peristiwa yang membawa tersebarnya berita dusta yang menjejaskan Rasulullah

benar-benar merupakan suatu cubaan bagi Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam

dan juga bagi umat baginda sampai hari Qiamat. Cubaan Allah ini menaikkan

martabat orang-orang tertentu malah menambahkan hidayah dan keimanan

kepada orang yang benar-benar telah mendapat petunjuk, manakala orang yang

aniaya tidak akan bertambah kecuali kerugian belaka. Cubaan Allah Subhanahu

Wata’ala terhadap Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam dilengkapkan lagi

dalam bentuk tidak diturunkan wahyu selama sebulan agar segala-galanya

menjadi nyata dan terang. Orang-orang Mukmin yang jujur dalam keimanannya

terus bertambah keimanan mereka, konsisten, bersikap adil, benar dan baik

sangka kepada Allah Subhanahu Wata’ala dan RasulNya, keluarga baginda,

orang-orang yang benar dan soleh daripada hambaNya. Manakala orang-orang

Munafiq menjadi-jadi kemunafikannya dengan menghebahkan berita dusta.

Dengan demikian. dapatlah Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam dan orangorang

yang beriman mengetahui rahsia hati mereka. Cubaan ini juga bertujuan

menambahkan lagi kesungguhan ibadah dan penyerahan diri kepada Allah

Subhanahu Wata’ala oleh Sayyadatina Aishah dan kedua ibubapa beliau.

Dengan demikian semakin besarlah penyerahan dan harapan semua yang

terlibat dalam peristiwa ini kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Semakin kuatlah

keinginan untuk merendah diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala, baik sangka

terhadap ketentuanNya dan mengharapkan rahmat kasihNya. Menginsafi

hikmat peristiwa inilah agaknya yang mendorong Sayyidatina Aishah

mempunyai sikap tersendiri selepas turunnya wahyu Allah Subhanahu Wata’ala

menjelaskan bahawa Aishah bersih dari tuduhan dusta tersebut setelah turunnya

ayat ini:

ْمُك.ل ٌرْيَخ َوُه ْلَب مُك.ل اًّ رَش ُهوُبَسْحَت اَل ْمُكن.م ٌةَبْصُع ِكْفِإْلاِب اوُؤاَج َنيِذ.لا .نِإ

ٌباَذَع ُهَل ْمُهْنِم ُهَرْبِآ ى.لَوَت يِذ.لاَو ِمْثِإْلا َنِم َبَسَتْآا ا.م مُهْن.م ٍئِرْما .لُكِل

ٌميِظَع ) 11 ( ْعِمَس ْذِإ اَلْوَل اًرْيَخ ْمِهِسُفنَأِب ُتاَنِمْؤُمْلاَو َنوُنِمْؤُمْلا .نَظ ُهوُمُت

ٌنيِب.م ٌكْفِإ اَذَه اوُلاَقَو ) 12 ( اوُتْأَي ْمَل ْذِإَف ءاَدَهُش ِةَعَبْرَأِب ِهْيَلَع اوُؤاَج اَلْوَل

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 24

َنوُبِذاَكْلا ُمُه ِه.للا َدنِع َكِئَلْوُأَف ءاَدَه.شلاِب ) 13 ( ا ُلْضَف اَلْوَلَو ْمُكْيَلَع ِه.لل

ٌميِظَع ٌبا َذَع ِهيِف ْمُتْضَفَأ اَم يِف ْمُك.سَمَل ِةَرِخآْلاَو اَيْن.دلا يِف ُهُتَمْحَرَو ) 14 ( ْذِإ

اًن.يَه ُهَنوُبَسْحَتَو ٌمْل ِع ِهِب مُكَل َسْيَل ا.م مُكِهاَوْفَأِب َنوُلوُقَتَو ْمُكِتَنِسْلَأِب ُهَنْو.قَلَت

ِه.للا َدنِع َوُهَو ٌميِظَع ) 15 ( َم.لَكَت.ن نَأ اَنَل ُنوُكَي ا.م مُتْلُق ُهوُمُتْعِمَس ْذِإ اَلْوَلَو

ٌميِظَع ٌنا َتْهُب اَذَه َكَناَحْبُس اَذَهِب ) 16 ( نِإ اًدَبَأ ِهِلْثِمِل اوُدوُعَت نَأ ُه.ل ل ا ُمُكُظِعَي

َنيِنِمْؤ.م مُتنُآ ) 17 ( َو ِتاَيآْلا ُمُكَل ُه.ل ل ا ُن.يَبُيَو ٌميِكَح ٌميِل َع ُه.للا ) 18 (

(Surah Al-Nur: 11-18)

Kedua ibubapa Sayyadatina Aishah menyuruh beliau pergi menemui

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam. Sayyidatina Aishah menjawab dengan

katanya:

“Demi Allah, saya tak akan pergi (minta maaf) kepadanya. Saya tidak akan memuji

kecuali Allah Subhanahu Wata’ala, Dialah yang telah membersihkan diriku (dari

tuduhan tersebut.”

Sekitar peristiwa ini Sayyid Qutb dalam tafsir Fizilalil Qur’an menulis:

Sesiapa pun mesti akan merasa aneh walaupun hingga kini, terhadap peristiwa

ini. Bagaimana boleh berlaku dalam suatu kumpulan jemaah Muslimin boleh

berleluasa tersebar berita buruk dan cerita dusta seperti ini. Berita ini pasti

meninggalkan kesan yang berat dalam jamaah, menimbulkan luka yang dalam,

di dalam jiwa yang paling suci dan paling tinggi’. Sesungguhnya kemelut yang

dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam dan terutamanya yang

diharungi oleh jamaah Muslimin dan Islam ketika itu adalah kemelut yang

paling hebat yang pernah dihadapi oleh baginda di mana baginda dapat

mengatasinya. Baginda dapat terus melindungi kewibawaannya, membuktikan

kelapangan dada dan kesabarannya.

Kendatipun ujian begitu perit di samping reaksi-reaksi yang begitu hebat

namun Allah Subhanahu Wata’ala masih melindungi jamaah Muslimin. Allah

tidak menurunkan kepada mereka azab atau siksanya, padahal perbuatan yang

telah dilakukan wajar diganjari dengan siksa yang pedih; siksa yang setimpal

dengan penderitaan Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam, isteri baginda dan

sahabat karib baginda, yang sentiasa menaruh baik sangka terhadapnya.

Setidak-tidaknya siksa yang setimpal dengan kejahatan fitnah yang tersebar luas

di kalangan jamaah Muslimin seimbang pula dengan fitnah yang mencemarkan

nilai-nilai quddus yang dihormati dan menjadi asas kehidupan jamaah

Islamiyyah itu sendiri.

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 25

Fitnah tersebut berkembang dan tersebar dan mulut ke mulut, dan satu

lidah ke satu lidah tanpa usaha meneliti dan memastikan kebenarannya terlebih

dahulu. Kata-kata tersebut seolah-olah diterima mentah-mentah tanpa

diserapkan oleh akal, dan dihalusi oleh hati dan seterusnya. (petikan dan tafsir

Surah Al-Nur).

Mengingat bencana yang ditimbulkan oleh sifat Munafiq dan golongan

Munafiq dalam barisan Islam, maka ayat-ayat Al Qur’an al Karim menghuraikan

dengan terperinci akan sifat-sifat atau petanda hipokrit dan sifat-sifat golongan

Munafiqun. Tujuannya ialah untuk mendedahkan hakikat mereka, di samping

mengajak kaum Muslimin supaya dapat berhati-hati menghadapi mereka.

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman :

َنِمَو َنيِنِمْؤُمِب مُه اَمَو ِرِخ.ا ِمْوَيْلاِبَو ِهّللاِب ا.نَمآ ُلوُقَي نَم ِسا.نلا ) 8 (

َنوُرُعْشَي اَمَو مُهَسُفنَأ ..ِإ َنوُعَدْخَي اَمَو اوُنَمآ َنيِذ.لاَو َهّللا َنوُعِداَخُي ) 9 (

َأ ٌبا َذَع مُهَلَو ًاضَرَم ُهّللا ُمُهَدا َزَف ٌضَر.م مِهِبوُل ُق يِف َنوُبِذْكَي اوُناَآ اَمِب ٌميِل

) 10 ( َنوُحِلْصُم ُنْحَن اَم.نِإ ْاوُلاَق ِضْرَ.ا يِف ْاوُدِسْفُت َ. ْمُهَل َليِق اَذِإَو ) 11 (

َنوُرُعْشَي .. نِكَلَو َنوُدِسْفُمْلا ُمُه ْمُه.نِإ .َأ ) 12 ( اَمَآ ْاوُنِمآ ْمُهَل َليِق اَذِإَو

َأ ْاوُلاَق ُسا.نل ا َنَمآ .. نِكَلَو ءاَهَف.سلا ُمُه ْمُه.نِإ .َأ ءاَهَف.سلا َنَمآ اَمَآ ُنِمْؤُن

َنوُمَلْعَي ) 13 ( ْمِهِنيِطاَيَش ىَلِإ ْاْوَلَخ اَذِإَو ا.نَمآ ْاوُلاَق ْاوُنَمآ َنيِذ.لا ْاوُقَل اَذِإَو

َنوُؤِزْهَتْسُم ُنْحَن اَم.نِإ ْمْكَعَم ا.نِإ ْاوُلاَق ) 14 ( َي ُهّللا يِف ْمُه.دُمَيَو ْمِهِب ُءىِزْهَتْس

َنوُهَمْعَي ْمِهِناَيْغُط ) 15 (

“Di antara manusia ada yang mengatakan: Kami beriman kepada Allah dan Hari

kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka

hendak menipu Allah dan orang-raang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri

sendiri sedang mereka tidak sedar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah

penyakitnya: dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi!

‘Mereka menjawab:

‘Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” Ingatlah,

sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerosakan, tetapi mereka tidak

sedar. Apabila dikatakan kepada mereka: ‘Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang

lain telah beriman, ‘Mereka menjawab: “Akan berimankah kami sebagaimana orangorang

yang bodoh telah beriman?” Ingatlah, sesunguhnya merekalah orang-orang yang

bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang

beriman, mereka mengatakan: “Kami telah beriman’’ Bila mereka kembali kepada syaitan-

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 26

syaitan mereka, mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu,

kami hanyalah berolok-olok. Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan

mereka terumbang-ambing dalam kesesatan mereka.”

(Surah Al-Baqarah: Ayat 8-15)

Untuk menyedarkan orang-orang Mukminin tentang bahaya golongan

Munafiqun ini dalam jamaah Muslimin Allah Subhanahu Wata’ala

memperuntukkan dalam Al Qur’an suatu surah khusus tentang mereka iaitu

Surah A1-Munafiqun. Allah berfirman:

ُهُل وُسَرَل َك.نِإ ُمَلْعَي ُه.للاَو ِه.للا ُلوُسَرَل َك.نِإ ُدَهْشَن اوُلاَق َنوُقِفاَنُمْلا َكءاَج اَذِإ

َنوُبِذاَكَل َنيِقِفاَنُمْلا .نِإ ُدَهْشَي ُه.للاَو ) 1 ( نَع او.دَصَف ًة.نُج ْمُهَناَمْيَأ اوُذَخ.تا

ُناَآ اَم ءاَس ْمُه.نِإ ِه.للا ِليِبَس َنوُلَمْعَي او ) 2 ( َعِبُطَف اوُرَفَآ .مُث اوُنَمآ ْمُه.نَأِب َكِلَذ

َنوُهَقْفَي اَل ْمُهَف ْمِهِبوُلُق ىَلَع ) 3 ( اوُلوُقَي نِإَو ْمُهُماَسْجَأ َكُبِجْعُت ْمُهَتْيَأَر اَذِإَو

ٍةَحْيَص .لُآ َنوُبَسْحَي ٌةَد.نَس.م ٌبُشُخ ْمُه.نَأَآ ْمِهِلْوَقِل ْعَمْسَت .وُدَعْل ا ُمُه ْمِهْيَلَع

َنوُكَفْؤُي ى.نَأ ُه.للا ُمُهَل َتاَق ْمُهْرَذْحاَف ) 4 ( ْمُكَل ْرِفْغَتْسَي اْوَلاَعَت ْمُهَل َليِق اَذِإَو

َنوُرِبْكَتْس.م مُهَو َنو.دُصَي ْمُهَتْيَأَرَو ْمُهَسوُؤُر اْو.وَل ِه.للا ُلوُسَر ) 5 (

َفْغَتْسَأ ْمِهْيَلَع ءاَوَس اَل َه.للا .نِإ ْمُهَل ُه.للا َرِفْغَي نَل ْمُهَل ْرِفْغَتْسَت ْمَل ْمَأ ْمُهَل َتْر

َنيِقِساَفْلا َمْوَقْلا يِدْهَي ) 6 ( ِلوُسَر َدنِع ْنَم ىَلَع اوُقِفنُت اَل َنوُلوُقَي َنيِذ.لا ُمُه

َأْلاَو ِتاَواَم.سلا ُنِئا َزَخ ِه.لِلَو او.ضَفنَي ى.تَح ِه.للا اَل َنيِقِفاَنُمْلا .نِكَلَو ِضْر

َنوُهَقْفَي ) 7 ( .لَذَأْلا اَهْنِم .زَعَأْلا .نَجِرْخُيَل ِةَنيِدَمْلا ىَلِإ اَنْعَج.ر نِئَل َنوُلوُقَي

َنوُمَلْعَي اَل َنيِقِفاَنُمْلا .نِكَلَو َنيِنِمْؤُمْلِلَو ِهِلوُسَرِلَو ُة.زِعْل ا ِه.لِلَو ) 8 ( اَه.يَأ اَي

.ل ا َكِلَذ ْلَعْفَي نَمَو ِه.للا ِرْآِذ نَع ْمُآُداَل ْوَأ اَلَو ْمُكُل ا َوْمَأ ْمُكِهْلُت اَل اوُنَمآ َنيِذ

َنوُرِساَخْلا ُمُه َكِئَلْوُأَف ) 9 ( َيِتْأَي نَأ ِلْبَق ن.م مُآاَنْقَزَر ا.م نِم اوُقِفنَأَو

ِنَتْر.خَأ اَلْوَل .بَر َلوُقَيَف ُتْوَمْلا ُمُآَدَحَأ َن.م نُآَأَو َق.د.صَأَف ٍبيِرَق ٍلَجَأ ىَلِإ ي

َنيِحِلا.صلا ) 10 ( اَمِب ٌريِبَخ ُه.للاَو اَهُلَجَأ ءاَج اَذِإ اًسْفَن ُه.ل ل ا َر.خَؤُي نَلَو

َنوُلَمْعَت ) 11 (

Maksudnya:

“Apabila orang-orang Munafiq datang kepadamu, mereka berkata: “Kami mengakui

bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah “. Dan Allah mengetahui bahawa

sesungguhnya kamu benar-benar ‘RasulNya; dan Allah mengetahui bahawa

sesungguhnya orang-orang yang berMunafiq itu benar-benar orang pendusta. Mereka

itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari

jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 27

demikian itu adalah kerana bahawa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian

menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati; kerana itu mereka tidak dapat

mengerti. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka kamu akan kagum.

Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakanakan

kayu yang tersandar. Mereka mengira bahawa tiap-tiap teriakan yang keras

ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya) maka waspadalah

terhadap mereka; moga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai

dipalingkan (dari kebenaran)?

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan

keampunan bagimu, mereka membuang muka dan kamu melihat mereka berpaling

sedang mereka menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka kamu mintakan keampunan

atau tidak kamu mintakan keampunan bagi mereka.

Sesungguhnya AlIah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fassiq. Mereka

orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang Ansar) “janganlah kamu

memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah

supaya mereka bubar (meninggalkan Rasulullah)”. Padahal kepunyaan Allahlah

perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang Munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata: “Sesungguhnya jika kita kembali ke Madinah, benar-benar orang yang

kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya”. Padahal kekuatan itu

hanyalah bagi Allah, bagi RasulNya dan bagi orang-orang Mukmin tetapi orang-orang

Munafiq itu tidak mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu

dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat

demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebahagian dari

apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di

antara kamu; lalu nanti ia berkata: “Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan

(kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan

aku termasuk orang-orang yang soleh. Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan

(kematian) seseorang apabila datang waktu matinya. Dan Allah Maha Mengetahui apa

yang kamu kerjakan.”

(Surah Al-Munafiqun: Ayat 1-11)

Sejarah telah membuktikan tentang bahaya golongan ini terhadap

gerakan Islam dalam menimbulkan fitnah dan krisis. Gerakan Islam tentu tidak

akan menemui pukulan yang hebat. Aktivis-aktivisnya tentu tidak tersiksa

dengan parah oleh para penguasa yang kejam, kalaulah tidak kerana adanya

segelintir golongan munafik yang menjualkan diri dan maruah kepada syaitan.

Atau kalaulah tidak kerana adanya pembelot yang didorong oleh rasa takut atau

mudah dibeli; mereka menjual ayat-ayat Al Qur’an dengan harga yang murah.

Alangkah buruknya penjual seperti itu.

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 28

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:

Maksudnya:

لا َةَنْتِف َلَعَج ِه.للا يِف َيِذوُأ اَذِإَف ِه.للاِب ا.نَمآ ُلوُقَي نَم ِسا.نلا َنِمَو ِباَذَعَآ ِسا.ن

يِف اَمِب َمَلْعَأِب ُه.ل ل ا َسْيَلَوَأ ْمُكَعَم ا.نُآ ا.نِإ .نُل وُقَيَل َك.ب.ر ن.م ٌرْصَن ءاَج نِئَلَو ِه.للا

َنيِمَلاَعْلا ِروُدُص ) 10 ( َنيِقِفاَنُمْلا .نَمَلْعَيَلَو اوُنَمآ َنيِذ.لا ُه.للا .نَمَلْعَيَلَو ) 11 (

“Di kalangan manusia ada yang berkata, kami beriman dengan Allah tetapi apabila dia

dicuba dengan kesakitan dalam perjuangan kerana Allah ia menjadikan gangguan

manusia itu setaraf dengan azab Allah dan jika engkau wahai Muhammad mendapat

kemenangan dari Tuhanmu, nescaya mereka berkata: “Sesungguhnya kami bersamamu

(menyokongmu). Apa bukankah Allah lebih mengetahui segala yang tersirat dalam dada.

Akan Allah pastikan siapakah sebenarnya yang beriman dan akan Allah pastikan siapa

pula yang Munafiq.

