Rancangan Tahunan Syariah

 MING

 

 W  TAJUK  ISI KANDUNGAN
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1 1. Muamalat1.1 Mukadimah  1.1.1 Pengertian muamalat1.1.2 Dalil

1.1.3 Fungsi

 

2 

 

 

 

 

3

1.2 Jual beli  1.2.1 Pengertian jual beli1.2.2 Hukum

1.2.3 Dalil

1.2.4 Hikmat

1.2.5 Rukun dan syarat-syaratnya

1.2.6 Jenis jual beli serta hukumnya

1.2.7 Jual beli yang haram tetapi sah dan jual beli yang haram tetapi tidak sah

1.2.8 Persoalan semasa tentang jual beli, contohnya,

(i) jual beli Fudhuli

(ii) jual beli Mu’ata

(iii) tas’ir (kawalan harga)

(iv) urbun (bayar cengkeram)

 

4 1.3 Riba 1.3.1 Pengertian riba1.3.2 Hukum

1.3.3 Dalil

1.3.4 Hikmat

1.3.5 Jenis riba

1.3.6 Barang-barang yang boleh berlaku riba

1.3.7 Syarat jual beli barang jenis riba

1.3.8 Perkara yang berkaitan dengan persoalan semasa, contohnya,

(i) pinjaman yang dikenakan faedah

(ii) sewa beli

(iii) simpanan wang yang dibayar faedah

2 1 1.4 Khiyar 1.4.1 Pengertian khiyar1.4.2 Hukum

1.4.3 Dalil

1.4.4 Hikmat

1.4.5 Jenis-jenis khiyar:

(a) Majlis

(b) Syart

(c) Aib

1.4.6 Syarat khiyar

1.4.7 Batalnya khiyar

1.4.8 Persoalan semasa tentang khiyar, contohnya, jaminan dan aspek-aspeknya

  2 

 

 

 