(Surah Al Ankabut: Ayat 10-11)

Gerakan Islam yang teguh menghadapi segala tipu muslihat musuhmusuh

Islam dari timur atau barat, mungkin dapat digugat atau diruntuhkan

oleh cakap-cakap orang-orang Munafiq yang memutarkan lidah,

mengembangkan fitnah dalam lingkungan jamaah. Samalah seperti yang berlaku

dalam period-period sejarah di zaman silam. Mereka berjaya menyebarkan

fitnah permusuhan, mencetuskan pertarungan antara orang-orang perseorangan

dalam jemaah.

Demikianlah, para da’ie kadangkala mendapat cubaan Allah Subhanahu

Wata’ala. Allah Subhanahu Wata’ala mewujudkan sekitar mereka orang-orang

Munafiq yang membawa khabar-khabar angin dan cerita dusta, membuat

tuduhan terhadap diri mereka, mengatakan yang tidak-tidak.

Kadangkala mereka juga dicuba oleh perbuatan Munafiq yang

mencemarkan nama baik, amanah, martabat, kejujuran, ilmu dan agama mereka.

Pendekata mereka dihadapkan dengan pelbagai perbuatan yang

menghakis kewibawaan; semata-mata untuk memuaskan dendam kesumat

golongan Munafiq tersebut. Segala cubaan dan Ibtila’ tersebut ialah untuk Allah

Subhanahu Wata’ala dapat memastikan kelurusan suatu pergerakan dan sikap

anggota-anggotanya untuk Allah Subhanahu Wata’ala mengampunkan dosa

mereka dan meningkatkan martabat mereka menghadapi golongan Munafiq

tersebut.

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 29

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:

ْاوُرِبْصَت نِإَو اَهِب ْاوُحَرْفَي ٌةَئ.يَس ْمُكْبِصُت نِإَو ْمُهْؤُسَت ٌةَنَسَح ْمُكْسَسْمَت نِإ

ٌطيِحُم َنوُلَمْعَي اَمِب َهّللا .نِإ اًئْيَش ْمُهُدْيَآ ْمُآ.رُضَي َ. ْاوُق.تَتَو ) 120 (

“Jika kamu memperoleh kebaikan, nescaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu

mendapat bencana, mereka bergembira kerananya. Jika kamu bersabar dan bertaqwa,

nescaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu.

Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.”

(Surah Ali-Imran Ayat 120)

Bekalan seorang da’ei dalam menghadapi hal ini ialah sentiasa tabah

menghadapi kesusahan, sentiasa berlindung di bawah rahmat Allah. Allah

Subhanahu Wata’ala sahaja tempat mengadu dan tempat berlindung dan

kejahatan insan Munafiq dan syaitan yang direjam. Allah berfirman:

ْلَهَف ِهِلْهَأِب ا.لِإ ُئ.ي.سل ا ُرْكَمْلا ُقيِحَي اَلَو ِئ.ي.سل ا َرْكَمَو ِضْرَأْلا يِف اًراَبْكِتْسا

َدِجَت نَلَو اًليِدْبَت ِه.للا ِت.نُسِل َدِجَت نَلَف َنيِل.وَأْلا َت.نُس ا.لِإ َنوُرُظنَي ِه.للا ِت.نُسِل

اًليِوْحَت ) 43 (

“Tipu daya jahat tidak akan menimpa kecuali diri penipu itu sendiri.”

(Surah Fatir: Ayat: 43)

Sesungguhnya sikap baik sangka terhadap Allah Subhanahu Wata’ala

percaya akan keadilan rahmat dan kudratnya adalah merupakan sebaik-baik

hiburan bagi para pendakwah di jalan Allah Subhanahu Wata’ala. Sifat mereka

selaras seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur’an:

.نِكَلَو ِبِرْغَمْلاَو ِقِرْشَمْلا َلَبِق ْمُكَهوُجُو ْاو.لَوُت نَأ .رِبْل ا َسْي.ل َنَمآ ْنَم .رِبْل ا

ِه.بُح ىَلَع َلاَمْلا ىَتآَو َني.يِب.نلاَو ِباَتِكْلاَو ِةَكِئ.َمْلاَو ِرِخ.ا ِمْوَيْلاَو ِهّللاِب

ِباَق.رلا يِفَو َنيِلِئآ.سلاَو ِليِب.سلا َنْباَو َنيِآاَسَمْلاَو ىَماَتَيْلاَو ىَبْرُقْلا يِوَذ

َآ.زلا ىَتآَو َة..صلا َماَقَأَو يِف َنيِرِبا.صلاَو ْاوُدَهاَع اَذِإ ْمِهِدْهَعِب َنوُفوُمْلاَو َةا

َنوُق.تُمْلا ُمُه َكِئَلوُأَو اوُقَدَص َنيِذ.لا َكِئَلوُأ ِسْأَبْلا َنيِحَو ءا .ر.ضل ا و ءاَسْأَبْلا

) 177 (

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 30

‘Mereka bersifat sabar menempuh penderitaan dan kesusahan, malah ketika mengharungj

penderitaan tersebut.

(Surah Al-Baqarah: Ayat 177)

Akan tetapi apabila kita menyatakan bahawa para da’ei berlindung

dengan Allah Subhanahu Wata’ala dalam menghadapi bencana munafik tidak

bermakna mereka mendiamkan diri melihat perbuatan angkara mereka tanpa

berusaha menyedarkan orang lain tentang bencana mereka atau tanpa usaha

menumpaskan mereka. Malah para da’ei wajib bertindak demikian. Kewajiban

ini tidak harus dibiarkan atau diabaikan oleh para da’ei justeru membiarkan

penyakit terus menular dalam jasad; sudah pasti lama kelamaan akan

menggugat jasad tersebut. Tindakan membendung bencana ini hendaklah

dilaksanakan dengan teliti dan bijaksana hingga tidak melibatkan orang-orang

yang tidak berdosa.

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:

ٍةَلاَهَجِب اًمْوَق اوُبيِصُت نَأ اوُن.يَبَتَف ٍأَبَنِب ٌقِسا َف ْمُآءاَج نِإ اوُنَمآ َنيِذ.لا اَه.يَأ اَي

َنيِمِداَن ْمُتْلَعَف اَم ىَلَع ا وُحِبْصُتَف ) 6 (

“Hai orang-orang yang beriman jika datang seorang fasik kepada kamu membawa berita

pastikanlah agar kamu tidak mengapa-apakan satu golongan secara jahil sehingga

akhirnya kamu menyesal terhadap perbuatan yang terlanjur yang telah kamu lakukan.”

(Surah Al-Hujurat: Ayat 6)

Ketika Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam mengetahui berita terdirinya

Masjid ‘AI-Dirar ’ sebuah masjid yang dibina oleh segolongan kaum munãfiq

untuk menandingi dan melemahkan fungsi Masjid Quba’. Tujuan akhir mereka

ialah untuk memecahbelahkan jamaah Muslimin. Rasulullah Sallallahu’alaihi

Wasallam telah bertanya kepada golongan tersebut tentang motif pembinaan

masjid tadi. “Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wata’ala dan

berkata: “Niat kami tidak lain hanyalah untuk kebaikan. Padahal Allah

Subhanahu Wata’ala menjadi saksi bahawa sebenarnya mereka berdusta.”

Menginsafi hakikat hal ini Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam lantas

memerintahkan beberapa sahabat baginda supaya pergi meruntuhkan masjid

tersebut. Masjid itupun diruntuhkan oleh sahabat baginda. Peristiwa ini

dirakamkan oleh A1-Qur’an seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu

Wata’ala:

اًداَصْرِإَو َنيِنِمْؤُمْلا َنْيَب اًقيِرْفَتَو اًرْفُآَو اًراَرِض اًدِجْسَم ْاوُذَخ.تا َنيِذ.لاَو

ّللاَو ىَنْسُحْلا ..ِإ اَنْدَرَأ ْنِإ .نَفِلْحَيَلَو ُلْبَق نِم ُهَل وُسَرَو َهّللا َبَراَح ْنَم.ل ُه

َنوُبِذاَكَل ْمُه.نِإ ُدَهْشَي ) 107 ( ْنِم ىَوْق.تلا ىَلَع َس.سُأ ٌدِجْسَم.ل اًدَبَأ ِهيِف ْمُقَت َ.

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 31

.بِحُي ُهّللاَو ْاوُر.هَطَتَي نَأ َنو.بِحُي ٌلا َجِر ِهيِف ِهيِف َموُقَت نَأ .قَحَأ ٍمْوَي ِل.وَأ

َنيِر.ه.طُمْلا ) 108 (

Maksudnya:

“Dan (di antara orang-orang Munafiq itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid

untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang Mukmin) dan kerana kekafiran

(nya dan untuk memecah belah antara orang-orang Mukmin serta menjadi post perisik

untuk orang-orang yang telah memerangi Allah dan RasulNya sejak dahulu. Mereka

sesungguhnya bersumpah: ‘Kami tidak menghendaki selain kebaikan. ‘Dan Allah

menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).

Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya

masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba’), sejak hari pertama adalah lebih

patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin

membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.

(Surah A1-Taubah: Ayat 107-108)

Syeikh Khudari dalam kitabnya yang bertajuk Nurul Yaqin halaman 83,

menulis perkara ini sebagai berikut:

Ikut serta menolong golongan Munafiq meneruskan cita-cita mereka membina masjid

Dhirar ini ialah segelintir orang-orang Arab Madinah yang keliru dan tidak menerima

dakwah Muhammad Sallallahu’alaihi Wasallam. Mereka menyembunyikan kekafiran

kerana takut nyawa mereka tergugat. Pemimpin kumpulan ini bernama ‘Abdullah bin

Ubai bin Salul Al Khazraji. Sebelum Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam berhijrah ke

Madinah beliau pernah dicalonkan untuk menjadi ketua penduduk Madinah

Sesungguhnya tidak diragukan lagi tentang bencana Munafiq terhadap orang Islam lebih

besar daripada bencana yang mungkin diakibatkan oleh orang-orang kafir. Orang-orang

Munafiq hidup bersama orang-orang Islam, mengetahui rahsia mereka dan membocorkan

rahsia mereka kepada musuh sama ada golongan Yahudi atau golongan yang lain seperti

mana yang kerap berlaku. Meskipun prinsip-prinsip yang dipegang oleh Rasulullah

Sallallahu’alaihi Wasallam terhadap mereka ialah menerima apa yang nyata dan

meninggalkan segala yang tersirat dalam hati kepada ketentuan Allah Subhanahu

Wata‘ala tetapi Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam tidak pula mengamanahkan

kepada mereka melakukan sesuatu apa pun. Contohnya Rasulullah Sallallahu’alaihi

Wasallam sering meninggalkan Madinah dan sering pula mewakilkan kekuasaannya

kepada beberapa orang Ansar. Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam tidak pernah

mengangkat mana-mana orang yang diketahuinya mempunyai ciri-ciri kemunafiqan,

kerana Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam mengetahui akibat yang mungkin berlaku

jika sekiranya mereka diangkat menggantikan beliau semasa beliau tidak ada. Mereka

pasti akan mengambil kesempatan tersebut untuk merosakkan orang-orang Islam. Ini

satu pelajaran penting mesti difahami oleh ketua dan pemimpin Islam. Rasulullah

Sallallahu’alaihi Wasallam mengajar mereka supaya dalam hal-hal yang penting tidak

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 32

mempercayakan perlaksanaannya kepada orang-orang yang mempunyai ciri-ciri

kemunafiqan atau menonjolkan apa yang berlawanan dengan isi hatinya

Sejarah Islam mencatatkan kisah perkelahian seorang yang mengambil

upah daripada Umar Ibn Khattab dengan seorang yang mengikat perjanjian

saling tolong-menolong dengan Khazraj iaitu qabilah Munafiq Abdullah bin

Ubai bin Salul. Dalam pergaduhan tersebut buruh Umar Ibn Khattäb telah

memukul lawannya sehingga berdarah. Peristiwa ini hampir sahaja

mencetuskan beberapa perkembangan krisis yang tidak diingini. Kalaulah tidak

kerana kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam yang bertindak

segera mengawal dan memadamkan sumber fitnah tersebut nescaya buruk

sekali padahnya.

Sejarah menceritakan bahawa apabila berita ini sampai ke pengetahuan

Ibnu Salul beliau amat marah. Beliau lantas berkata kepada beberapa orang

Khazraj yang berada di samping beliau ketika itu: “Tidak ada penghinaan yang

lebih besar yang mereka lakukan seperti hari ini. Mereka (Ansar) tergamak

melakukannya. Mereka cuba bertelingkah dengan kita di negeri kita sendiri.

Demi Allah keadaan kita dengan orang-orang Muhajirin tidak seperti mana kata

orang: “Engkau gemukkan anjing mu nanti ia akan menggigitmu.”

Demi Allah Subhanahu Wata’ala jika kami pulang nanti ke Madinah

nescaya pihak yang mulia akan mengenyahkan orang-orang yang hina. Dalam

kumpulan Abdullah tersebut kebetulan ada seorang belia remaja yang kuat

pegangan kelslamannya bernama Sa’id Bin Arqam. Apabila ia mendengar

ucapan Abdullah Bin Ubai sedemikian itu ia pun menyampaikannya kepada

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam.

Untuk membendung berita itu Rasulullah pun memerintahkan

rombongan yang menyertai beliau berangkat lebih awal dan masa yang

dijadualkan. Ini ialah untuk menghindarkan peristiwa tersebut menjadi tajuk

perbualan mereka. Usaid bin Hadir datang menemui baginda untuk

menanyakan Rasulullah tentang motif keberangkatan yang mendadak di luar

jadual yang ditetapkan. Rasulullah berkata kepadanya: “Apa tidakkah engkau

mendengar apa yang dikatakan oleh kawan-kawan kamu yang bercadang

hendak mengeluarkan orang-orang yang hina dan Madinah, kalau ia pulang

nanti.” Ujar Usaid: “Demi Allah wahai Rasulullah engkaulah yang berhak

mengeluarkannya dari Madinah. Demi Allah dialah orang yang hina dan

engkaulah orang yang mulia. Rasulullah terus memimpin rombongan mujahid

Islam dengan pantas sehingga mereka keletihan kerana panas terik. Kemudian

beliau dan rombongannya singgah berhenti rehat. Dalam pada itu beberapa

orang Ansar pergi menemui Abdullah bin Ubai menasihatkannya supaya

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 33

meminta maaf kepada Rasulullah. Tetapi Abdullah Bin Ubai memalingkan

wajahnya dengan rasa besar diri enggan memohon maaf. Berikutan dengan itu

turunlah surah al Munafiqun yang mendedahkan tembelang Abdullah para

pengikutnya dan penyokongnya yang munafiq.

Antara orang-orang yang dikenal sebagai munafiq ialah Nabtal Ibnu Al

Harth. Rasulullah pernah mengeluarkan kata-kata tentang beliau. Katanya siapa

yang mahu melihat syaitan hendaklah ia melihat Nabtal Ibnu Harth. Beliau

selalu datang menemui Rasulullah dan bercakap-cakap dengan Rasulullah.

Rasulullah memberi perhatian dan mendengar perkataannya. Apabila ia pulang

Nabtal menemui orang-orang munafiq dan mencemuhkan Rasulullah

Sallallahu’alaihi Wasallam. Ia mengatakan Muhammad itu cepat percaya,

Muhammad itu suka mendengar dan cepat percaya cakap orang.

Allah berfirman:

ِهّللاِب ُنِمْؤُي ْمُك.ل ٍرْيَخ ُنُذُأ ْلُق ٌنُذُأ َوُه َنوُلوُقِيَو .يِب.نل ا َنوُذْؤُي َنيِذ.لا ُمُهْنِمَو

ِذ.لاَو ْمُكنِم ْاوُنَمآ َنيِذ.ل.ل ٌةَمْحَرَو َنيِنِمْؤُمْلِل ُنِمْؤُيَو ْمُهَل ِهّللا َلوُسَر َنوُذْؤُي َني

ٌميِل َأ ٌبا َذَع ) 61 (

Maksudnya:

“Di antara mereka (munafiqin) ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan: “Nabi

mempercayai semua apa yang didengarnya.” Katakanlah: “Ia mempercayai semua yang

baik bagimu, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang Mu‘min, dan menjadi

rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. “Dan orang-orang yang

menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka ‘azab yang pedih.”

(Surah Al-Taubah: Ayat 61)

Di antara anggota tentera munafiq pada waktu itu ialah Murabba’ bin

Qaizi. Beliau pernah berdalih untuk tidak menyertai peperangan Khandak (A1-

Ahzab). Beliau mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam

bahawa:

“Rumah kami terdedah (tidak aman)”.

Dalam peristiwa ini Allah Subhanahu Wata’ala berfirman lagi:

Maksudnya:

ٌقيِرَف ُنِذْأَتْسَيَو اوُعِجْراَف ْمُكَل َماَقُم اَل َبِرْثَي َلْهَأ اَي ْمُهْن.م ٌةَفِئا.ط تَلاَق ْذِإَو

ُديِرُي نِإ ٍةَرْوَعِب َيِه اَمَو ٌةَرْوَع اَنَتوُيُب .نِإ َنوُلوُقَي .يِب.نل ا ُمُهْن.م اًراَرِف ا.لِإ َنو

) 13 (

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 34

“Dan sebahagian daripada mereka meminta izin kepada Nabi (untuk pulang kembali)

dengan berkata: “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tiada penjaga).” Dan

rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak melarikan

diri.”

(SurahAl-Ahzab: Ayat 13)

Kaum munafiqin di Madinah ketika itu ikut hadir dalam majlis

pertemuan kaum Muslimin, mendengar pandangan-pandangan dan ucapanucapan

mereka, tetapi mereka sentiasa merendah-rendahkan orang-orang Islam

dan mempermain-mainkan agama mereka. Pada suatu hari kaum munafiqin

tersebut berkumpul dalam masjid Nabawiy, sambil bercakap-cakap sesama

sendiri dengan berbisik-bisik, masing-masing merapatkan diri sesama sendiri.

Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam melihat mereka berbuat demikian lalu

memerintahkan mereka keluar. Merekapun dikeluarkan daripada masjid dengan

keras. Pengawal Islam, Abu Ayub Khalid Ibnu Zaid bangun menyeret kaki Amr

Ibnu Qais — tokoh munafiqin yang pada suatu waktu dahulu adalah penjaga

berhala-berhala di zaman jahiliyyah. Ia pun terus diseret sampai keluar masjid.

Selepas itu Abu Ayub mencekak baju Rafe’ Ibnu Wadi’ah seorang lagi kader

munafiqin; lalu disentapnya dengan keras sambil menampar wajah Rafe’. Beliau

menolak Rafe’ keluar daripada masjid sambil berkata, “Nyahlah engkau wahai

munafiq bangsat! Jauhlah wahai munafiq dan masjid Rasulullah ini!”

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 35

RINTANGAN KETIGA:

ORANG KAFIR YANG MEMERANGINYA

Halangan ketiga yang dihadapi oleh para da’ei — Khasnya sekarang ialah

cabaran keras, tipu daya dan komplot-komplot orang Kafir.

Allah berfirman:

Maksudnya:

ن.م مُهَل اَمَو .لِضُي نَم يِدْهَي َ. َهّللا .نِإَف ْمُهاَدُه ىَلَع ْصِرْحَت نِإ

َنيِرِصا.ن ) 37 (

Supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dan yang baik dan menjadikan

(golongan) yang buruk itu sebahagiannya di atas sebahagian yang lain, lalu kesemuanva

ditumpukkanNya, dan dimasukkanNya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orangorang

yang merugi.

(Surah Al-Anfal: Ayat 37)

Orang-orang kafir adalah pengembang dan penyokong-penyokong

kebatilan. Mereka alat-alat syaitan, pengikut-pengkutnya pada bila-bila masa

dan di mana juapun. Mereka selama-lama adalah musuh kebenaran, keimanan

hingga hari kiamat. Pertarungan antara iman dan kufur berlarutan sejak dari

dulu dan sepanjang hayat sehinggalah Allah mewarisi bumi ini dan segala

isinya. Pertarungan ini amat sengit kerana ia merupakan pertarungan antara dua

pihak yang saling bertentangan. Pertentangan ini terbayang dalam firman Allah:

Maksudnya:

ِنوُد ن.م مُتْذَخ.تاَفَأ ْلُق ُهّل ل ا ِلُق ِضْرَ.اَو ِتاَواَم.سلا .ب.ر نَم ْلُق َ. ءاَيِلْوَأ ِه

ْلَه ْمَأ ُريِصَبْلاَو ىَمْعَ.ا يِوَتْسَي ْلَه ْلُق اًّ رَض َ.َو اًعْفَن ْمِهِسُفنَأِل َنوُكِلْمَي

ُقْلَخْلا َهَباَشَتَف ِهِقْلَخَآ ْاوُقَلَخ ءاَآَرُش ِهّلِل ْاوُلَعَج ْمَأ ُرو.نل ا َو ُتاَمُل.ظلا يِوَتْسَت

ُقِل اَخ ُهّللا ِلُق ْمِهْيَلَع ُرا.هَقْل ا ُدِحا َوْل ا َوُهَو ٍءْيَش .لُآ ) 16 (

Katakanlah: “Siapakah Tuhan langit dan bumi?”Jawabnya: “Allah “. Katakanlah: “Maka

patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu selain dari Allah, padahal mereka

tidak dapat memberi manfaat atau mudarat bagi diri mereka sendirii?” Katakanlah:

“Adakah sama orang buta dan orang yang melihat, atau samakah gelap gelita dan, terang

benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat

menciptakan seperti ciptaanNya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan

mereka?” Katakanlah: “Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang

Maha Esa lagi Maha Perkasa”

(Surah A1-Ra’d: Ayat 16)

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 36

NABINABI DAN KOMPLOT ORANG KAFIR:

Orang-orang kafir sebenarnya orang-orang yang sentiasa memerangi

seruan dan ajakan kebenaran sejak Allah mencipta Adam ‘alaihissalam. Mereka

adalah golongan penentang yang memerangi kebenaran risalah-risalah yang

dibawa oleh para Rasul. Penentangan mereka terus menerus bergejolak

sehinggalah Allah memutuskan ketentuannya.

Kalau kita tatapi sejarah kita dapati Musa ‘alaihissalam pernah mencabar

Firaun dengan kebenaran tanpa gentar sedikitpun akan mati; selama perjuangan

tersebut demi Allah. Kisah beliau ini tersurat dalam Al Qur’an; dalam Surah al

Ghafir: Ayat 23:

ٍنيِب.م ٍناَطْلُسَو اَنِتاَيآِب ىَسوُم اَنْلَسْرَأ ْدَقَلَو ) 23 (

Bermaksud:

Dan sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan

keterangan yang nyata

Nabi Ibrahim ‘alaihissalam pula terus-menerus menyeru kaumnya supaya

menurut hidayah dan meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Akan

tetapi jawapan kaumnya tidak lain dan penentangan dan kekejaman.

Allah berfirman:

اَجنَأَف ُهوُق.رَح ْوَأ ُهوُل ُتْقا اوُلاَق نَأ ا.لِإ ِهِمْوَق َباَوَج َناَآ اَمَف ِرا.نلا َنِم ُه.ل ل ا ُه

َنوُنِمْؤُي ٍمْوَق.ل ٍتاَيآَل َكِلَذ يِف .نِإ ) 24 (

Maksudnya:

Maka tidak adalah jawapan kaum Ibrahim, selain mengatakan “Bunuhlah atau bakarlah

dia lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda Kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

(Surah Al Ankabut: Ayat 24)

Suatu contoh yang lain ialah Nabi Isa Putera Maryam. Bertahun-tahun

beliau menyeru Bani Israel mengajak mereka menyembah dan mematuhi Allah.

Beliau berkata seperti yang tertera di dalam al-Qur’an:

ٌميِقَتْس.م ٌطا َرِص اَذَه ُهوُدُبْعاَف ْمُك.بَرَو ي.بَر َهّللا .نِإ ) 51 (

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 37

Maksudnya:

Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kerana itu sembahlah Dia. Inilah jalan

yang lurus.

(Surah Ali-Imran: Ayat 51)

Demikianlah telatah golongan kafir menghadapi para Nabi dan utusan

Allah. Telatah dan perwatakan mereka ini dijelaskan di dalam al-Qur’an dalam

firman Allah:

َمَيْرَم َنْبا ىَسيِع اَنْيَتآَو ِلُس.رلاِب ِهِدْعَب نِم اَنْي.فَقَو َباَتِكْلا ىَسوُم اَنْيَتآ ْدَقَلَو

َو ِتاَن.يَبْلا ُمُكُسُفنَأ ىَوْهَت َ. اَمِب ٌلوُسَر ْمُآءاَج اَم.لُكَفَأ ِسُدُقْل ا ِحوُرِب ُهاَنْد.يَأ

َنوُلُتْقَت ًاقيِرَفَو ْمُتْب.ذَآ ًاقيِرَفَف ْمُتْرَبْكَتْسا ) 87 (

Maksudnya:

Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami

susuli pula selepas beliau sesudah itu dengan Rasul-Rasul, dan Kami berikan bukti-bukti

kebenaran (mukjizat) kepada Isa putera Maryam dan Kami memperkuatkannya dengan

RahulQudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu

(pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; maka

beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu

bunuh?

(Surah Al-Baqarah: Ayat 87)

Dan firman Allah:

َنيِذ.لا َنوُلُتْقَيَو .قَح ِرْيَغِب َني.يِب.نلا َنوُلُتْقَيَو ِهّللا ِتاَيآِب َنوُرُفْكَي َنيِذ.لا .نِإ

ٍميِلَأ ٍباَذَعِب مُهْر.شَبَف ِسا.نلا َنِم ِطْسِقْلاِب َنوُرُمْأَي ) 21 (

Maksudnya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi

tanpa alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat

adil, maka gembirakanlah mereka bahawa mereka akan menerima siksa yang pedih.

(Surah Ali-Imran: Ayat 21)

Juga dalam firman Allah:

اًريِصَنَو اًيِداَه َك.بَرِب ىَفَآَو َنيِمِرْجُمْلا َن.م اًّ وُدَع .يِبَن .لُكِل اَنْلَعَج َكِلَذَآَو

) 31 (

Maksudnya:

Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap Nabi, musuh dari kalangan orang

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 38

yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong.

(Surah Al Furqan: Ayat 31)

RASUL DAN KONSPIRASI ORANG KAFIR

Sebenarnya apa yang menjadi penanggungan Rasulullah berupa tipu

daya, fitnah angkara daripada orang-orang kafir terlalu banyak untuk

dipaparkan dan sukar rasanya untuk digambarkan. Rasulullah sendiri telah

menghadapi berbagai-bagai percubaan untuk membunuhnya yang dirancang

oleh orang-orang kafir. Ketika beliau berhijrah ke Ta’if orang-orang kafir

menggunakan anak-anak muda, hamba sahaya dan samseng-samseng mereka

menyakiti dan melempar beliau dengan batu. Beliau diejek-ejek, dicerca, dan

dicaci sedemikian rupa. Namun beliau hanya memulangkan segala caci dan kata

nista itu kepada Allah. Dengan hati yang pilu beliau berdoa:

Maksulnya:

‘Ya Allah! Aku mengadu kepadaMu tentang kelemahanku, kekurangan dayaku dan

betapa rendahnya pandangan orang terhadapku. Wahai Tuhan Yang Maha Fengasih,

Engkaulah Tuhanku dan Tuhan manusia-manusia yang bertindas. Kepada siapa hendak

Kau serahkan diriku? Adakah kepada orang yang jauh yang bersikap kasar terhadapku

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 39

ataukah kepada kerabat yang Kau kurniakan kuasa kepadanya mengatasiku? Tapi,

kiranya Engkau tidak memurkai aku semuanya itu tidak akan aku hiraukan! Namun

harapanku kesejahteraan dariMu lebihku harapkan untuk diriku. Ku berlindung dengan

cahaya wajahMu yang menerangi segala kegelapan yang dapat menyejahterakan urusan

dunia dan akhirat. Aku berlindung kepadaMu dari kemurkaan dan kemarahanMu

terhadapku. Relalah aku atas segala-galanya hinggalah Engkau relakan aku. Tidak ada

daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan bersamaMu.’

Pada suatu ketika sedang Rasulullah berjalan, beliau berselisih dengan

orang-orang musyrik yang sedang duduk di Masjidil Haram. Tiba-tiba orangorang

musyrik tersebut melompat bangun menghadang dan mengelilingi beliau.

Mereka membentak; “Kaukah orang yang pernah berkata begini dan begitu?”

Rasulullah pun dengan penuh kepercayaan kepada dirinya menjawab; “Ya,

akulah orang yang mengatakan demikian itu.” Pada hari itu beliau telah dipukul

beramai-ramai oleh orang-orang kafir. Kalaulah tidak dengan takdir Allah Abu

Bakar datang meleraikan mereka, nescaya beliau mungkin mati dikeroyok oleh

orang-orang musyrik tersebut. Dalam kesempatan yang lain ketika beberapa

kumpulan umat Islam mula berhijrah ke Madinah sebagai merintis hijrah

Rasullullah ke Madinah, orang-orang musyrik telah mengadakan suatu

pertemuan di Dara’l-Nadwah. Di dalam pertemuan itu mereka membuat

rancangan untuk membunuh Rasulullah ketika beliau sedang tidur di

rumahnya. Komplot ini disertai oleh hampir-hampir semua famili Quraisy.

Peristiwa ini diabadikan oleh Allah dalam firmanNya:

َنوُرُكْمَيَو َكوُجِرْخُي ْوَأ َكوُلُتْقَي ْوَأ َكوُتِبْثُيِل ْاوُرَفَآ َنيِذ.لا َكِب ُرُكْمَي ْذِإَو

ِرِآاَمْلا ُرْيَخ ُهّللاَو ُهّللا ُرُكْمَيَو َني ) 30 (

Bermaksud:

“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) menyusun tipu daya terhadapmu

untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu, mereka

memikirkan tipudaya dan Allah menggagalkan tipudaya itu. Dan Allah sebaik-baik

pembalas tipudaya.”

(Surah Al-Anfal: Ayat 30)

Setelah baginda berhijrah ke Madinah suatu rancangan untuk membunuh

beliau telah disusun. Safuan Bin Umaiya mengupah salah seorang kafir Quraisy

yang bernama Umair bin Wahab untuk membunuh Rasulullah. Beliau berjanji

kepada orang kafir tersebut jika ia berjaya membunuh RasuluLlah maka segala

hutangnya akan dibayar dan keluarganya ditanggung oleh Safuan Ibnu

Umaiyah. Umair Bin Wahab pergi ke Madinah untuk melaksanakan rancangan

itu. Tetapi ketika beliau masuk ke Masjid, Rasulullah terlihat kepadanya. Pada

waktu itu Allah mendedahkan rahsia kedatangannya itu kepada Rasulullah

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 40

Sallallahu ‘alaihi Wasallam. Rasulullah SallAllahu ‘alaihi Wasallam pun berkata

kepadanya: “Mari hampir di sini wahai Umair.” Beliaupun menghampiri

Rasulullah, bertanya kepadanya: “Apa tujuan sebenar kedatanganmu wahai

Umair?” Umair cuba mencari helah dan berdusta. Melihatkan telatahnya yang

terus-menerus menyembunyikan kebenaran Rasulullah pun berkata kepadanya:

“Aku tahu engkau telah duduk bersama-sama dengan Safuan bin Umaiyah di

tepi Kaabah. Kamu berdua berbincang tentang ashabul-Qulaib dari kaum

Quraisy. Pada waktu itu engkau berkata: “Kalau tidak kerana hutangku dan

keluarga tanggunganku nescaya aku pergi membunuh Muhammad.” Kemudian

Safuan berjanji untuk menolong engkau menjelaskan hutangmu dan

menanggung keluargamu dengan syarat engkau datang membunuh aku untuk

memenuhi tujuannya. Allah menahanmu dari melakukan perbuatan itu!”

Akhirnya ia menginsafi kebenaran Rasulullah dan Umair Ibnu Wahab pun

memeluk agama Islam.

PARA SAHABAT DAN TIPUDAYA ORANG-ORANG KAFIR

Sebagaimana halnya dengan golongan Rasul dan para Nabi maka

demikian juga penanggungan para penyokong mereka; dan sahabat terdekat.

Para sahabat Rasulullah SallAllahu ‘alaihi Wasallam telah menghadapi berbagai

bentuk serangan dan penindasan dari orang-orang kafir, namun keazaman

mereka tidak pernah luntur dan padam. Allah berfirman:

ِليِبَس يِف ْمُهَباَصَأ اَمِل ْاوُنَهَو اَمَف ٌريِثَآ َنو.ي.بِر ُهَعَم َلَتاَق .يِب.ن ن.م ن.يَأَآَو

َنيِرِبا.صلا .بِحُي ُهّللاَو ْاوُناَكَتْسا اَمَو ْاوُفُعَض اَمَو ِهّللا ) 146 (

Maksudnya:

“Dan tidak pula mereka menjadi lemah semangat lantaran apa yang mereka deritai

dalam perjuangan fisabilillah, mereka tidak kehilangan harapan dan tidak pula berdiam

diri. Dan (bahawa) Allah sayang kepada orang-orang yang sabar.”

(Surah Ali-Imran: Ayat 146)

Dalam peristiwa raji’ beberapa pendakwah Islam telah dibunuh sewaktu

mereka dalam perjalanan ke daerah ‘Adal dan Qarah untuk mengembangkan

dakwah Islam dan membimbing penduduknya. Di antara yang terbunuh itu

ialah Asim Bin Sabit. Ketika beliau hendak dibunuh beliau sempat menggubah

sebuah madah yang berbunyi:

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 41

Maksudnya:

Apa cacatku jika aku manusia tabah dan gagah,

Busar panahku teguh dan kukuh sentiasa,

Dan busarku nan kukuh meluncur panah,

Maut itu kan hakikat dan hidup itu maya,

Segala yang ditakdirkan Tuhan pasti,

Mengenai seseorang, bukanlah kepada Allah jua ia akan kembali.

Seorang lagi yang menerima nasib yang sama ialah Khubaib Bin Adi.

Ketika ia dibawa keluar daripada kawasan Masjidil Haram untuk dibunuh ia

meminta kepada orang kafir itu supaya membenarkannya sembahyang dua

rakaat. Selepas itu ia datang semula. Dan dia berkata: “Kalaulah tidak kerana

kamu mungkin menyangka aku takut mati nescaya aku akan menambah lagi

kadar sembahyangku.” Beliaulah orang yang pertama memulakan amalan

sembahyang dua rakaat apabila hendak dibunuh. Kemudian beliau berdoa:

“Ya Allah, Engkau pastikanlah bilangan penzalim ini (untuk Engkau membalas

kezaliman mereka).”

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 42

Kemudian ia bermadah:

Sekiranya Allah menghendaki berkat,

Pada anggotaku yang hancur lumat,

Persetan tubuhku dibunuh mati,

Untuk Allahlah kematianku pasti.

Selain daripada Khubaib ialah Zaid bin Dathanah. Apabila ia diiring

keluar dari kawasan Masjidil Haram untuk dibunuh, berkumpullah beberapa

petualang-petualang Quraisy di sekeliling beliau termasuk Abu Sufian bin Harb.

Abu Sufian bertanya kepadanya “Demi Allah, wahai Zaid aku ingin bertanya

kepadamu adakah engkau suka Muhammad menggantikan tempatmu di sini

untuk kami penggal lehernya dan engkau sendiri berada sesama keluarga

engkau?” Beliau menjawab: “Demi Allah, saya tidak suka sama sekali

Muhammad di sini atau malah di tempat lain, walaupun sekadar ia dicucuk oleh

duri padahal aku duduk bersama keluargaku.” Kemudian Abu Sufian pun

berkata; “Aku tidak pernah berjumpa orang-orang yang sayang kepada

seseorang seperti sayangnya sahabat Muhammad kepada Muhammad.”

Dalam kejadian di Bi’ri Maunah orang-orang kafir mengkhianati 40 orang

pendakwah muslim yang pada asalnya telah disepakati untuk dibawa ke Najid

untuk menyibarkan dakwah Islam berdasarkan permintaan Abi Bura’ Amir bin

Malik. Orang-orang kafir di kalangan qabilah Bani Salim yang diketuai oleh

Amir bin Tufail teiah mengepung pendakwah-pendakwah Muslim tersebut yang

masih berada di atas tunggangan masing-masing. Apabila mereka menyedari

orang-orang kafir itu sedang mengepong mereka dan sebenarnya mereka telah

diperdaya, maka mereka pun menghunus pedang masing-masing dan

bertempur dalam pertempuran yang tidak seimbang sehingga mereka semuanya

mati syahid.