3

1.5 Jual beli salam dan istisna’ 1.5.1 Pengertian jual beli salam dan istisna’1.5.2 Hukum

1.5.3 Dalil

1.5.4 Hikmat

1.5.5 Rukun

1.5.6 Syarat barang yang dijual salam

1.5.7 Syarat sah akad jual salam

1.5.8 Jualan harga tangguh

1.5.9 Perbezaan antara jual salam dengan istisna’

1.5.10 Beberapa persoalan semasa tentang jual salam dan istisna’, contohnya,

(i) pembelian secara tempahan

(ii) pembekalan barangan

  4 1.6 Gadai 1.6.1 Pengertian gadai1.6.2 Hukum

1.6.3 Dalil

1.6.4 Hikmat

1.6.5 Rukun dan syarat-syaratnya

1.6.6 Hukum penggunaan barang gadaian dari segi hak milik, tempoh, kehilangan, kerosakan, dan lain-lain

1.6.7 Batalnya gadaian

1.6.8 Beberapa persoalan semasa tentang gadaian, contohnya,

(i) pajak gadai barang kemas

(ii) gadaian tanah, rumah, kereta

(iii) bon sebagai cagaran

    1.7 Syarikat 1.7.1 Pengertian syarikat1.7.2 Hukum

1.7.3 Dalil

1.7.4 Hikmat

1.7.5 Jenis-jenis syarikat dan hukumnya

(a) Syarikat Uqud

(i) Inan

(ii) Mufawadah

(iii) Abdan

(iv) Wujuh

(b) Syarikat Amlak

(c) Ta’amin

1.7.6 Batalnya syarikat

1.7.7 Beberapa persoalan semasa tentang syarikat, contohnya syarikat kerjasama, perkongsian, dan korporat

    1.8 Mudarabat 1.8.1 Pengertian mudarabat1.8.2 Hukum

1.8.3 Dalil

1.8.4 Hikmat

1.8.5 Rukun dan syarat-syaratnya

1.8.6 Batalnya mudarabat

1.8.7 Beberapa persoalan semasa tentang mudarabat, seperti yang diamalkan oleh Bank Islam

    1.9 Wakalat 1.9.1 Pengertian wakalat1.9.2 Hukum

1.9.3 Dalil

1.9.4 Hikmat

1.9.5 Rukun dan syarat-syaratnya

1.9.6 Batalnya wakalat

1.9.7 Beberapa persoalan semasa tentang wakalat, seperti harta warisan

    1.10 Sewa 1.10.1 Pengertian sewa1.10.2 Hukum

1.10.3 Dalil

1.10.4 Hikmat

1.10.5 Rukun dan syarat-syaratnya

1.10.6 Jenis sewaan

1.10.7 Upah mengerjakan ibadah

1.10.8 Batalnya sewaan

1.10.9 Beberapa persoalan semasa lentang sewa, contohnya,

(i) sewa atas sewa

(ii) sewa menerusi agen

(iii) sewa jual

    1.11 Wakaf 1.11.1 Pengertian wakaf1.11.2 Hukum

1.11.3 Dalil

1.11.4 Hikmat

1.11.5 Rukun dan syarat-syaratnya

1.11.6 Jenis-jenis wakaf. contohnya,

(i) mutlaq

(ii) muqayyad

1.11.7 Beberapa persoalan semasa tentang wakaf, contohnya, pengurusan dan pembangunan harta wakaf

    1.12 Wadi’ah 1.12.1 Pengertian wadi’ah1.12.2 Hukum

1.12.3 Dalil

1.12.4 Hikmat

1.12.5 Hukum menerima wadi’ah

1.12.6 Rukun dan syarat-syaratnya

1.12.7 Batalnya wadi’ah

1.12.8 Beberapa persoalan semasa tentang wadi’ah seperti wadi’ah dalam institusi Bank Islam dan koperasi

    1.13 Wasiat 1.13.1 Pengertian wasiat1.13.2 Hukum

1.13.3 Dalil

1.13.4 Rukun dan syarat-syaratnya

1.13.5 Beberapa persoalan semasa tentang wasiat, contohnya,

(i) wasiat untuk waris

(ii) wasiat untuk binatang

(iii) wasiat memberi organ-organ manusia

    1.14 Nazar 1.14.1 Pengertian nazar1.14.2 Hukum

1.14.3 Dalil

1.14.4 Hikmat

1.14.5 Syarat sah nazar

1.14.6 Perkara yang boleh dinazarkan

1.14.7 Nazar yang mewajibkan kafarah

1.14.8 Beberapa persoalan semasa tentang nazar, contohnya,

(i) nazar di tempat-tempat tertentu

(ii) nazar untuk menggalakkan insan berusaha

    2. Munakahat2.1 Mukadimah 2.1.1 Pengertian munakahat2.1.2 Dalil

2.1.3 Hukum

2.1.4 Hikmat

2.1.5 Fungsi/tujuan

    2.2 Praperkahwinan 2.2.1 Memilih jodoh2.2.2 Meminang

2.2.3 Mahar

2.2.4 Hantaran

2.2.5 Walimatulurus/walimah

    2.3 Perkahwinan 2.3.1 Akad2.3.2 Rukun nikah dan syarat-syaratnya

2.3.3 Perwakilan

2.3.4 Perempuan yang haram dikahwini

    2.4 Tanggungjawab suami isteri 2.4.1 Tanggungjawab suami:(a) memberi nafkah zahir dan batin

(b) tanggungjawab dari segi kebendaan

(c) tanggungjawab dari segi akhlak dan kerohanian

2.4.2 Tanggungjawab isteri:

(a) taat kepada suami

(b) melayan suami

2.4.3 Tanggungjawab bersama terhadap

(a) harta

(b) anak-anak

(c) urusan rumah tangga

(d) pendidikan

(e) muafakat, tolak ansur, kesabaran

    2.5 Penyelesaian terhadap krisis perkahwinan 2.5.1 Punca-punca keretakan rumah tangga2.5.2 Penyelesaian terhadap

(a) nusyuz

(b) li’an

(c) zihar

(d) illa’

    2.6 Talak 2.6.1 Pengertian talak2.6.2 Hukum

2.6.3 Dalil

2.6.4 Hikmat

2.6.5 Rukun dan syarat-syaratnya

2.6.6 Penyelesaian mahkamah

    2.7 Idah 2.7.1 Pengertian idah2.7.2 Hukum

2.7.3 Dalil

2.7.4 Hikmat

2.7.5 Pemberian mut’ah dan nafkah idah

    2.8 Rujuk 2.8.1 Pengertian rujuk2.8.2 Hukum

2.8.3 Dalil

2.8.4 Hikmat

2.8.5 Rukun dan syarat-syaratnya

    2.9 Rumah tangga dalam konteks masyarakat 2.9.1 Hubungan keluarga/rumah tangga dengan jiran2.9.2 Hubungan keluarga/rumah tangga dengan keluarga terdekat

2.9.3 Hubungan keluarga/rumah tangga dengan masyarakat

    2.10 Poligami 2.10.1 Pengertian poligami2.10.2 Hukum

2.10.3 Dalil

2.10.4 Hikmat

2.10.5 Syarat-syarat poligami

    2.11 Persoalan semasa tentang perkahwinan 2.11.1 Syarat-syarat yang diwujudkan dalam undang-undang keluarga Islam2.11.2 Nikah mutaah