Dalam perang Uhud pula tujuh orang Ansar telah menggadaikan

nyawanya, mereka mati syahrd mempertahankan Rasulullah SallAllahu ‘alaihi

Wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan hadith daripada Anas radiyAllahu’anhu

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 43

yang menerangkan bahawa dalam peristiwa itu orang-orang musyrik dapat

menumpaskan pertahanan Nabi, beliau hanya dikelilingi oleh tujuh orang Ansar

dan seorang lelaki Quraisy. Dalam keadaan yang kritikal itu Rasulullah

bersabda; “Siapa yang sanggup menentang mereka maka dia akan menjadi

pengapitku di Syurga.” Maka tampillah seorang Ansar yang ada menentang

kemaraan orang-orang musyrikin sehingga tumpas. Bila dirasakan orang orang

kafir terus menghimpit beliau, beliau berkata; “Siapakah yang dapat

menghalang mereka dia akan menjadi pengapitku di syurga.” Akhirnya ketujuhtujuh

Ansar tersebut mati syahid. Rasulullah pun berkata:

Maksudnya:

ام انباحصا انمنصنا

“Tidak patut sahabat-sahabat kamu membiarkan begini.”

Dalam perang Yarmuk; lkramah bin Abi Jahal bersama-sama 400 orang

pejuang Islam telah berjuang habis-habisan sehingga ke titisan darah yang

terakhir. Ketika pertempuran semakin sengit Ikramah berkata; “Aku telah

berjuang dalam pelbagai medan perang bersama Rasulullah dan aku tidak

pernah berundur tetapi apakah aku akan berundur hari ini.” Kemudian beliau

berteriak dan berkata: “Siapa yang mahu berbai’ah untuk berjuang sampai

mati!?” Maka bapa saudara Hans bin Hisyam bersama-sama empat ratus orang

pejuang Islam yang berjalan kaki dan berkuda ikut membai’ah beliau. Setelah itu

mereka pun menyerang dan bertempur sehingga mereka tumpas. Ramai yang

mati dan ramai juga yang luka-luka.

PENDERITAAN PEMIMPIN DAN PARA DU’AT SEPANJANG SEJARAH

Demikianlah sejarah Islam penuh dengan catatan-catatan gemilang

tentang tekad serta keazaman pejuang-pejuang Islam di zaman lampau. Sejarah

menjelaskan betapa gigihnya para pendakwah di zaman lampau sewaktu

mereka berhadapan dengan pelbagai bentuk penindasan, penyiksaan dan

hukuman dari masa ke semasa. Para pendakwah Islam biar di mana, biar bilabila

masa pun dalam mengikuti jejak langkah mereka hendaklah mempunyai

kesabaran yang tinggi seperti ketabahan para leluhur tersebut. Mereka

hendaklah mencontohi sifat unggul mereka. Dengan demikian mereka boleh

menjadi generasi pewaris yang terbaik; menggantikan angkatan Islam yang

terbaik. Mereka wajib faham dan menyedari hakikat bahawa perjuangan mereka

adalah merupakan kesinambungan usaha dakwah yang direstui oleh Allah.

Mereka patut insaf bahawa pendokong-pendokong dakwah ialah para mujahid

dan para syuhada. Mereka bukan sekadar filosof atau tukang pidato penggegar

podium semata-mata!!

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 44

Dalam kesempatan ini kita akan perturunkan beberapa gambaran unggul

yang telah ditempa oleh sebilangan pemimpin dan para da’ei dalam

menghadapi kezaliman tirani. Dari gambaran tersebut kita dapat mengetahui

betapa cekal dan tabahnya para leluhur tersebut dalam perjuangan mereka.

Semoga catitan sejarah mereka dapat menjadi eksir penawar bagi kita dalam

menempuh suka-duka dan pedih-perit perjuangan. Angkatan al-Rahman

hendaklah meneruskan perjuangannya sehingga datang ketentuan Allah. Tidak

ada apa pun yang dapat menghalang kelangsungannya.

Antara para pemuka yang boleh menjadi contoh ialah Sa’id bin Al-

Musayyab radiyAllahu’anhu. Beliau enggan menjadi pendokong rejim Abdul

Malik bin Marwan, walaupun puas Abdul Malek bin Marwan memujuk beliau

supaya menjadi penyokongnya. Meskipun Sa’id Bin Al-Musayyab adalah Sayyid

Al-Tabi’in, namun Abdul Malik bin Marwan tergamak menghukum beliau

dengan hukuman dera 50 kali. Beliau diusung mengelilingi bandar Madinah di

samping orang ramai ditegah untuk menghampiri majlis pengajian beliau.

Dalam menempuh dugaan ini beliau kadangkali mengingatkan orang supaya

jangan menghadiri majlis pengajiannya. Dengan demikian mereka tidak akan

menanggung apa-apa kesulitan kerananya. Sikap beliau yang tegas itu

menyebabkan beliau terus menerima siksaan demi siksaan, sehinggalah beliau

pulang menemui tuhan Rabbul Jalil.

Selain daripada beliau ialah Sa’id bin Jubair. Beliau telah dimurkai oleh

Hajjaj bin Yusuf, penguasa fasiq dan Banu Thaqif. Beliau menanggung

penyeksaan dan kezaliman dari Hajjaj, akan tetapi segala-galanya itu

dihadapinya dengan penuh keberanian dan keras hati. Ancaman-ancaman ganas

tidak sedikit pun melenturkan keazaman waja Sa’id bin Jubair; sehinggalah

beliau akhirnya dibunuh. Ketika Hajjaj bin Yusuf mengeluarkan arahan supaya

beliau disembelih. Sa’id bin Jubair berkata:—

“Kataku ialah —Aku naik saksi bahawa tidak ada tuhan kecuali Allah

sahaja. Tidak ada sekutu baginya dan bahawa Muhammad adalah hambaNya

dan RasulNya. Ambillah kata-kataku ini sehinggalah engkau menemuiku di

akhirat kelak. Ya, Allah! janganlah engkau benarkan dia membunuh sesiapa pun

jua selepas aku.” Beliau lantas disembelih dan urat leher kanan ke kiri

sedangkan lidahnya terus menerus mengingati Allah. Ketika menganggapi

peristiwa ini Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan:-

“Hajjaj telah membunuh Sa’id bin Jubair padahal tiada sesiapa pun ketika

itu di dunia ini kecuali ia sangat-sangat memerlukan kepada ilmu Sa’id bin

Jubair. (petikan dan Wafayatul a’yan).

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 45

Abu Hanifah an-Nu’man juga suatu contoh yang relevant dalam konteks

ini. Beliau tidak bersetuju dengan tindak tanduk politik Abi Ja’far Al-Mansur.

Menurut Daud b. Rashid Al-Wasiti:—

“Aku pernah menyaksikan Imam Abu Hanifah disiksa. Tiap kali beliau

dikeluarkan dan bilik tahanan, beliau dipukul 10 kali. Penderaan itu berulang

hingga sebanyak 110 pukulan. Kemudian apabila ia merasakan pukulan itu akan

berterusan Imam Abu Hanifah pun berdoa dengan suara yang rendah — Ya!

Allah! jauhkanlah aku dari bencana mereka dengan kudrat Mu.” Melihatkan

beliau masih terus dengan sikapnya maka akhirnya beliaupun diracuni.

Sesungguhnya Imam Abu Hanifah adalah seorang yang tabah dan gigih dalam

jihad dan perjuangannya; walaupun ketika hendak menghembuskan nafas yang

terkhir, beliau sempat berwasiat supaya beliau ditanam di tanah perkuburan

yang baik yang tidak pernah berlaku rompakan di atasnya ataupun dirompak

oleh penguasa.

Diriwayatkan apabila kisah Imam Abu Hanifah sampai ke pengetahuan

Abi Ja’far yang memerintah ketika itu, ia mengeluh dan berkata:—

“Siapakah gerangan yang dapat membebaskan aku dari dakwaan Abu Hanifah semasa

hidup dan matinya.”

Termasuk dalam kalangan ini ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebagai

seorang tokoh ilmiawan yang berkaliber besar, beliau telah menanggung

penderitaan yang sukar untuk dilukiskan, amat berat untuk ditanggung oleh

manusia. Imam Ahmad menceritakan:—

“Apabila Al-Mu’tasim meradang, setelah beberapa lama berbincang, dia

(Al-Mu’tasim) pun berkata:— ‘Kutukan Allah kepadamu, sebelum ini aku

mengharapkan engkau bersetuju’. Tangkap dia! bentak Al-Mu’tasim:

‘Tanggalkan bajunya dan heret’, maka aku (Imam Ahmad) pun ditangkap dan

diheret oleh orang-orang Al-Mu’tasim.” Kemudian Al-Mu’tasim memerintahkan

“Bawa ke mari tukang cemeti dan tukang siksa, lalu diarahkan kepada

salah seorang algojo itu; Ayuh! pukul dia bedebah! Algojo tersebut memukul

aku 2 kali, kemudian ia berundur. Ketika Imam Ahmad dipukul pada kali

pertama beliau mengucap perkataan:

.امساب ..

pada kali keduanya pula, beliau membaca

. و لوح .ا.ا ةوق .

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 46

Selepas pukulan ketiga beliau mempersaksikan:

نارقلا قولخم ريغ .ا م.آ

(Al-Qur’an adalah kata-kata Allah dan bukan makhluk).

Setelah dipukul pada kali ke-4, Imam Ahmad membaca:

لق انل .ا بتآ ام.ا انبيضي نل

lantas pukulan itu diteruskan

sehingga mencapai 110 kali.

Demikianlah siri penderitaan yang ditanggung oleh Imam Ahmad.

Akhirnya beliau kembali kerahmatullah dengan segala penanggungan tersebut.

Apabila orang ramai menasihatkan beliau (Imam Ahmad) supaya segera

meninggalkan negeri menyelamatkan diri daripada tangkapan penguasa, beliau

berkata:—

“Demi Allah saya tidak akan lari dan tidak akan bersembunyi. Kami sebenannya

baru dipermulaan jihad. Kami masih belum melakukan apa-apa. Aku telah bertekad

untuk menanggung apa saja dalam penjuangan ini. Sesungguhnya Allah tidak mensiasiakan

amalan orang yang sabar.”

Selain daripada Imam Ahmad ada seorang ulama besar yang bernama Al-

Iz bin Abdul Salam. Beliau terkenal sebagai seorang yang tegas menyatakan

kebenaran, tidak takut kepada cacian dalam menegakkan risalah Allah. Apabila

Ismail (Sultan yang memerintah ketika itu) menggunakan pembantu dari

kalangan orang-orang kafir salibiyyah dan membenarkan mereka memasuki

Damsyik membeli senjata dan meminta pertolongan dan mereka dalam

memerangi saudaranya Nejmuddin pada tahun 138 Hijrah, maka tindakan

khianat ini telah ditentang keras oleh Al-Iz bin Abdul Salam. Beliau lalu

mengeluarkan fatwa mengharamkan penjualan senjata kepada orang kafir

salibiyyah tersebut. Dalam khutbah beliau dari atas mimbar masjid Umawi,

beliau menjelaskan pendapat beliau dengan lantang dan membidas tindakan

politik serta pengkhianatan Sultan Ismail. Beliau berdoa dengan doa berikut:—

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 47

“Ya Allah! engkau takdirkanlah bagi ummat ini sesuatu yang waras; di mana

penyokong-penyokongMu beroleh kemuliaan dan musuh-musuhMu ditimpa kehinaan.

Dalam kewarasan tersebut Engkau dipatuhi dan segala maksiat dicegah.”

TRIBULASI PARA DA’EI ZAMAN MODEN

Sepanjang setengah kurun yang lalu hingga kini dakwah Islam dan para

da’ei telah menghadapi berbagai-bagai tipu daya dan konspirasi dan musuhmusuh

Islam; di dalam dan di luar negeri. Ada yang ditembak mati dengan cara

yang licin. Ada juga yang digantung, manakala sebahagian yang lain dibuang

negeri. Semuanya ini adalah kerana tekad dan ketegasan mereka untuk terus

bertuhankan Allah dalam erti kata yang sebenarnya. Ada yang dituduh menjadi

boneka penjajah padahal orang-orang yang menuduh itulah sebenarnya boneka

dan upahan penjajah. Ada pula yang dituduh sebagai pengkhianat tetapi

kemudiannya ternyata bahawa penuduh tersebutlah pengkhianat tulin.

Di Palestin merekalah yang mempelopori perjuangan menentang

pendudukan zionis dari peringkat awal-awal lagi. Mereka telah mengajukan

pengorbanan berupa titisan darah para syuhada’ padahal ketika itu para

penguasa berlumba-lumba memberi kesetiaan kepada musuh-musuh.

Mereka sentiasa berazam menumpaskan penjajah Barat. Malah mereka

terlibat dalam pertarungan sengit menentang penjajah Inggeris ketika mana

orang lain sedang sibuk berbaik-baik dan mengampu penjajah durjana itu.

Detik-detik sejarah juga menunjukkan bahawa mereka telah tampil

membenteras pengaruh komunis dan faham ilhad sebelum tipudaya ini berjaya

membelit umat Islam dan menimbulkan bencana demi bencana. Para

pendakwah Islamiyyah di Mesir umpamanya dalam period- period tersebut

amat banyak menanggung penderitaan, tekanan dan penganiayaan. Hampirhampir

seluruh angkatan generasi tensebut; yang mendapat tarbiyyah dari

madrasah Muhammad Bin Abdillah menjadi sasaran perencanaan ganas untuk

ditumpaskan.

Hassan Al-Banna, Mursyid ‘Am Ikhwan Muslimin ditembak syahid

dalam tahun 1949 oleh rejim yang berkuasa ketika itu kerana menunut suatu

perencanaan Inggenis untuk menghancurkan gerakan Islam yang dianggap

menggugat kelangsungan empire mereka. Beliau dibunuh semata-mata kerana

beliau membangkitkan kesedaran dan menyatakan kebenaran di kalangan

rakyat. Beliau cuba melepaskan orang ramai dari belenggu perhambaan tirani

dan menyatukan meneka dari menjadi boneka penjajah. Beliau ditembak sematamata

kerana beliau mengajak onang ramai kembali menyembah Allah Yang

Maha Esa, Maha Berkuasa, kembali kepada kemuliaan Islam. Ganjaran yang

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 48

beliau terima rupa-rupanya ialah beberapa biji peluru yang menembusi dadanya

di siang hari yang panas terik.

ٌدوُهُش َنيِنِمْؤُمْلاِب َنوُلَعْفَي اَم ىَلَع ْمُهَو ) 7 (

“Mereka benci kepada orang-orang mukmim semata-mata kerana mereka beriman kepada

Allah Maha Perkasa dan Maha Terpuji”.

(Surah Al-Buruj: Ayat 7)

Dalam tahun 1954 seorang ulama ulung Abdul Qadir bin Audah diseret

ke tali gantung. Beliau dibunuh persis seperti membunuh petualang dan para

penjahat; semata-mata kerana beliau tidak rela melihat agama Allah

direndahkan.

Sewaktu orang lain gementar lutut dan kecut menghadapi tirani,

menurut saja apa katanya, beliau sanggup mengatakan TIDAK dengan penuh

keberanian. Benarlah sabda Rasulullah:—

اذا اظلل لوقت نا ب اهت يتما بيأر اي ملاظ دقف اهنم عدوت

“Jika anda melihat umatku takut untuk mengatakan kepada orang yang zalim, ‘Wahai

orang penzalim! Maka itu tandanya umatku telah bermesra-mesraan dengan mereka.”

Dalam tahun 1966 mahkamah tirani dengan pemalsuan fakta dan dengan

niat buruk telah menjatuhkan hukuman bunuh kepada ahli fikir Islam yang

terkemuka Sayyid Qutb. Institusi perisik negara ketika itu telah mengatur dan

menyusun berbagai-bagai tuduhan fitnah dan menggunakan media massa serta

teknik penyebaran yang licik untuk menimbulkan kebencian terhadap gerakan

dan penyokong-penyokong mereka ketika itu. Allah berfirman:—

َنوُرِفاَكْلا َهِرَآ ْوَلَو ِهِروُن .مِتُم ُه.للاَو ْمِهِهاَوْفَأِب ِه.للا َروُن اوُؤِفْطُيِل َنوُديِرُي ) 8 (

“Mereka hendak memadamkan Nur Allah dengan mulut mereka, namun Allah pasti

menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka.”

(Surah Al-Saf: Ayat 8)

Di Iran pula mahkamah luar biasa yang bersidang dalam tahun 1966 telah

menjatuhkan hukuman bunuh ke atas mujahid Nawwab Safawi dan rakanrakannya

dan kalangan mujahid (Gerakan Fedaiyan Islami). Mereka lakukan

kekejaman demikian adalah untuk meneruskan penyelewengan politik Iran

ketika itu dan pertaliannya dengan penjajah Barat. Penyelewengan politik ini

telah ditentang oleh Al-Syahid Nawsb Safawi dan rakan-rakannya. Mereka

menyeru pemerintah Iran agar mempunyai sikap tersendiri, jauh dan telunjuk

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 49

penjajah. Mereka menuntut supaya undang-undang Allah diterapkan dalam

pemerintahan dan jentera pemerintah.

Di Iraq dalam tahun-tahun 7Oan, jari-jari petualang berjaya meregut

nyawa ramai kalangan pemimpin dan para da’ie Muslim. Perancangan ngeri

yang bertujuan membenteras kewujudan fizikal aktivis dan gerakan Islam

dilaksanakan dalam rumah-rumah aktivist tersebut. Di antara syuhada’ yang

telah menjadi korban mereka ialah Syeikh Abdul Aziz Al-Badri pengarang buku

“Hukum Islam Terhadap Nasionalisma”, Sheikh Arif Al-Basri, mujahid Izzuddin

Al-Qabbany, Imadudin Al-Tabrizi, Al-Syahid Hashim Abdul Salam, Abdul

Razak Shanddaq, Muhammad Al-Banna dan lain-lain.

Dalam tahun 1976 melayang nyawa seorang mujahid terkenal Marwan

Hadid atau (Abu Khalid). Rohnya kembali ke rahmat Allah mengadukan

kezaliman tirani. Jasadnya terbujur kaku di rumah tahanan dimamah

penyeksaan yang tidak tentanggung oleh manusia ataupun haiwan. Pelbagai

perkakas, alat dan cara penyeksaan yang paling hina digunakan terhadap beliau.

Demikianlah nasib dakwah dan para pendakwah. Azab derita silih

berganti. Namun manusia tirani juga tidak selamat dari himpitan sengsara. Ia

sentiasa menanggung dosa dan rasa tidak tenteram. Sebaliknya roh para da’ei

hidup tenteram dan bahagia di sisi Allah Subhanahu Wata’ala.

Apabila usaha dakwah Islam berhadapan dengan tekanan, tahanan dan

tali gantung maka ia benar-benar menjadi suatu jihad yang berat; menuntut

pengorbanan. Itulah masa bersungguh, bukan masa main-main. Ketika itu

jelaslah siapa yang benar-benar mengerti apa ertinya dakwah, jerih parah

berjihad dan pengorbanan kerana Allah, dan siapa pula yang hanya ingin

berdakwah dengan senang lenang, tanpa usaha, tanpa pengorbanan yang

sewajarnya. Seolah-olah mereka lupa firman Allah yang berbunyi:

ُمُهْت.س.م مُكِلْبَق نِم ْاْوَلَخ َنيِذ.لا ُلَث.م مُكِتْأَي ا.مَلَو َة.نَجْلا ْاوُلُخْدَت نَأ ْمُتْبِسَح ْمَأ

ىَتَم ُهَعَم ْاوُنَمآ َنيِذ.لاَو ُلوُس.رل ا َلوُقَي ى.تَح ْاوُلِزْلُزَو ءا .ر.ضل ا َو ءاَسْأَبْلا

َق ِهّللا َرْصَن .نِإ .َأ ِهّللا ُرْصَن ٌبيِر ) 214 (

“Apakah kamu mengira kamu akan masuk syurga padahal kamu belum mengalami apa

yang telah dialami oleh manusia sebelum kamu. Mereka telah menderita kesusahan dan

keperitan hingga bergegar (keimanan) mereka. Sehingga Rasul dan orang-orang yang

beriman yang bersamanya tertanya-tanya: “Bilakah gerangan datangnya perto]ongan

Allah” (Insaflah) bahkan pertolongan Allah itu hampir jua.”

(Surah Al-Baqarah: 214)

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 50

Allah berfirman lagi:

ا.مَلَو َة.نَجْلا ْاوُلُخْدَت نَأ ْمُتْبِسَح ْمَأ َمَلْعَيَو ْمُكنِم ْاوُدَهاَج َنيِذ.لا ُهّل ل ا ِمَلْعَي

َنيِرِبا.صلا ) 142 ( ُهوُمُتْيَأَر ْدَقَف ُهْوَقْلَت نَأ ِلْبَق نِم َتْوَمْلا َنْو.نَمَت ْمُتنُآ ْدَقَلَو

َنوُرُظنَت ْمُتنَأَو ) 143 (

“Apakah kamu mengira kamu akan masuk syurga padahal Allah belum mengetahui

siapakah dari kamu yang benjihad dan siapa pula yang sabar. (Pada hal) sebelum

ini kamu pernah bertekad untuk benjuang (sebelum pertempuran). Kini setelah terluang

kesempatan di hadapan, kamu masih teragak-agak.”

(Surah Al-Imran: Ayat 142—143)

Setengah orang yang terlibat dalam bondongan dakwah atau memegang

peranan dakwah; iaitu orang-orang yang menyalurkan prinsip dakwah kepada

orang lain — tanpa penghayatan terhadap nilai dan prinsip tersebut mengira

bahawa membangun ummah, meneruskan risalah dan memenangkan Islam

boleh dicapai dengan mudah tanpa bersusah payah menanggung risikonya.

Mereka seolah-olah lupa kepada sabda Rasulullah Sallallahu’alaihi

Wasallam:

تفح تاوهشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنجلا

(Jalan) syurga dihampiri o]eh kesulitan kesusahan manaka]a (ja]an) Neraka dihampini

oleh (tarikan) nafsu syahwat.

(Hadith riwayat Muslim, Ahmad dan Al-Tarmizi)

Mereka seolah-olah lupa Hadith Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam:

،جلدأ فاخ نم

نمو ،لزنملا غلب جلدا

ةنجلا .ا ةعلس نا .ا ةيلاغ .ا ةعلس نا لا

Siapa yang bimbang bergegas pulang, siapa yang bergegas pulang akan sampai ke

kediamannya. Sesungguhnya barangan Allah amat mahal. Barangan Allah ialah syurga.

(Hadith riwayat Al-Tarmizi dan Al-Hakim)

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 51

Sesiapa yang masih belum kenal lagi sifat perjuangan ini perlu meneliti

dan mengulangkaji semula pendiriannya sebelum tiba waktu cubaan, atau

berlaku sesuatu yang di luar dugaan. Allah berfirman:

ِب ا.نَمآ ُلوُقَي نَم ِسا.نلا َنِمَو ِسا.نلا َةَنْتِف َلَعَج ِه.للا يِف َيِذوُأ اَذِإَف ِه.للا

ُه.ل ل ا َسْيَلَوَأ ْمُكَعَم ا.نُآ ا.نِإ .نُلوُقَيَل َك.ب.ر ن.م ٌرْصَن ءاَج نِئَلَو ِه.للا ِباَذَعَآ

َنيِمَلاَعْلا ِروُدُص يِف اَمِب َمَلْعَأِب ) 10 ( وُنَمآ َنيِذ.لا ُه.للا .نَمَلْعَيَلَو .نَمَلْعَيَلَو ا

َنيِقِفاَنُمْلا ) 11 (

“Di kalangan orang banyak ada yang mengaku kami beriman dengan Allah, tapi bila

dicuba dalam perjuangannya kerana Allah ia lantas menyamakan gangguan manusia

sama dengan siksa Allah. Kalau pula datang pertolongan Tuhanmu (wahai Muhammad)

nescaya mereka berkata ini adalah kerana kami menyertai (perjuangan) kamu. Bukankah

Allah yang lebih tahu apa yang tersirat di dada alam semesta. Allah akan mengetahui jua

siapa yang beriman dan siapa pula yang munafiq.”

(Surah Al-Ankabut: Ayat 10—11)

Sebenarnya yang menyertai bondongan perjuangan Islam di peringkat

awal memang ramai, tapi yang konsisten, kekal meneruskan perjalanan ini

adalah segelintir sahaja. (Marilah saudara saudari) Kita berdoa kepada Allah

supaya memantapkan langkah kita dalam mengikuti landasan perjuangan ini

sampai kita bertemu dengan Allah kelak di akhirat.

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 52

RINTANGAN KEEMPAT:

SYAITAN YANG MENYESATKAN

Halangan keempat yang dihadapi oleh para pendakwah yang bahaya dan

pesonanya lebih hebat dan halangan sebelumnya, yang menjadi pangkal segala

bencana dan penyelewengan ialah tipu daya syaitan, putar belit iblis dan

karenah hawa nafsu.

Pendakwah akan tetap selamat meskipun halangan luaran, sosial, politik,

ekonomi dan lain-lain yang dihadapinya amat besar, selama mana ia tidak

menyerah kepada nafsu dan tunduk melutut kepada kehendak syaitan.

Syaitan memang musuh Mukmin yang paling besar. Ia tidak jemu menipu,

menimbulkan keraguan dan meransang ke arah kejahatan. Selagi ada hayat

dikandung badan dan selama iman masih bertakhta di dada selama itu ia tetap

merasuk.

Syaitan pernah bersumpah:

“Demi kemuliaanMu (Allah) akan Aku perdaya mereka (anak Adam) semuanya kecuali

para hambaMu yang ikhlas di kalangan mereka. Allah menjawab. Yang hak dan yang

benar Aku katakan: “Aku akan penuhkan neraka jahannam dengan (diri) mu dan sesiapa

dan mereka yang menurutmu semuanya.”

Kerana sumpah syaitan ini maka para pendakwah hendaklah lebih

waspada terhadap syaitan dan musuh-musuh yang lain. Sebab syaitan musuh

yang bukan kepalang bahayanya. Allah berfirman:

ِإ ْنِم اوُنوُكَيِل ُهَبْزِح وُعْدَي اَم.نِإ اًّ وُدَع ُهوُذِخ.تاَف .وُدَع ْمُكَل َناَطْي.شلا .ن

ِريِع.سلا ِباَحْصَأ ) 6 (

Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu maka anggaplah ia benar-benar musuh.

Sesungguhnya sekutu-sekutunya menyeru supaya mereka (dan kamu) menjadi

penduduk neraka.

(Surah Fatir: Ayat 6)

Allah berfirman lagi:

أ ٌنيِب.م .وُدَع ْمُكَل ُه.نِإ َناَطْي.شلا ا وُدُبْعَت ا.ل نَأ َمَدآ يِنَب اَي ْمُكْيَلِإ ْدَهْعَأ ْمَلَ ) 60 (

ِقَتْس.م ٌطا َرِص اَذَه يِنوُدُبْعا ْنَأَو ٌمي ) 61 ( ْمَلَفَأ اًريِثَآ اًّ لِبِج ْمُكنِم .لَضَأ ْدَقَلَو

َنوُلِقْعَت اوُنوُكَت ) 62 (

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 53

“Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Anak Adam supaya kamu tidak

menyembah syaitan?

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu

menyembahKu. Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan

sebahagian besar daripada kamu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?”

(Surah Yasin: Ayat 60—62)

Celakanya syaitan ini ialah kalau ia gagal merasuk, memujuk dan

menimbulkan was-was dari satu sudut maka ia datang merasuk pula dan sudut

yang lain. Demikianlah kerjanya. Memang benar sabda Rasulullah:

Sesungguhnya syaitan itu meresap dalam diri anak Adam persis seperti mengalirnya

darah dalam tubuhnya.

(Hadith Muttafaqun Alaihi)

Seorang lelaki bertanya kepada Hasan (Hasan Basri) “Wahai Abu Sa’id:

Adakah syaitan itu tidur?” Sambil tersenyum beliau menjawab: “Kalau syaitan

tidur nescaya kita semua boleh berehat.”

Demikianlah jahatnya syaitan itu. Andainya huraian di atas masih kurang

dan para pendawah ingin tahu lebih lagi tentang bencana syaitan maka

dengarlah kisah yang pernah diriwayatkan oleh Rasulullah. Beliau pernah

berkata:

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 54

Ertinya:

Pada suatu masa ada seorang pendeta Bani Israil (amat kuat beribadah). Syaitan hendak

merosakkannya lalu syaitan merasuk seorang anak gadis (di kampung itu). Syaitan

mengilhamkan kepada keluarganya bahawa anak gadis ia hanya boleh disembuhkan oleh

pendeta tersebut sahaja. Keluarga anak gadis tersebut pun membawanya ke rumah

pendeta. Pada mulanya pendeta enggan membenarkan anak gadis itu tinggal di

rumahnya untuk berubat. Tetapi setelah didesak oleh keluarga anak gadis tersebut, Ia

pun bersetuju. Dalam tempoh berubat syaitan berjaya memujuknya supaya mendekati

anak gadis yang sakit itu. Akhirnya dengan godaan syaitan ia sampai bersetubuh dengan

gadis itu hingga hamil. Sejak itu syaitan pun menimbulkan rasa takut dalam diri pendeta

itu. Ia berbisik: “Nanti bila datang keluarganya tentu rahsiamu akan diketahui. Baik

engkau bunuh sahaja perempuan itu, dan kalau keluarganya datang katakan Ia sudah

mati. Ia pun lantas menurut hasutan syaitan. Ia segera membunuh anak gadis tersebut

dan menanam mayatnya. Setelah itu syaitan pergi menimbulkan syak dan ragu kepada

keluarga gadis. Ia membayangkan kepada mereka bahawa pendeta itu telah merogol,

menghamilkan dan membunuh anak tersebut, kemudian menanam mayatnya. Apabila

keluarganya datang mereka tidak percaya dengan cakap dan dalih pendeta. Mereka

akhirnya membuktikan kesalahan jenayah yang telah dilakukan oleh pendita itu. Dalam

pada itu syaitan menjelma dan menemui pendeta. Syaitan berkata: “Akulah yang telah

merasuk anak gadis itu. Akulah yang membisikkan kepada keluarganya. Kalau engkau

mahu selamat engkau ikutlah perintahku. Aku akan melepaskan engkau dan tindakan

mereka “. Bagaimana? Kata pendeta itu. Jawab syaitan: “Engkau sujud kepadaku dua

kali. “Pendeta itu pun sujud kepada syaitan. Apabila Ia sujud syaitan pun berkata: “Aku

melepaskan diri dari kejahatan (kufur) yang telah engkau lakukan. (Aku tidak ada kena

mengena dengan perbuatan syirikmu).

“Orang inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam firmanNya:

ي.نِإ َكن.م ٌءيِرَب ي.نِإ َلاَق َرَفَآ ا.مَلَف ْرُفْآا ِناَسنِإْلِل َلاَق ْذِإ ِناَطْي.شلا ِلَثَمَآ

َنيِمَلاَعْلا .بَر َه.للا ُفاَخَأ ) 16 (

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 55

“(Bujukan kaum munafiqun itu adalah seperti (bujukan) syaitan ketika dia berkata:

“Kafirlah kamu justeru tatkala manusia itu telah kafir ia berkata: “Sesungguhnya aku

berlepas diri dari kamu kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan Semesta

Alam.”

(Surah Al-Hashr: Ayat 16)

Dan Mana Syaitan Menyelinap?

Jalan-jalan yang dilalui oleh syaitan dalam menyusupi hati manusia amat

banyak. Di sini kita hanya menyentuh beberapa ruang penyusupannya seperti

yang tertera dalam kitab Ihya’ juz ketiga, oleh Imm Al-Ghazzali (Rahimahullah.

Marah

Kemarahan yang meluap-luap menutupi akal waras. Marah

mendedahkan diri seseorang untuk menjadi sasaran serangan syaitan. Sebab itu

akal waras perlu dilindungi, justru ia adalah benteng yang paling kukuh yang

dapat menjadi pelindung dalam menghadapi hasutan syaitan dan tipu daya

iblis. Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya Allah sukakan pandangan yang tajam/ knitis dalam menghadapi

syubahat, di samping akal yang cerdas/sedar dalam menghadapi halangan.”

Seorang wali Allah bertanya kepada Iblis:

“Cuba engkau terangkan bagaimana engkau menawan anak Adam?” Iblis menjawab:

“Aku tawan dia ketika ia marah dan ketika ia bernafsu.”

Sebab itulah Rasulullah berpesan supaya jangan dilayan nafsu marah. Rasulullah

menegaskan( بضغت.) Jangan (dikuasai) marah.”

Nafsu syahwat

Ini merupakan pintu yang paling terdedah bagi syaitan menyelinap

masuk dalam diri seorang iaitu syahwat yang berkait dengan pemuasan

kehendak deria dan jasad. Seperti nafsu syahwat terhadap makanan, terhadap

hubungan kelamin, nafsu syahwat untuk memiliki harta dan lain-lain.

Menyedari hal ini amat serius, Islam telah mengatur cara-cara untuk memenuhi

tuntutan-tuntutannya. Islam menerangkan tatacara dan tapal batasnya. Dengan

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 56

demikian tidak ada peluang syaitan mengganggu-gugat dan merosakkan

kehidupan anak Adam dari pintu-pintu ini.

Berkait dengan kecenderungan terhadap makanan Rasulullah telah

mengingatkan supaya jangan keterlaluan sehingga perut gendut dengan

makanan. Beliau mengingatkan:

“Tidak ada bekas yang dipenuhkan oleh anak Adam yanglebih buruk dari perutnya

sendiri.”

Tentang syahwat dan keserakahan nafsu seks. Rasulullah mengingatkan:

“Jika anda dapat menjamin kepadaku dengan menjaga anggota antara misai dan

janggutmu dan (anggota) antara dua pehamu maka aku jamin syurga untuk anda “.

Allah berfirman:

َنوُظِفاَح ْمِهِجوُرُفِل ْمُه َنيِذ.لاَو ) 5 (

Maksudnya:

“(Antara ciri orang yang beriman itu ialah yang menjaga kehormatan mereka.”

(Surah Al-Mu’minun: Ayat 5)

Tentang kecenderungan nafsu terhadap harta, Allah mensifatkan ciri

orang-orang Mukmin dalam kontek itu dengan firmannya:

Maksudnya:

ِضْرَ.ا يِف اًبْرَض َنوُعيِطَتْسَي َ. ِهّللا ِليِبَس يِف ْاوُرِصحُأ َنيِذ.لا ءاَرَقُفْلِل

َسا.نلا َنوُلَأْسَي َ. ْمُهاَميِسِب مُهُفِرْعَت ِف.فَع.تلا َنِم ءاَيِنْغَأ ُلِهاَجْل ا ُمُهُبَسْحَي

ِإ ٌميِل َع ِهِب َهّللا .نِإَف ٍرْيَخ ْنِم ْاوُقِفنُت اَمَو اًفاَحْل ) 273 (

(Berinfaklah) kepada orang-orang faqir yang tidak berdaya berjihad di jalan Allah;

Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak mengetahui menyangka mereka

orang kaya kerana mereka memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenali mereka

dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.

(Surah Al-Baqarah: Ayat 273)

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 57

Rasulullah menerangkan sifat mereka sebagai berikut:

“Kaya bukan (semata-mata) banyak harta. Tetapi kaya yang sebenarnyalah kaya budi

dan jiwa.”

(Muttafaqun ‘alaihi)

Tergesa-gesa

Sifat tergesa-gesa sering menyebabkan seseorang terjebak dalam

kesusahan dan syubhah. Sifat ini dan sifat tidak cermat dan berhati-hati

mendorong seseorang mengumpat saudaranya. Sifat ini malah dapat menolak

Mukmin sehingga melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah.

Sifat gegabah ini juga boleh menjadi pangkal tercetusnya fitnah dan

tragedi dalam kehidupan jamaah dan pergerakan. Oleh itu Rasulullah

mengingatkan tentang bahaya sifat ini. Beliau menerangkan:

“(Sifat) tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan (manakala) cermat dan berhatihati

dari Allah Subhanahu Wata’ala.”

Hasad dengki

Peluang dan senjata syaitan yang paling ampuh juga ialah perasaan hasad

dengki. Sifat ini memudarkan kewarasan dan kebijaksanaan. Seseorang boleh

berubah menjadi terkongkong oleh sifat hasad dengkinya. Ini nanti

mendorongnya untuk melakukan apa sahaja, walaupun secara menyeleweng;

untuk menjebak manusia yang ia dengki kepadanya. Hal ini telahpun kita

huraikan agak panjang dalam huraian-huraian yang lepas; oleh itu tidaklah

perlu kita ulangi di sini.