2.11.3 Kahwin lari

2.11.4 Muhalil

      3. Jenayah
    3.1 Mukadimah 3.1.1 Pengertian jenayah3.1.2 Fungsi menjaga kehormatan diri, agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta benda

3.1.3 Hukum-hukum jenayah

3.1.4 Dalil

    3.2 Jenis-jenis jenayah yang dikenakan hukuman qisas, diyat, dan kafarah 3.2.1 Bunuh dan bahagian-bahagiannya3.2.2 Memotong atau mencederakan anggota
    3.3 Qisas 3.3.1 Pengertian qisas3.3.2 Dalil

3.3.3 Syarat-syarat wajib qisas

3.3.4 Kesalahan yang mewajibkan qisas seperti

(i) bunuh dengan sengaja

(ii) memotong atau mencederakan anggota manusia

    3.4 Diyat 3.4.1 Pengertian diyat3.4.2 Dalil

3.4.3 Jenis-jenis diyat

3.4.4 Syarat-syarat diyat

3.4.5 Kesalahan-kesalahan yang membolehkan diyat

(a) bunuh dengan sengaja tetapi dimaafkan oleh waris si mati

(b) bunuh dengan separa sengaja (syibhul ‘amdi)

(c) bunuh tak sengaja

    3.5 Kafarah 3.5.1 Pengertian kafarah3.5.2 Hukum

3.5.3 Dalil

3.5.4 Syarat-syarat kafarah

    3.6 Hudud 3.6.1 Pengertian hudud3.6.2 Hukum

3.6.3 Dalil

3.6.4 Jenis-jenis jenayah yang dikenakan hudud

(a) Zina

(i) Pengertian zina

(ii) Syarat-syarat wajib had zina

(iii) Sabit zina dan hukumnya

(b) Menuduh zina

(i) Pengertian menuduh zina

(ii) Dalil

(iii) Sabit menuduh zina dan hukumnya

(c) Meminum minuman yang memabukkan

(i) Pengertian minuman yang memabukkan

(ii) Dalil pengharaman

(iii) Hikmat pengharaman

(iv) Sabit had peminum arak

(v) Hukuman meminum minuman yang memabukkan

(d) Mencuri

(i) Pengertian mencuri

(ii) Dalil pengharaman

(iii) Syarat-syarat wajib had mencuri

(iv) Hukuman mencuri

3.6.5 Beberapa persoalan semasa tentang jenayah-jenayah tersebut, contohnya,

(i) rogol

(ii) liwat (homoseksual)

(iii) bersekedudukan

(iv) penyalahgunaan dadah

(v) rasuah

    3.7 Ta’zir 3.7.1 Pengertian ta’ zir3.7.2 Hukum

3.7.3 Dalil

3.7.4 Hikmat

3.7.5 Bidang kuasa ta’zir

3.7.6 Penetapan hukuman ta’zir

3.7.7 Beberapa persoalan semasa tentang hukuman ta’zir, contohnya,

(i) hukuman denda dengan wang

(ii) wati syubhah

    4. Mirath 4.1 Mukadimah4.1.1 Pengertian mirath

4.1.2 Hukum

4.1.3 Dalil

4.1.4 Hikmat

4.1.5 Tanggungan dalam harta pusaka

    4.2 Sebab dan halangan mendapat pusaka 4.2.1 Sebab-sebab mendapat pusaka4.2.2 Sebab-sebab yang menghalang mendapat pusaka

4.2.3 Syarat-syarat mendapat pusaka

    4.3 Waris 4.3.1 Pengertian waris4.3.2 Waris dari pihak lelaki

4.3.3 Waris dari pihak perempuan

4.3.4 Waris yang mewarisi semua harta

    4.4 Ketentuan kadar dan waris 4.4.1 Menghalang waris (hajb)4.4.2 Waris yang pasti mendapat habuan

4.4.3 Golongan waris (ahl al-Furudh dan ahl al-Asabah)

4.4.4 Susunan waris Asabah

4.4.5 Habuan waris Asabah

4.5 Persoalan-persoalan semasa tentang harta pusaka (pembahagian harta pusaka) dan penyelesaiannya

      (B) Usul Fikah
    1. Mukadimah 1.1 Pengertian Usul Fikah1.2 Pertumbuhan dan perkembangan Usul Fikah

1.3 Faedah Usul Fikah

1.4 Cara-cara penyusunan Usul Fikah

1.5 Bidang perbincangan Usul Fikah

 

    2. Hukum 2.1 Pengertian hukum syarak dan bahagiannya2.1.1 Pengertian taklifi dan bahagiannya

2.1.2 Hukum wad’ie dan bahagiannya

      2.2 Rukhsah dan ‘Azimah2.3 AI-Hakim

2.4 Al-Mahkum Fih

2.4.1 Pengertian al-mahkum fih

2.4.2 Syarat-syarat mahkum fih

2.5 Al-Mahkum ‘Alaih

2.5.1 Pengertian al-mahkum ‘alaih

2.5.2 Syarat-syarat sah taklif

    3. Sumber-sumber hukum 3.1 Sumber-sumber hukum yang disepakati3.1.1 Al-Quran

(a) Pengertian al-Quran

(b) Kehujahan al-Quran

(c) Al-Quran menunjukkan hukum

(d) Isi kandungan al-Quran

(e) Al-Quran menerangkan hukum dan cara-caranya

3.1.2 Al-Sunnah

(a) Pengertian al-Sunnah

(b) Kehujahan al-Sunnah

(e) Kedudukan al-Sunnah dalam perundangan Islam

(d) Bahagian-bahagian al-Sunnah

(e) Syarat-syarat menerima khabar Ahad

3.1.3 Ijmak

(a) Pengertian ijmak

(b) Kehujahan ijmak

(e) Bahagian-bahagian ijmak, iaitu sarih, sukuti

(d) Kehujahan ijmak sukuti

(e) Sandaran ijmak

(j) Kemungkinan berlaku ijmak pada masa kini

3.1.4 Qiyas

(a) Pengertian qiyas

(b) Kehujahan qiyas

(e) Rukun dan syarat-syaratnya

(d) Bahagian-bahagian qiyas, iaitu khafiy dan jaliy

(e) Persoalan semasa yang berhubung dengan qiyas, contohnya dadah

    3.2 Sumber-sumber hukum yang tidak disepakati 3.2.1 lstihsan(a) Pengertian istihsan

(b) Bahagian-bahagiannya

(c) Pendapat ulama terhadap kehujahannya

3.2.2 Masalih Mursalah

(a) Pengertian masalih mursalah

(b) Bahagian-bahagiannya

(c) Pendapat ulama terhadap kehujahannya

3.2.3 ‘Uruf

(a) Pengertian ‘uruf

(b) Bahagian-bahagiannya

(e) Syarat-syarat penerimaan ‘uruf

(d) Pendapat ulama terhadap kehujahannya

3.2.4 lstishab

(a) Pengertian istishab

(b) Bahagian-bahagiannya

(e) Pendapat ulama terhadap kehujahannya

    4. Kaedah pengambilan hukum 4.1 al-Khas4.1.1 Mutlak

4.1.2 Muqayyad

4.1.3 Amr dan Nahi

4.2 al-‘Am

4.3 al-Musytarak

    5. Nasakh 5.1 Pengertian nasakh5.2 Syarat-syarat nasakh

5.3 Hikmat nasakh

5.4 Bahagian nasakh

5.5 Cara-cara berlaku nasakh

5.6 Masa berlaku nasakh

5.7 Dalil-dalil yang menasakhkan

5.8 Hukuman yang boleh dinasakh dan tidak boleh dinasakhkan

5.9 Cara mengetahui nasakh

    6. Ijtihad 6.1 Pengertian ijtihad6.2 Syarat-syarat ijtihad dan mujtahid

6.3 Hukum yang boleh diijtihad dan tidak boleh diijtihadkan

6.4 Kehujahan ijtihad

6.5 Batalnya ijtihad

6.6 Persoalan semasa tentang ijtihad. contohnya:

(i) Penentuan awal bulan Ramadan/Syawal

(ii) Pemindahan organ manusia

(iii) Anak tabung uji

    7. Taklid 7.1 Pengertian taklid7.1.1 Terikat dengan mazhab tertentu

7.1.2 Tidak terikat dengan mazhab tertentu (Talfiq)

7.2 Hukum taklid

7.3 Berpegang kepada mazhab-mazhab tertentu

7.4 Persoalan semasa tentang taklid, contohnya bayaran zakat fitrah

    8. Qawaid Fiqhiyyah 8.1 Mukadimah8.1.1 Pengertian Qawaid Fiqhiyyah

8.1.2 Sumber pengambilan Qawaid Fiqhiyyah

8.2 Kajian kaedah-kaedah berikut dan pemakaiannya

8.2.1 al-umur bimaqasidiha

8.2.2 al-yaqin la yuzal bissyakki

8.2.3 la dharara wala dhirar

8.2.4 al-masyaqqah tajlibut taysir

8.2.5 al-‘adatu muhakkamatun

       
       
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s