Kikir

Antara peluang syaitan untuk menguasai anak Adam ialah melalui sifat

kikir dan takut papa. Kedua-dua sifat ini menghalang seseorang dan berkorban

harta dan tenaga untuk perjuangan di jalan Allah. Ia menghalang seseorang

menghulurkan bantuan kepada orang yang susah. Malah ia melemahkan rasa

simpati dan kesan sifat perikemanusiaan yang ada dalam diri seseorang. Allah

menerangkan:

ٌميِل َع ٌعِسا َو ُهّللاَو ً.ْضَفَو ُهْن.م ًةَرِفْغ.م مُآُدِعَي ُهّل ل ا َو ءاَشْحَفْلاِب مُآُرُمْأَيَو َرْقَفْلا ُمُآُدِعَي ُناَطْي.شل ا ) 268 (

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 58

“Syaitan menjanjikan (menakutkan) kamu dengan (risiko) kepapaan, sentiasa menyuruh

kamu melakukan kebejatan. (Akan tetapi) Allah menjanjikan untuk kamu keampunan

dan kurnia daripadanya, dan Allah Maha Luas (kurnianya) dan Maha Mengetahui.”

(Surah Al Baqarah: Ayat 268)

Sufyan berkata: ”Tidak ada senjata yang ada pada syaitan yang lebih mampan

dan senjata takut papa. Kalau termakan dengan senjata itu maka seseorang itu

mula menurut kebatilan, tercegah dari menyatakan kebenaran, mulalah ia

bercakap menurut nafsu dan menyangka buruk terhadap Tuhannya.”

Takabbur

Pintu susupan syaitan yang tidak kurang bahayanya ialah sifat takabbur

dan ghurur. Sifat yang merupakan penyakit inilah yang telah menggugurkan

darjat iblis. Dari langit ia tercampak ke bumi. “Ia berkata: Aku lebih baik

daripadanya (Adam). Engkau jadikan aku dan api dan dia (Adam) engkau cipta

dan tanah.” Mengingat bahayanya sifat inilah agaknya Rasulullah sering

berlindung diri dengan Allah dari runtunan sifat takabbur.

Buruk sangka terhadap Muslimin yang lain

Ini juga laluan syaitan yang mencantas tali mahabbah dan silaturrahim.

Sifat ini menggugat keutuhan barisan jamaah, menjadi punca fitnah, kebejatan

dan penyebab meratanya bala bencana. Sebab itu Al-Quran melarang sifat buruk

sangka ini. Allah berfirman:

.ظل ا َضْعَب .نِإ .ن.ظل ا َن.م اًريِثَآ اوُبِنَتْجا اوُنَمآ َنيِذ.لا اَه.يَأ اَي اَلَو ٌمْثِإ .ن

اًتْيَم ِهيِخَأ َمْحَل َلُآْأَي نَأ ْمُآُدَحَأ .بِحُيَأ اًضْعَب مُكُضْع.ب بَتْغَي اَلَو اوُس.سَجَت

ٌميِح.ر ٌبا .وَت َه.للا .نِإ َه.للا اوُق.تاَو ُهوُمُتْهِرَكَف ) 12 (

“Wahai orang-orang yang beriman hindarilah dari (sifat) banyak berprasangka. Kerana

sebahagian dari sangka-sangka itu adalah dosa.”

(Surah Al-Hujurat: Ayat 12)

Rasulullah menasihatkan “Jauhilah tempat-tempat yang menimbulkan

sangkaan (yang bukan-bukan).”

Bagaimana menutup laluan syaitan?

Allah berfirman:

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 59

.نِإ َنوُرِصْب.م مُه اَذِإَف ْاوُر.آَذَت ِناَطْي.شلا َن.م ٌفِئا َط ْمُه.سَم اَذِإ ْاوَق.تا َنيِذ.لا

) 201 (

“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa apabila digerogoti oleh syaitan (cepat) sedar

dan mereka menjadi lebih waspada. (melihat tipu daya syaitan).”

(Surah Al-A’raf: Ayat 201)

Allah berfirman lagi:

ًةَب.يَط ًةاَيَح ُه.نَيِيْحُنَلَف ٌنِمْؤُم َوُهَو ىَثنُأ ْوَأ ٍرَآَذ ن.م اًحِلاَص َلِمَع ْنَم

َنوُلَمْعَي ْاوُناَآ اَم ِنَسْحَأِب مُهَرْجَأ ْمُه.نَيِزْجَنَلَو ) 97 (

Berlindnglah dengan Allah dan syaitan yang direjam.

(Surah Al-Nahl: Ayat 97)

Dari ayat ini jelaslah kepada kita bahawa bertaqwa kepada Allah,

berlindung diri dengannya, selalu mengingat Allah, bermuraqabah dan

sempurna ibadah adalah langkah-langkah yang paling penting untuk kebal

menghadapi syaitan yang direjam. Rasulullah menjelaskan :

“Apabila seseorang mengingati Allah syaitannya lumpuh dan berundur. Tetapi apabila

ia lalai syaitannya menggangguny’a dengan was-was.”

Pernah diriwayatkan bahawa Muhammad bin Wasi’ tiap pagi selepas

sembahyang Subuh berdoa dengan doa berikut:

“Ya Allah engkau telah mentaqdirkan kepada kami menghadapi musuh yang amat arif

kelemahan kami. Ia dan sekutu-sekutunya melihat kami dan kami tidak dapat melihat

mereka. Ya Allah engkau jadikanlah Ia putus asa untuk menggoda kami sepertimana Ia

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 60

berputus asa dari rahmatmu. Haramkan dia bagi kami sebagaimana engkau

mengharamkannya dari mendapat keampunanmu. Jauhkanlah kami darinya sepertimana

engkau jauhkan dia dari rahmatmu. Sesungguhnya engkau berkuasa melakukan apa

sahaja.”

Beliau mengatakan bahawa pada suatu hari sewaktu beliau hendak ke

masjid muncul iblis di hadapannya. Iblis berkata “Wahai anak Wasi’ engkau

kenalkah kepadaku?” Beliau menjawab “Siapa engkau ni?” “Aku iblis” ujar iblis.

“Engkau mahu apa?” tanya Muhammad. Jawab iblis, “Saya mahu supaya

engkau jangan ajarkan sesiapa doa pendinding itu dan aku (berjanji) tidak akan

mengganggumu.” Muhammad bin Wasi’ menjawab. “Demi Allah aku tidak

akan halang sesiapa pun hendak mempelajarinya, buatlah apa yang engkau

mahu.”

Rasulullah pernah meriwayatkan:

“Syaitan pernah datang menemui aku dan berkelahi denganku. Aku cekik tekaknya.

Demi Allah yang mengutuskan dengan kebenaran tidak aku lepaskan dia kecuali setelah

tanganku basah oleh lilihan darah lidahnya. Kalaulah tidak kerana mengenangkan doa

sahabatku Sulaiman alaihissalam nescaya Ia tertiarap di masjid.”

Orang-orang yang kerap mengingati Allah baik lelaki mahu pun

perempuan, orang-orang yang bertaubat kepada Allah dosa mereka — baik

lelaki mahupun perempuan yang memohon keampunan Allah, merekalah

orang-orang yang sukar dikalahkan oleh syaitan dan mampu melelahkan syaitan

tersebut.

Adapun orang-orang yang lalai dari mengingati Allah, terus menerus

berbuat maksiat, malas beribadat, yang asyik tidur dan menjadikan dunia

sebagai cita-cita utamanya, mereka ini seperti alat mainan syaitan sahaja,

diperlakukan menurut sesuka hatinya.

Berkata Wahib bin Alwird, kami difahamkan bahawa pada suatu ketika

iblis menjelma dan bertemu Yahya bin Zakaria alaihissalam. Ia berkata: “Saya

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 61

hendak menasihati awak.” Yahya menjawab: “Aku tidak perlu nasihatmu! Tapi

cukup engkau terangkan kepadaku tentang hal anak-anak Adam ini!” Iblis

menjawab: “Pada kami mereka ada tiga golongan.

Golongan pertama, ialah yang paling payah untuk kami tawan. Apabila

kami mula menggoda salah seorang dan mereka dan mereka termakan godaan

kami tiba-tiba ia mohon ampun dan bertaubat. Maka habislah usaha kami. Bila

kami ulangi diapun mengulangi taubat dan istighfar. Begitulah kami tidak

berputus asa akan tetapi tidak juga sampai hajat kami terhadapnya.

Golongan kedua, pula mereka ini di tangan kami ibarat bola yang

menjadi permainan anak-anak kamu. Kami perlakukan apa sahaja menurut

kehendak kami. Mereka sudah beres menjadi tawanan kami.

Golongan ketiga, ialah orang-orang seperti kamu, terpelihara dari dosa.

Kami tidak berdaya berbuat apa-apa terhadap mereka.”

Dari riwayat ini jelas bahawa para da’ei Islam ialah orang-orang yang

lebih kerap berhadapan dengan tipu daya dan perbuatan jahat syaitan dar yang

dihadapi oleh orang lain.

Serangan iblis terhadap para da’ei kadangkala dalam bentuk sifat

takabbur dan ghunun, merasa ujub dengan ilmu, dengan amalan agama,

kesalihan dan sebagainya. Lantas dengan itu ia melihat dirinya sebagai orang

yang lebih baik, lebih bijak berbicara dan makhluk Allah yang lain. Kalau

sewaktu-waktu seorang da’ei itu berperasaan demikian maka ia hendaklah

beristi’azah, berlindung diri dengan Allah dan serangan sikap ini.

Serangan iblis terhadap pendirian da’ei kadang-kadang berkait dengan

habuan dan perhiasan duniawi.

Ia mula menganggap dirinya kurang bernasib baik. Ia cuai terhadap hak

dan untung nasib keluarga. Ia merasakan pendapatannya kurang dari orang lain.

Jadi apa salahnya ia memikirkan tentang diri dan berusaha meningkatkan

pendapatannya. Demikianlah keadaannya terus menerus sehingga berubah

hatinya asyik memikirkan dunia, cinta harta benda sehingga melupakan Tuhan.

Akhirnya ia meninggalkan kewajiban dakwah dan medan jihadnya. Ia mula

berpindah-randah dari satu tempat ke suatu tempat, dari satu negeri ke negeri

yang lain untuk mendapat gaji yang lebih besar dan upah yang lebih lumayan.

Kadangkala serangan iblis terhadap diri pendakwah dalam bentuk takut

dan bimbang yang berlebihan. Ia ditawan dengan penyakit Al Wahna.

Rasalullah pernah ditanya: “Apakah wahna itu wahai Rasulullah?” Rasulullah

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 62

menjawab: “Cinta dunia dan benci mati.” Kemudiah ia mula memandang

bahawa ia tidak perlu bersusah payah; terpaksa lari mengongsi, atau ditahan

dan dibunuh. Sebab ini bererti memporak-perandakan keluarganya. Apalah

salahnya kalau ia mengurangkan sedikit kegiatannya. Demikianlah, sunsutan

dan fikiran-fikiran ini bertindan datang dalam kepalanya sehingga akhirnya ia

terpelanting jauh dari bondongan jihad dan angkatan yang memperjuangkan

yang hak. Hal-hal seperti inilah agaknya yang diisyaratkan oleh Rasulullah

dengan sabdanya:

“Syaitan duduk inenghalang anak Adam dalam tiga tempat. Ia duduk menghalanginya

dari masuk Islam. Ia berkata: Adakah engkau mahu masuk lslam dan hendak

meninggalkan agamamu dan agama datuk nenekmu? Tapi ia tidak peduli dan memeluk

Islam. Kemudian syaitan duduk pula menghalangnya dari berhijrah dengan berkata:

Adakah engkau hendak berhijrah, mana boleh, engkau hendak meninggalkan tanah-air

dan langitmu? Tapi ia tidak hiraukan dan berhijrah. Kemudian syaitan duduk pula

menghalanginya dari berjihad. Ia berdalih, “Adakah engkau mahu berjihad? (Adakah

patut) Engkau hendak merosakkan diri dan harta sendiri. Kelak engkau bertarung dan

terbunuh, isterimu dikahwini orang dan harta-hartamu dibahagi-bahagi? Tapi ini pun ia

tidak peduli dan ia berjihad, Rasulullah menyambung kata “Maka barangsiapa yang

(teguh pendirian) berbuat demikian maka wajiblah Allah masukkan dia dalam syurga.”

(Ditakhrijkan oleh Nasa’i)

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 63

RINTANGAN KELIMA:

NAFSU YANG MERANSANGNYA

Halangan dan cabaran kelima yang dihadapi oleh para da’ei ialah

ketegalan dan keliaran nafsu. Nafsu dengan segala karenahnya tidak mudah

untuk diatasi oleh seorang da’ei. Tepat seperti yang tersebut dalam A1-Qur’an

terhadap kata-kata Nabi Yusuf:

ِهْيَلَع اَنْمِلَع اَم ِهّلِل َشاَح َنْلُق ِهِسْف.ن نَع َفُسوُي .ن.تدَوا َر ْذِإ .نُكُبْطَخ اَم َلاَق

.ن نَع ُه.تدَوا َر ْاَنَأ .قَحْل ا َصَحْصَح َن.ا ِزيِزَعْلا ُةَأَرْما ِتَلاَق ٍءوُس نِم ِهِسْف

َنيِقِدا.صلا َنِمَل ُه.نِإَو ) 51 (

“Aku tidak membebaskan diriku (dari beban dosa) kerana nafsu sering menyuruh yang

buruk, kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha

pengampun maha penyayang.”

(Surah Yusuf: Ayat 51)

Sebenarnya nafsu seseorang itu adalah wadah tempat berinteraksi segala

yang buruk dan jahat, halal dan haram, hak dan batil. Ia laksana bejana yang

menerima apa sahaja. Baik hidayah mahu pun dalalah, baik yang luhur mahu

pun yang onar. Sesuai dengan firman Allah:

اَها.وَس اَمَو ٍسْفَنَو ) 7 ( اَهاَوْقَتَو اَهَروُجُف اَهَمَهْلَأَف ) 8 ( اَها.آَز نَم َحَلْفَأ ْدَق

) 9 ( اَها.سَد نَم َباَخ ْدَقَو ) 10 (

Maksudnya:

“Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), justeru Allah mengilhamkan kepada

jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang

menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.”

(Surah Al-Syams: Ayat 7—10)

Dalam kesibukan dan hangar bingar kehidupan, baik yang bersifat

politik, kekeluargaan, gerakan dan keasyikan mencari sara hidup da’ei mungkin

terlupa akan dirinya sendiri. Ia mungkin memberi perhatian kepada orang-orang

di sekitar dirinya, mengajukan bimbingan dan kebaikan untuk mereka, namun ia

mungkin lupa terhadap dirinya sendiri, tentang hak dirinya supaya ditingkatkan

dalam segenap segi. Di sini akan berlakulah sesuatu yang tidak diduga dan

merugikan. Jiwanya menjadi keras dan lembab. Akhirnya membatu dan

menyeleweng. Suatu keadaan seperti yang disebutkan oleh Allah:

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 64

َر ْلَب ا.لَآ َنوُبِسْكَي اوُناَآ ا.م مِهِبوُل ُق ىَلَع َنا ) 14 ( ٍذِئَمْوَي ْمِه.ب.ر نَع ْمُه.نِإ ا.لَآ

َنوُبوُجْحَم.ل ) 15 (

“Bahkan hati mereka telah berkarat lantaran apa (dosa) yang mereka lakukan.” “Bahkan

mereka sebenarnya terdinding dari (melihat) Tuhan mereka kelak di hari akhirat.”

(Surah Al-Mutaffifin: Ayat 14—15)

Dan firman:

ىَلَع ْمُكُتْل .ضَف ي.نَأَو ْمُكْيَلَع ُتْمَعْنَأ يِت.لا َيِتَمْعِن ْاوُرُآْذا َليِئاَرْسِإ يِنَب اَي

َنيِمَلاَعْلا ) 47 (

“Kemudian selepas itu hati kalian menjadi keras seperti batu atau malah lebih keras dari

itu. Adapun batu-batu itu ada yang terbit darinya beberapa anak sungai, ada pula yang

apabila terbelah lalu inemancutkan air. Ada pula yang mendap ke bawah lantaran

takutkan Allah, dan tidaklah Allah lalai terhadap apa yang kamu lakukan.”

(Surah Al-Baqarah: Ayat 47)

Nafsu memang sentiasa mengarahkan diri kepada keburukan. Kalau

tidak dikekang dengan lingkaran taqwa dan agama, diperkukuh dengan tarhib

dan targhib nescaya ia boleh menewaskan diri tuannya. Allah berfirman:

ىَوَهْلا ِنَع َسْف.نلا ىَهَنَو ِه.بَر َماَقَم َفاَخ ْنَم ا.مَأَو ) 40 ( َيِه َة.نَجْلا .نِإَف

ىَوْأَمْلا ) 41 (

“Adapun yang takut maqam tuhannya, mencegah diri menurut nafsu maka syurgalah

tempat kembalinya.”

(Surah Al-Nazi’at: Ayat 40—41)

Tepat seperti sabda Rasulullah:

“Musuh dirimu yang paling besar ialah nafsumu sendiri yang dicelah lambungmu.”

(Al-Hadith)

Satu perkara yang perlu diingat oleh para da’ei, yang mana selalu

dilupakan orang ialah bahawa sebagai da’ei tugas asasinya ialah memastikan

dirinya menang dalam pertarungan ini. Ia mesti berbuat baik terhadap dirinya

sendiri. Kalau tidak apalah ertinya orang lain menang dan dia sendiri kalah

melutut di hadapan nafsunya.

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 65

Orang yang laba sebenarnya pada hari qiamat ialah orang yang dapat

memenangkan dirinya (dalam pertarungan dengan nafsu), walaupun ia

kehilangan dunia dan orang banyak. Yang benar-benar rugi ialah orang yang

mensia-siakan dirinya; dikalahkan oleh nafsu, walaupun ia memperolehi dunia

dan sanjungan orang banyak. Allah berfirman:

.يِفَخ ٍفْرَط نِم َنوُرُظنَي .ل.ذل ا َنِم َنيِعِشاَخ اَهْيَلَع َنوُضَرْعُي ْمُهاَرَتَو

ِةَماَيِقْلا َمْوَي ْمِهيِلْهَأَو ْمُهَسُفنَأ اوُرِسَخ َنيِذ.لا َنيِرِساَخْلا .نِإ اوُنَمآ َنيِذ.لا َلاَقَو

ٍميِق.م ٍباَذَع يِف َنيِمِلا.ظلا .نِإ اَلَأ ) 45 (

“Orang-orang yang beriman berkata bahawa orang yang merugi ialah yang merugikan

diri dan keluarga mereka sendiri pada hari qiamat kelak. Bahkan orang-orang yang zalim

akan kekal dalam siksa yang berterusan.”

(Surah Al-Syura: Ayat 45)

Pertanda awal kerugian diri ialah mengabaikan peningkatan dan latihan

diri supaya menurut kehendak syarak. Cuai dalam menepati prinsip-prinsip

dalam bentuk amalan, perkataan dan perbuatan. A1-Qur’an menyelar perbuatan

ini dengan firmanNya:

َنوُلِقْعَت َ.َفَأ َباَتِكْلا َنوُلْتَت ْمُتنَأَو ْمُكَسُفنَأ َنْوَسنَتَو .رِبْل اِب َسا.نلا َنوُرُمْأَتَأ

) 44 (

“Adakah kamu menyuruh orang lain melakukan kebaikan sedangkan kamu melupakan

diri kamu sendiri. Pada hal kamu membaca Al-Kitab. Apa tidakkah kamu berakal?”

(Surah Al Baqarah: Ayat 44)

FirmanNya lagi:

َنوُلَعْفَت اَل اَم َنوُلوُقَت َمِل اوُنَمَآ َنيِذ.لا اَه.يَأ اَي ) 2 ( نَأ ِه.للا َدنِع اًتْقَم َرُبَآ

َنوُلَعْفَت اَل اَم اوُلوُقَت ) 3 (

“Hai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu lakukan.

Amat besar kemurkaan Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan.”

(Surah Al-Saff: Ayat 2)

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 66

Da’ei dituntut supaya memperhitung (kesalahan) dirinya lebih dahulu

sebelum memperhitungkan kesalahan orang lain. Ia dituntut supaya mendidik

dirinya lebih dahulu sebelum mendidik orang lain. Ia patut berlaku ihsan

terhadap dirinya sebelum berlaku ihsan kepada orang lain. Inilah intisari

pesanan Ali Ibnu Abi Talib, Karrama’llahu Wajhah apabila ia berpesan:

“Sesiapa yang menjadikan dirinya pemimpin orang lain maka hendaklah ia mulai dengan

mengajar dirinya sendiri sebelum mengajar orang lain. Asuhannya terhadap orang lain

biarlah dengan perilaku sebelum dengan tutur kata. Orang yang mengajar dan

mengasuh diri sendiri lebih berhak dimuliakan/dihargai dan orang yang mengajar dan

mengasuh orang lain.”

Rasulullah pernah menceritakan nasib manusia yang mengatakan apa

yang tidak dikotakan. Yang menyuruh orang berbuat baik tetapi melupakan diri

sendiri. Yang menjadikan diri sebagai pembimbing sedangkan diri sendiri tidak

terbimbing. Yang menyuruh orang lain beristiqamah sedangkan dirinya sendiri

menyeleweng. Rasulullah mengatakan:

“Pada hari Qiamat kelak dicampakkan orang berkenaan dalam api neraka lalu terburai

tali perutnya. Ia berputar-putar di dalamnya persis seperti keldai mengelilingi kincir

pengisar gandum. Penduduk neraka berkerumun melihatnya. Mereka berkata: si pulan

(rupanya). Bukankah engkau dahulu menyuruh yang makruf dan mencegah yang

munkar? Benar jawabnya. Tapi aku menyuruh yang baik sedangkan aku sendiri tidak

melakukannya. Aku larang yang munkar tapi aku sendiri inelakukannya.”

Inilah juga yang diisyaratkan oleh Rasulullah dengan sabda beliau:

“Pelajarilah apa sahaja yang kamu boleh belajar. Akan tetapi Allah tidak akan memberi

ganjaran sehinggalah kamu amalkan (apa yang kamu pelajari).”

Kedudukan hati dalam diri

Tiap da’ei hendaklah insaf bahawa pengisian hatinya hendaklah lebih

diutamakan dari segala-galanya. Kalau jasad dan akalnya diberi habuan dan

ubatan untuk berfungsi dengan sempuma maka demikianlah juga hati. Ia patut

meningkatkan dan menjaga hatinya. Dengan hati inilah ia menjadi da’ei, Ia

menjadi mukmin yang sebenar. Dengan hati ini juga ia boleh menjadi rabbani

Kalau da’ei tidak abid dan tidak bersifat rabbani maka tidak ada ertinya

sama sekali, walau bagaimanapun ilmu dan pencapaian ilmiahnya sebab ilmu

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 67

dan pengetahuannya (ternyata) tidak dibangunkan atas dasar taqwa kepada

Allah dan mencari kerelaannya.

Dalam konteks menjelaskan betapa tingginya kedudukan hati, Rasulullah

mensifatkannya sebagai berikut:

“Manusia itu dua matanya (ibarat) penunjuk, dua telinganya sebagai pemberi isyarat

awas, lisannya sebagai penterjemah, dua tangannya sebagai sayap, dua kakinya ialah

posmen, hatinya pula sebagai raja. Kalau rajanya baik maka baiklah bala tenteranya.”

Tanda hati masih hidup

Tiap da’ei wajib memerhati, mengambil berat, dan mengawas

perkembangan hatinya. Dengan demikian ia dapat meneliti keras lembutnya,

darjah kepekaannya. Ia dapat memastikan apakah hatinya masih hidup atau

sudah mati.

Antara tanda-tanda yang menunjukkan hati masih hidup ialah ia masih

boleh tergetar dan teralun oleh zikrullah, bacaan Al-Qur’an dan berbagai jenis

ibadah. Selaras dengan firman Allah:

ُهُتاَيآ ْمِهْيَلَع ْتَيِلُت اَذِإَو ْمُهُبوُل ُق ْتَلِجَو ُهّللا َرِآُذ اَذِإ َنيِذ.لا َنوُنِمْؤُمْلا اَم.نِإ

َنوُل.آَوَتَي ْمِه.بَر ىَلَعَو اًناَميِإ ْمُهْتَداَز ) 2 (

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut

“ALLAH”, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayatayatNya,

bertambahlah Imannya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.

(Surah Al-Anfal: Ayat 2)

Juga firmanNya:

ِه.للا َمْسا ا وُرُآْذَيِل اًكَسنَم اَنْلَعَج ٍة.مُأ .لُكِلَو ِةَميِهَب ن.م مُهَقَزَر اَم ىَلَع

َنيِتِبْخُمْلا ِر.شَبَو اوُمِلْسَأ ُهَلَف ٌدِحا َو ٌهَلِإ ْمُكُهَلِإَف ِماَعْنَأْلا ) 34 ( ُه.للا َرِآُذ اَذِإ َنيِذ.لا

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 68

ا.مِمَو ِةاَل.صلا يِميِقُمْلاَو ْمُهَباَصَأ اَم ىَلَع َنيِرِبا.صلاَو ْمُهُبوُل ُق ْتَلِجَو

ْقَزَر َنوُقِفنُي ْمُهاَن ) 35 (

Dan berikanlah khabar gembira kepada mereka yang tunduk patuh (kepada Allah).

(yaitu) mereka yang apabila disebut nama “ALLAH”, gementarlah hati mereka, mereka

yang sabar terhadap apa yang menimpanya, yang mendirikan solat dan menafkahkan

sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka.

(Surah Al-Haj: Ayat 34—35)

Antara tanda-tanda yang menunjukkan hati masih hidup ialah kuatnya

seseorang itu berpegang kepada agama. Keberaniannya menyatakan yang hak.

Tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Tepat seperti yang

dibayangkan oleh Rasulullah:

“Sesungguhnya di bumi Allah ini terdapat bejana-bejana; iaitu hati-hati (hambanya).

Yang paling disayanginya ialah yang paling lembut, paling jernih, paling teguh.

Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi. Yang paling teguh berpegang kepada agama,

paling jernih dalam keyakinannya dan yang paling lembut terhadap sahabat.”

Antara penunjuk yang menandakan hati masih hidup ialah takutnya

seseorang itu terhadap Allah dan kemurkaanNya. Ia menjauhkan diri dan segala

yang diharamkan oleh Allah dan mengelak dari penderhakaan. Selaras dengan

firman Allah:

َنوُرِصْب.م مُه اَذِإَف ْاوُر.آَذَت ِناَطْي.شلا َن.م ٌفِئا َط ْمُه.سَم اَذِإ ْاوَق.تا َنيِذ.لا .نِإ

) 201 (

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa ketika mereka ditimpa was-was dari Syaitan,

mereka segera mengingati “ALLAH” dan ketika itu juga mereka sedan kesalahankesalahannya.

(Surah Al-A’raf: Ayat 201)

Pendakwah dan kepentingan memelihara hati

Antara tanda-tanda hati masih sihat ialah bersih dari keinginan menipu,

dengki dan permusuhan. Dalam hadith Rasulullah ada diriwayatkan bahawa

Rasulullah pernah ditanya:

“Siapakah orang yang paling baik Ya Rasulullah? Jawab Rasulullah: “Tiap

Mukmin yang makhmumu’L Qalbi.” Beliau ditanya: “Apakah yang

dimaksudkan dengan makhmumu’L Qalbi?” Beliau menjawab: “laitu orang

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 69

yang amat bertaqwa, tidak menipu, zalim, khianat, mengambil yang bukan hak

dan tidak menaruh hasad dan dengki.”

Antara yang membuktikan hati masih selamat ialah sifat tenang dalam

menghadapi sebarang keadaan. Sifat lapang dada dan jauh pandangan.

Rasulullah pernah menafsirkan maksud ayat:

(Al-Zumar) dengan lapang dada, sebagai suatu kurnia Allah. Nur Ilahi kalau

menerangi hati seseorang maka dadanya menjadi lapang dan banyak sabar.

Inilah juga yang dimaksudkan oleh firman Allah:

ُبوُلُقْلا .نِئَمْطَت ِهّللا ِرْآِذِب َ.َأ ِهّللا ِرْآِذِب مُهُبوُل ُق .نِئَمْطَتَو ْاوُنَمآ َنيِذ.لا ) 28 (

“Hanya dengan mengingati Allah sahaja hati-hati men jadi tenang tenteram.

(Surah Al-Ra’du: Ayat 28)

Dari penjelasan di atas nyatalah bahawa para pendakwah hendaklah

mengambil berat tentang pemeliharaan hatinya. Hatinya hendaklah sentiasa

dijamu dengan santapan dan bekal rohani sehingga menjadi rabbani, jernih dan

cerah, senantiasa takut kepada Allah dan senantiasa dalam ketenangan.

Manusia unggul yang kita teladani; Muhammad SallAllahu ‘alaihi

Wasallam telah mengajar kita cara memelihara hati supaya senantiasa subur dan

bersih. Dalam kesempatan ini kita akan huraikan beberapa contoh ajaran dan

sunnahnya untuk menjadi pedoman kepada sesiapa yang hendak menurut

menjejak langkah orang-orang yang tinggi martabat rohaniyyah mereka dan

ingin mencapai darjat Rabbaniyyin.

1. Zikru’llah .ا رآذ

Seorang pendakwah tentunya tidak sukar untuk memberikan perhatian

berat kepada amalan zikir dan mengingati Allah; dalam tiap kesempatan dan

tindakannya. Rasul sudahpun mewariskan kepada kita beberapa amalan zikir

yang boleh dibaca dalam sehari semalam. Doa-doa ma’thurat itu kalau dihafal

dan diamalkan selalu, menurut kaifiyyat dan masanya nescaya ia boleh

tergolong dalam gulungan Ulu’l Albab. Sesuai dengan firman Allah:

يِلْوُأ.ل ٍتاَي. ِراَه.نلاَو ِلْي.للا ِفَ.ِتْخاَو ِضْرَ.اَو ِتاَواَم.سلا ِقْلَخ يِف .نِإ

ِباَبْل.ا ) 190 ( َنوُر.كَفَتَيَو ْمِهِبوُنُج َىَلَعَو ا ًدوُعُقَو اًماَيِق َهّللا َنوُرُآْذَي َنيِذ.لا

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 70

ْقَلَخ اَم اَن.بَر ِضْرَ.اَو ِتاَواَم.سلا ِقْلَخ يِف اَنِقَف َكَناَحْبُس ً.ِطاَب اذَه َت

ِرا.نلا َباَذَع ) 191 (

Maksudnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan

siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, [UIu’I-Albab], (yaitu) mereka

yang mengingati ALLAH sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring dan

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Rabbana!

(Tuhan kami!), tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha Suci

Engkau, lantaran itu peliharalah kami dari azab nerakaMu”.

(Surah Ali-Imran: Ayat 190—191)

Dengan mengingati Allah hati akan hidup segar dan jernih. Segala karat

di hati akan hilang dan hati menjadi peka. Tepat seperti yang dijelaskan oleh

Rasulullah:

“Tiap sesuatu itu ada penggilapnya. Penggilap hati ialah zikru’llah. Tidak ada

(perbuatan) yang lebih menyelamatkan seseorang dari azab Allah lain dan zikru ‘llah.

Sahabat bertanya: “Jihad fisabilillah pun tidak boleh (menandinginya).” Jawab

Rasulullah: “Walaupun ia terus mencantas musuh dengan pedang sampai patah.”

(Hadith riwayat Baihaqi)

Al Harits Al Asy’ary radiyAllahu ‘anhu meriwayatkan bahawa Rasulu’llah

bersabda:

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 71

“Allah memerintahkan melalui wahyu kepada Nabi Yahya Ibnu Zakaria lima perkara,

supaya diamalkan. Allah memerintahkan Bani Israil melaksanakannya juga. Antara

perintahNya itu ialah: “Dan aku memerintahkan kamu supaya banyak mengingati

Allah”. “Hal ini kiasannya samalah seperti halnya orang yang dikejar musuh. Ia (lari),

dan menemui benteng perlindungan yang kukuh. Demikianlah seseorang (hamba Allah)

tidak akan selamat dari syaitan melainkan dengan mengingati Allah (Zikru ‘llah).”

(Hadith Riwayat Al-Tarmizi)

Abi Sa’id Al Khudri radiyAllahu’anhu meriwayatkan bahawa Nabi SallAllahu

alaihi Wasallam bersabda. Kata Nabi Musa ‘alaihissalam:

“Hai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku berzikir dan menyeruMu

dengannya. Jawab Allah: Katakanlah “La ilaha illAllah. Musa bertanya: Hai tuhan

semua hamba mu berkata demikian. Ujar Tuhan: Katakanlah “La ilaha illAllah: Musa

berkata. Yang saya minta ialah suatu yang khusus bagiku (seorang) sahaja. Allah

berfirman: Wahai Musa andainya tujuh petala langit dan tujuh petala bumi di sebelah

timbangan dan La ilaha illAllah di sebelah timbangan lagi, nescaya sebelah timbangan

Lailaha illAllah akan mengatasi berat sebelah yang lain.”

(Diriwayatkan oleh Nasa’i, Ibnu Majah Dan Al-Hakim)

Abi Hurairah radiyAllahu’anhu meriwayatkan bahawa Rasulu’llah telah

bersabda:

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 72

“Baharukanlah iman kalian. Rasulullah ditanya: Bagaimana kami mahu memperbaharui

iman kami. Beliau menjawab: Banyakkanlah menyebut; Lailaha illAllah.”

(Riwayat Ahmad dan lain-lain)

Al Tarmizi meriwayatkan dan ‘Abdullah ‘Amru radiyAllahu’anhu bahawa Nabi

SallAllahu ‘alaihi Wasallam bersabda:

“Tasbih memenuhi separuh timbangan (Mizan). Alhamdulillah memenuhi seluruh

timbangan manakala Lailaha illAllah tidak ada pendinding antaranya dengan Allah

sehingga ia terus menuju Allah.”

Rasul mengatakan lagi:

“Empat ucapan yang paling disukai oleh Allah: SubhanAllah, Walhamdulillah, La ilaha

illAllah dan Allahu Akbar. Tidak salah anda memulakan menyebut mana-mana sahaja

dari (sebutan) itu.”

(Riwayat Muslim Ibnu Majah dan Nasai)

2. Muraqabatullah ةبقارم .ا

Pendakwah patut kerap bermuraqabah dengan Allah dalam segala tindak

tanduk, urusan, perkataan, amalan, perasaan dan runtunan emosinya.

Kesungguhan bermuraqabah dengan Allah boleh menyelamatkan pendakwah

dari tergelincir dan menyeleweng. Hatinya senantiasa peka dan menurut

kemahuan Allah dan bukan kehendak hati sendiri.

Pendakwah harus tahu bahawa urusan hidup ini terbahagi kepada tiga

jenis:

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 73

i. Suatu yang jelas baik dan wajar, maka hendaklah dituruti.

2. Yang jelas buruk dan merugikan maka hendaklah dihindari.

3. Suatu yang kabur, maka hendaklah ditanyakan tentang itu kepada orang yang

tahu.

Muraqabah dengan Allah akan lebih teguh dan berkesan dengan

bertambahnya pendekatan diri kepada Allah dan perasaan bahawa Allah hampir

dengan dirinya. Allah berfirman:

ِلْبَح ْنِم ِهْيَلِإ ُبَرْقَأ ُنْحَنَو ُهُسْفَن ِهِب ُسِوْسَوُت اَم ُمَلْعَنَو َناَسنِإْلا اَنْقَلَخ ْدَقَلَو

ِديِرَوْلا ) 16 (

“Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang

dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya danipada urat lehernya.”

(Surah Qaf: Ayat 16)

Firman Allah:

َأ ىَوْج.ن نِم ُنوُكَي اَم ِضْرَأْلا يِف اَمَو ِتاَواَم.سلا يِف اَم ُمَلْعَي َه.للا .نَأ َرَت ْمَل

َثاَلَث َرَثْآَأ اَلَو َكِلَذ نِم ىَنْدَأ اَلَو ْمُهُسِداَس َوُه ا.لِإ ٍةَسْمَخ اَلَو ْمُهُعِبا َر َوُه ا.لِإ ٍة

.لُكِب َه.للا .نِإ ِةَماَيِقْلا َمْوَي اوُلِمَع اَمِب مُهُئ.بَنُي .مُث اوُناَآ اَم َنْيَأ ْمُهَعَم َوُه ا.لِإ

ٌميِل َع ٍءْيَش ) 7 (

Maksudnya:

“Tiada pembicaraan rahsia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan

tiada (pembicaraan antara) lima orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada

pula pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dan itu atau lebih banyak melainkan dia

ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan

kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui Segala Sesuatu.”

(Surah Al-Mujadilah: Ayat 7)

Firman Allah lagi:

َنوُبُتْكَي ْمِهْيَدَل اَنُلُسُرَو ىَلَب مُهاَوْجَنَو ْمُه.رِس ُعَمْسَن اَل ا.نَأ َنوُبَسْحَي ْمَأ ) 80 (

“Apakah mereka mengira, bahawa Kami tidak mendengar rahsia dan bisik-bisikan

mereka? Sebenarnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami

selalu mencatat di sisi mereka.”

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 74

(Surah Al-Zukhruf: Ayat 80)

Abdullah bin Dinar menceritakan: bahawa pada suatu hari saya keluar

bersama Umar Ibnu Khattab radiyAllahu’anhu menuju Mekah. Di tengah jalan

kami berhenti rehat. Kemudian turun ke arah kami pengembala kambing

dengan kambing gembalaannya. Beliau berkata: “Hai pengembala, jualkanlah

kepadaku seekor dari kambing-kambing ini.” Pengembala itu lantas menjawab;

katanya: “Saya ini hanyalah seorang hamba (khadam)”. ‘Umar berkata:

“Katakanlah kepada tuan kamu bahawa dia telah dibaham serigala.”

Pengembala itu lantas meningkah dan berkata: “Di manakah Allah?”

(Mendengar jawapan itu) Umar pun menangis. Kemudian beliau membeli

pengembala tersebut dari tuannya dan memerdekakannya: Umar berkata

kepadanya “Ucapanmu itu telah membebaskan engkau (dari perhambaan). Aku

berharap Ia dapat pula membebaskan engkau di akhirat kelak.”

Pada suatu ketika seorang lelaki datang meminta nasihat daripada

Rasulullaah. Maka Rasulullah pun berkata: “Apabila engkau hendak melakukan

sesuatu maka kajilah akibatnya. Kalau sekiranya elok maka teruskan. Kalau

sekiranya buruk maka hentikanlah.”

Dalam kontek muraqabah pernah diriwayatkan bahawa ada seorang tuan

guru yang mempunyai ramai anak murid. Dalam kalangan anak muridnya ada

seorang yang lebih muda dari yang lain-lain. Ia amat dimuliakan oleh tuan guru

tersebut. Murid-murid yang lebih tua tidak puas hati dan berkata kepada tuan

guru tersebut: “Bagaimana tuan boleh memuliakan dia lebih dan kami,

sedangkan kami lebih tua daripadanya?” Esoknya tuan guru itu memberikan

muridnya seekor burung tiap-tiap seorang. Masing-masing diberikan juga

sebilah pisau, termasuklah muridnya yang muda itu. Tuan guru tersebut

memerintahkan supaya masing-masing menyembelih burung tersebut di tempat

yang tidak dilihat oleh sesiapa. Mereka pun beredar dan balik membawa burung

sembelihan masing-masing. Tetapi murid yang muda ini pulang membawa

burung yang masih hidup di tangannya. Tuan guru tersebut pun bertanya:

Mengapa engkau tidak menyembelihnya pada hal rakan-rakanmu semuanya

telahpun menyembelih? Murid muda itu menjawab: “Saya tidak menemui

tempat; di mana saya tidak dilihat oleh sesiapa. Sebab Allah ada di mana-mana.”

Dengan jawapannya itu rakan-rakannya pun menghargai sifat muraqabahnya

kepada Allah. Akhirnya mereka mengaku dan berkata kepada guru mereka:

“Memang layak tuan muliakan dia dari kami.”

(dipetik dan kitab Nuzhatu’n Nazirin)

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 75

Diceritakan pula bahawa semasa Tawus Al-Yamani, (rahimahullah) di

Makkah ada seorang wanita amat terpikat dengannya. Wanita tersebut sering

menggodanya hingga pada suatu hari ia menurut Tawus sampai ke Masjidil

Haram. Ketika itu orang sedang ramai di dalamnya. Tawus pun menoleh kepada

wanita itu dan berkata: “Ayuhlah, sempurnakan hajat saudari.” Wanita tersebut

pun menjawab: “Di tempat inikah?”… “Bukankah orang ramai melihat?” Tawus

menjawab: “Malu dilihat oleh Allah kan lebih patut dan wajar!” Dengan katakata

tersebut perempuan itu pun insaf dan bertaubat. Akhirnya ia menjadi orang

baik. (Nuzhatu’n Nazirin).

Diceritakan lagi bahawa seorang lelaki menemui Ibrahim Bin Adham. Ia

berkata kepada Ibrahim: “Hai bapa Ishaq (Ibrahim) . Saya ini sudah menzalimi

diri sendiri, maka terangkanlah kepadaku sesuatu yang dapat menginsafkan diri

ku dan menyelamatkan hati ku.” Ibrahim Adham menjawab: “Jika engkau dapat

menerima dan boleh melakukan lima perkara (yang aku akan katakan) neacaya

apa sahaja kesedapan yang engkau kecapi tidak akan memudharatkan dirimu.

Lelaki tersebut pun berkata:

Apa dia? Cubalah engkau beritahu wahai bapa Ishaq. Ibrahim menerangkan:

“Pertama: Apabila engkau hendak menderhaka kepada Allah ‘Azza Wajalla

maka janganlah engkau makan rezekinya! Lelaki itu meningkah dan berkata:

“Dan sumber mana lagi aku hendak makan; sedangkan segala yang ada di dunia

ini ialah rezki kurniaNya.” Ibrahim Adham mencelah: “Wahai pulan, adakah

patut dan wajar engkau makan rezeki kurniaanNya, kemudian engkau

menderhaka kepadaNya! “Tentu tidàk,” jawabnya.

“Baiklah yang kedua?” Ibrahim menerangkan lagi: “Bila engkau hendak

menderhaka kepada Allah maka janganlah engkau menginap di mana-mana pun

di atas duniaNya. Lelaki itu pun berkata: “Ini lebih hebat lagi dari yang

pertama”. Kalau Timur, Barat dan antara kedua semuanya adalah kepunyaan

Allah maka di mana pula aku akan tinggal?” Ibrahim mencelah: “Hai pulan,

adakah patut engkau makan rezeki Allah, tinggal di bumiNya kemudian engkau

derhaka kepadaNya?” “Tidak,” jawabnya.

“Baiklah yang ketiga apa?” Ibrahim menerangkan lagi: “Kalau engkau mahu

juga menderhaka sedangkan engkau makan rezeki Allah dan tinggal di

bumiNya maka carilah tempat yang kira-kira dia tidak nampak engkau

mencabar perintahNya. Kalau sudah engkau temui, nah engkau lakukanlah

maksiat tersebut.” Lelaki itu pun berkata: “Hai Ibrahim! Bagaimana aku dapat

berbuat demikian sedangkan Allah Maha Mengetahui, malah ia tahu apa yang

tersembunyi sekalipun?!” Ibrahim menjawab: “Hai pulan adakah patut engkau

makan rezekiNya, tinggal di bumiNya, menderhaka kepadaNya, walhal Ia

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 76

mengetahui hakikatmu dan melihat apa yang engkau lakukan secara terangterang?”

“Tidak” jawabnya,

“Yang keempat apa dia?” tanya lelaki itu lagi. Jawab Ibrahim. “Apabila tiba

malaikat maut hendak mencabut nyawamu maka katakanlah kepadanya:

“Berikanlah aku tempoh untuk bertaubat Nasuhah dan untuk beramal saleh

kerana Allah.’ “Takkanlah dia mahu menurut permintaanku,” jawab lelaki itu.

“Hai pulan” kata Ibrahim: “Apakah dalam keadaan engkau tidak berdaya

menolak maut; untuk mendapat tempoh bertaubat, dan engkau faham betul

bahawa kalau maut datang engkau tidak akan diberi tempoh maka dalam

keadaan begitu engkau masih mengharapkan engkau boleh selamat (dengan

maksiat mu)?”

Lelaki itu bertanya lagi: “Yang kelima?” Ibrahim menerangkan: “Apabila datang

Malaikat Zabaniah pada hari kiamat hendak membawamu masuk neraka maka

jangan lah engkau mahu pergi bersamanya!” “Sudah tentu mereka tidak akan

biarkan aku, atau menerima permintaan ku,” sampuk lelaki itu. Kata Ibrahim:

“Kalau begitu bagaimana engkau harap engkau boleh selamat?” Lelaki itu pun

berkata. “Wahai Ibrahim cukuplah, cukuplah!” Saya minta ampun kepada Allah

dan saya bertaubat kepadaNya. Lelaki tersebutpun akhirnya ikut beribadah

bersama Ibrahim Adham hinggalah mereka dipisahkan oleh ajal masing-masing.

(Dari kitab Tawwabin)

3. Berjihad melawan nafsu سفنلا ةدهاجم

Yahya bin Mu’az berpesan: “Berjihadlah melawan nafsu dengan riadah (latihan

rohani).” Latihan riadah ini ada empat macam:

1. Sedikit makan.

2. Sedikit tidur.

3. Bercakap sekadar perlu.

4. Sabar menanggung gangguan orang lain.

— Dengan kurang makan matilah keserakahan syahwat.

— Dengan kurang tidur kemahuan menjadi bersih jernih.

— Apabila kurang bercakap badan selamat.

— Dan dengan bersabar menanggung gangguan memungkinkan sampai kepada

matlamat yang dituju.”

Para da’ei wajib sentiasa berjihad melawan nafsu sendiri. Ia harus

menguasai dirinya supaya tidak berlebihan dalam makan, minum, pakaian,

dalam bercakap dan memuaskan kehendak nafsu. Tepat seperti yang dianjurkan

oleh Rasulullah Sallallahu’alaihi Wasallam:

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 77

اخملا ده يف هسفن ده اخ نم لجوزع .ا ةعاط

“Orang yang mujahid itu ialah orang yang berjihad melawan nafsu dan

menundukkannya supaya patuh kepada Allah Subhanahu Wata’ala.”

(Ditakhrijkan oleh Al-Tarmizi)

Pada suatu ketika bila ditanya dengan soalan: “Bagaimana

menyempurnakan warak ?“ Ibrahim bin Adham menjawab: “Iaitu dengan

menganggap makhluk yang lain setaraf dengan diri sendiri. Sibuk dengan dosa

sendiri dan asyik memikirkan dosa orang lain. Anda hendaklah memikirkan

dosa anda sendiri, menyegerakan taubat kepadaNya di samping menghapuskan

rasa tamak kecuali untuk mendapat kerelaan Allah.”

Berhubung dengan jihad melawan perut dengan berlapar

Rasulullah bersabda:

. ت وتيم بارشاو ماعطلا ةرثكب بولقلا ا , اذا تومي عرزلاآ بلقلا ناف

ءاملا هيلع زثآ

“Jangan kamu tumpaskan (kepekaan) hati dengan banyak makan dan minum. Sebab hati

itu laksana tanaman. Ia boleh mati kalau digenangi air (secara) berlebihan.”

Beliau mengatakan lagi:

“orang yang kerap berlapar (puasa) dan menahan nafsu di dunia merekalah orang yan

paling kenyang di akhirat. Manakala orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang

yang penuh sesak perutnya dengan makanan (hingga menjadi gendut). Tiap hamba

(Allah)meninggalkan makanan yang amat diidaminya maka tiap itulah Allah menaikkan

darjatnye di syurga satu darjat. ”

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 78

(Riwayat Tabrani)

Kenyang yang berlebihan membawa banyak padah dan akibat. Antaranya

ialah penyakit jiwa dan badan sekaligus. Umpamanya hati menjadi bengis dan

keras (kurang timbang rasa), akal menjadi malap, banyak mengantuk dan suka

tidur, syahwat berkobar, perangai bongkak dan malas beribadah. Sebab itu

Rasulullah menggariskan kaedah pemakanannya yang terkenal:

“Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman

dan sepertiga lagi untuk nafas.”

Dalam konteks memerangi syahwat supaya menjadi seder hana Allah

memerintahkan para hambaNya supaya mengawal pandangan. Allah berfirman:

.نِإ ْمُهَل ىَآْزَأ َكِلَذ ْمُهَجوُرُف اوُظَفْحَيَو ْمِهِراَصْبَأ ْنِم او.ضُغَي َنيِنِمْؤُمْل.ل لُق

َنوُعَنْصَي اَمِب ٌريِبَخ َه.للا ) 30 (

“Perintahkan kepada para Mukminin supaya mengawal sebahagian dari pandangan

mereka.”

(Surah Al-Nur: Ayat 30)

Allah memerintahkan supaya mengawal kehormatan. Firman Nya

َنوُعَنْصَي اَمِب ٌريِبَخ َه.للا .نِإ ْمُهَل ىَآْزَأ َكِلَذ ْمُهَجوُرُف اوُظَفْحَيَو ْمِهِراَصْبَأ ْنِم او.ضُغَي َنيِنِمْؤُمْل.ل لُق ) 30 (

“…dan hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka.”

(Surah AI-Nur: Ayat 30)

Rasulullah mengingatkan tentang fitnah atau godaan wanita:

“Tidak ada fitnah yang Ku tinggalkan (di belakangKu) yang jebih besar bahayanya bagi

lelaki dan wanita (itu sendiri).”

(Hadith muttafaqun ‘alaihi)

Sabda beliau lagi:

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 79

“Wanita itu tali temali (jerat) syaitan. Kalaulah tidak kerana syahwat nescaya wanita

tidak mempunyai kuasa menundukkan lelaki.”

(Ditakhrijkan oleh Al-Asfahani)

Dalam kitab Ihya Imam Al-Ghazzali menerangkan:

“Sebesar-besar syahwat ialah nafsu syahwat terhadap perempuan. Pemuasan syahwat ini

kadang-kadang diturutkan secara keterlaluan, kadang-kadang keterlaluan dikekang dan

kadang-kadang dipuaskan dengan sederhana. Keterlaluan diturutkan sangat atau ( )

ialah yang membutakan kecelikan akal, sehingga merubah himnaah lelaki; asyik kepada

senggama dan tidak berusaha untuk mengikuti jalan akhirat. Atau sampai

membelakangkan agama sehingga berani melakukan perbuatan durjana. Adapun jenis

yang kedua ialah kerana lemah tenaga batin, tidak mampu memuaskan isteri. Inipun

juga tercela. Yang baik dan terpuji ialah memuaskan syahwat ini secara sederhana. Nafsu

ditundukkan kepada tuntutan akal dan syara’, baik semasa Ia berkobar maupun semasa

dikawal. Betapapun garangnya syahwat ini namun cara mengatasinya ialah dengan

berlapar ataupun dengan kahwin sahaja.”

Rasulullah menegaskan:

“Wahal para pemuda! Hendaklah kalian berkahwin. Kalau tidak mampu maka hendaklah

kalian berpuasa. Sesungguhnya puasa itu adalah penawar baginya.”

Da1am konteks jihad melawan lidah Rasulullah bersabda:

“Kuasailah lidahmu, memadalah rumahmu (untuk berpeleseran) dan tangisilah

kesalahan (dosa)mu sendiri.”

(Ditakhrijkan oleh Al-Tarmizi)

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 80

Sebenarnya kejayaan seseorang pendakwah dalam dakwah dan

keberkesanan dakwahnya dikalangan orang banyak bergantung kepada sampai

di mana ia dapat menguasai lidahnya. Allah berfirman:

ْنِم ْاو.ضَفنَ. ِبْلَقْلا َظيِلَغ اًّ ظَف َتنُآ ْوَلَو ْمُهَل َتنِل ِهّللا َن.م ٍةَمْحَر اَمِبَف

ْل.آَوَتَف َتْمَزَع اَذِإَف ِرْمَ.ا يِف ْمُهْرِواَشَو ْمُهَل ْرِفْغَتْساَو ْمُهْنَع ُفْعاَف َكِلْوَح

َنيِل.آَوَتُمْلا .بِحُي َهّللا .نِإ ِهّللا ىَلَع ) 159 (

“Seandainya engkau kasar dan keras hati nescaya mereka bubar dan menjauhkan diri

dan sekelilingmu.”

(Surah Ali-Imran: Ayat 159)

Sikap menjaga lidah, memastikan ia berkata benar, menjauhkan diri dari

mengumpat, menghasut, bohong dan sifat celupar, tanda Iman masih selamat

dan sihat. Sifat ini melindung hati dari tercemar dan menyeleweng. Rasulullah

pernah menjelaskan:

“Iman seseorang itu tidak akan betul melainkan apabila hatinya lurus. Dan hatinya tidak

akan lurus sehinggalah lidahnya lurus (berkata benar).”

(Ditakhrijkan oleh Tabrani)

Menyedari hal ini saudara-saudara da’ei hendaklah berjihad melawan

nafsu dan kehendak diri dengan berbagai jenis ibadah dan kepatuhan kepada

Allah supaya hati menjadi bersih dan jernih. Alangkah banyak jalan dan cara

yang boleh dibuat oleh orang-orang yang ingin meningkat. Pernah dikatakan

bahawa Allah mempunyai ma’arij atau berbagai jenjang peningkatan sebanyak

tarikan nafas makhluk-makhlukNya.

Kesimpulannya para da’ei harus menang dalam pertarungan melawan

dan mengasuh nafsunya. Hanya dengan itu ia boleh menang di medan-medan

yang lain. Tetapi jelas untuk mencapai kemenangan dalam hal ini bukan mudah.

Kalaupun menang untuk suatu ketika namun belum tentu terlepas dari

RINTANGAN PERJUANGAN DALAM KEHIDUPAN PENDAKWAH

FATHI YAKAN 81

pesonanya pada masa yang lain. Sebab itu mengawas nafsu dan diri dari masa

ke semasa, waspada terhadap bisikan dan pujukannya adalah suatu cara yang

paling mungkin dan selamat untuk menyelamat dan memberikan kekebalan

kepada diri. Dengan cara ini dapatlah para da’ei mewujudkan dalam dirinya

suatu kawalan dalaman yang berkesan. Rasulullah menegaskan:

“Jika Allah hendakkan kebaikan untuk seseorang, Allah berikan (suara) penasihat dari

dalam hatinya sendiri.”

(Musnadu’l Firdaus)

Sabda Rasulullah lagi:

“Siapa yang ada penasihat dari dalam hatinya maka adalah bagi dirinya pengawal dari

Allah.”

Sebab itu marilah kita menilai dan memperhitung diri kita sebelum kita

benar-benar dihitung. Marilah kita timbang dan tilik diri kita sebelum ditilik dan

ditimbang, supaya kita bersedia untuk menghadapi hari perhitungan besar

nanti. Hari ini hari berbuat; tidak ada hisab (perhitungan). Pada hari Qiamat

kelak ialah hari perhitungan bukan hari berbuat atau beramal. Oleh sebab itu

marilah kita berdoa kepada Allah memohon sejahtera dan aman dan kehinaan di

dunia dan azab akhirat. Wabillahhi’l musta’an.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s